Lærerspesialistutdanning

Du kan søke via Udirs søknadssystem, i perioden 1. februar til 1. mars.

Hvem kan søke?

Utdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere som har 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet.

Studietilbud i 2018

Utdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på to år.

Spesialistutdanningen har arbeidskrav som innebærer at du underveis i studiet skal utvikle og utforske egen praksis, og skal sette i gang utviklingsprosesser på egen skole.

Etter studiet skal du kunne bidra til å styrke det kollektive profesjonsfelleskapet på skolen, og til å utvikle skolen som lærende organisasjon.

Høsten 2018 er det mulig å delta i lærerspesialistutdanning i

 • begynneropplæring for 1. – 4. trinn
 • matematikk for 1. – 7. trinn
 • matematikk for 8. – 13. trinn
 • norsk med vekt på lesing og skriving for 1. – 10. trinn
 • profesjonsfaglig digital kompetanse for 1. – 7. trinn
 • profesjonsfaglig digital kompetanse for 5. – 10. trinn
 • kroppsøving for 8. – 13. trinn
 • kunst og håndverk for 1. – 10. trinn
 • bygg og anleggsteknikk
 • helse- og oppvekstfag

Oversikt over alle studietilbud

Hva er ordningen med lærerspesialister?

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Finansering av studiene

Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter modell av vikarordningen for norsk og engelsk i Kompetanse for kvalitet (60 prosent statlig finansiering, det vil si et statlig bidrag på 192 000 kroner per 30 studiepoeng).

Vikarmidler blir utbetalt til skoleeier i etterkant av hvert semester – for høstsemesteret  i desember, og for vårsemesteret i juni.

Kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende skal skoleeier dekke.

Søk lærerspesialistutdanning

Du kan søke via Udirs søknadssystem, i perioden 1. februar til 1. mars.

Det er lærere som etter avtale med skoleleder søker om å delta i piloteringen av utdanningen. Vær oppmerksom på at utdanningen er toåring, og at finansiering av vikarordning og krav til frigjøring og skoleeiers tilrettelegging gjelder for studieåret 2018/2019 og 2019/2020.  

Behandling av søknader

Vi fordeler studieplasser og vikarmidler innen 30. april. I fordelingen av studieplasser legger vi vekt på å få varierte erfaringer med utgangspunkt i kommunestørrelse og geografisk spredning.

Det er universitetene og høgskolene som foretar det endelige opptaket til spesialistutdanningene, innenfor rammene som er fastsatt i utlysningen. Husk å sjekke opptakskravene til studiet før du søker.

Hvilke lærere kvalifiserer til spesialistutdanningen?

Målgruppen for piloteringen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Både lærere i offentlige skoler og i private skoler godkjent etter friskoleloven kan delta i piloten.  

Skoleeiere skal vurdere aktuelle kandidater for opptak til spesialistutdanningene basert på følgende minstekrav:

 • Godkjent lærerutdanning.

 • 60 stp. i spesialiseringsfaget/fagområdet, med unntak for:

  Begynneropplæring, hvor kravet er: 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning.

  Profesjonsfaglig digital kompetanse, hvor kravet er 30 stp. fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.

  Yrkesfag, hvor kravet er yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag.

 • Minst tre års undervisningspraksis i faget/fagområdet og trinn som spesialistutdanningen retter seg mot.

Erfaring fra faglige eller kollegabaserte utviklingstiltak knyttet til det aktuelle fagområdet bør også telle positivt med i vurdering av kandidatene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!