Funksjon som lærerspesialist

Skoleeiere kan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Søknadsfrist er 16. april.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 16. april.

Fra høsten 2018 utvides piloteringen med 300 lærerspesialister, samtidig som vi utvider til flere fag og fagområder. I tråd med regjeringens satsing på tidlig innsats, skal minst halvparten av utvidelsen gjelde tilsetting av spesialister i begynneropplæring og norsk og realfag på 1.– 4. trinn.

Formål

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Funksjonen som lærerspesialist er todelt.

 1. Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise.

 2. Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Oppgaver

Undervisning skal utgjøre størsteparten av en lærers spesialistfunksjon. I tillegg kan lærerspesialisten ha flere andre oppgaver som er relevante innenfor spesialiseringsområdet. Hvilke oppgaver som er mest relevante må skolen selv vurdere på grunnlag av behov og aktuelle lokale initiativ og tiltak.

Eksempler på relevante oppgaver kan være å:

 • være faglig oppdatert på skoleutvikling, forskning og fagdidaktikk
 • vurdere behovet for, og ta initiativ til, at det blir gjennomført faglig skolebasert vurdering
 • vurdere behovet for, og ta initiativ til, at det blir gjennomført arbeidsplassbasert kompetanseheving  og kollegaveiledning
 • vurdere behovet for, ta initiativ til å lede faglige prosjekter
 • samarbeide med universiteter og høyskoler i utviklingsprosjekter
 • bidra til utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats, andrespråkspedagogikk eller pedagogisk bruk av IKT

Fra 2018 blir det anledning til søke om å prøve ut lærerspesialister innen

 • realfag
 • begynneropplæring på 1.– 4. trinn
 • norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring
 • praktiske og estetiske fag
 • yrkesfag
 • profesjonsfaglig digital kompetanse

Finansieringsmodeller

Vi prøver ut to ulike finansieringsmodeller for funksjonen som lærerspesialist.

Modell 1

Gir 49 300 kr per år i lønnstillegg (4 108 kr i måneden) per lærer. I denne modellen forventes det at lærerne bruker den tiden de allerede har til disposisjon til å utføre oppgavene i funksjonen.

Modell 2

Kombinerer lønn og redusert undervisningstid. I denne modellen kan inntil halvparten av lønnstillegget brukes til reduksjon av undervisningstid.

I begge modellene er det forutsatt at skoleeier bidrar med halvparten av finansieringen.

Tilskuddet til spesialistfunksjonen gis fra skolestart 2018 og kan, under forutsetning om at lærerspesialistene brukes etter intensjonen, forlenges på årlig basis frem til det besluttes at piloteringsfasen skal avsluttes. Funksjonstilskudd som ble innvilget i 2017 var av en varighet på to år og skoleeier trenger derfor ikke å søke på nytt for disse i år. 

Støtte til spesialistfunksjonen blir utbetalt i etterkant av hvert semester – for høstsemesteret i desember, og for vårsemesteret i juni.

Hvordan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist

Skoleeiere kan søke via vårt søknadssystem, frem til fristen 16. april. Søknaden skal gi opplysninger om antall spesialister, fag og finansieringsmodell.

Skoleeiere må inviterer lærere, skoleledere og tillitsvalgte til drøftinger om deltakelse i piloten, valg av modell og faglig innretting av funksjonen. Det skal fremgå av søknaden at den er forankret hos lærere, skoleledere og tillitsvalgte.

I tillegg skal søknaden vise

 • hvilke mål funksjonen som lærerspesialist skal bidra til å nå
 • hvordan tiltaket skal bidra til å styrke kompetansen i lærerkollegiet og skolen som lærende organisasjon
 • at skoleeier og skolens ledelse vil bruke og støtte funksjonen

Skoleeiere skal ikke oppgi navn på de som skal inneha spesialistfunksjon i søknaden. Utlysninger av stillinger kan gjøres når søknader er innvilget. I tilbakemeldingen på søknaden legger vi ved en mal for utlysning av funksjon som lærerspesialist som dere kan benytte ved lokal tilsetting.

Behandling av søknader

Vi behandler søknadene innen utgangen av april, og vil i behandlingen av søknader legge vekt på at piloteringen skal gi varierte erfaringer i kommuner med ulik størrelse.

Hvilke lærere kvalifiserer til lærerspesialistfunksjonen?

Målgruppen for piloteringen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Både lærere i offentlige skoler og i private skoler godkjent etter friskoleloven kan delta i piloten.  

Det er arbeidsgiver som i samarbeid med hovedtillitsvalgt/tillitsvalgte og kvalifisert(e) fagperson(er) skal vurdere om kandidater for lærerspesialistfunksjonen er kvalifisert. Fagpersoner skal være godt kvalifisert innenfor det aktuelle faget eller fagområdet, og kan enten komme fra egen skole, en annen skole eller fra universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsgiver har det endelige ansvaret for å ta beslutningen om hvem som skal tilsettes i funksjon som lærerspesialist.

Krav til lærere i spesialistfunksjon

I rammene for piloteringen, beskriver Kunnskapsdepartementet krav til lærere i spesialistfunksjonen.

Krav til tilsetting og relevant undervisningskompetanse

Lærere i spesialistfunksjon skal tilfredsstille de formelle kravene for tilsetting i skolen (jf. opplæringsloven § 10-1) og ha relevant kompetanse for undervisning i det faget eller fagområdet som utgjør hovedinnholdet i spesialistfunksjonen (jf. opplæringsloven § 10-2).

Krav til faglig fordypning

Det stilles i utgangspunktet krav om minst 60 studiepoeng fordypning i spesialiseringsfaget/fagområdet, med unntak for

 • Begynneropplæring: krav om 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, med ytterlige 30 studiepoeng fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning.
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: krav om 30 studiepoeng fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag
 • Yrkesfag: krav om yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag.

Krav til relevant erfaring

Det stilles krav om minst fem års erfaring som lærer. I tillegg må flere av punktene under være oppfylt i tilfredsstillende grad:

 • Har gjennomført utviklingsprosjekter innenfor spesialiseringsområdet sammen med andre.

 • Hatt ansvar for å følge med på, bruke og dele forskning eller fagutvikling innenfor spesialiseringsområdet.

 • Hatt ansvar for veiledning av kolleger innenfor spesialiseringsområdet.

 • Har deltatt aktivt i det lokale arbeidet med læreplaner innenfor spesialiseringsområdet.

 • Har vist god evne til å utvikle og forbedre undervisningen og til å reflektere over og kritisk vurdere undervisningspraksis og elevenes læring sammen med andre lærere.

Skoleeier og skoleleders ansvar

Skoleeier har ansvar for at det utvikles planer for lærerspesialistenes oppdrag. Planene skal inngå som en del av øvrige planer og strategier for kvalitetsutvikling, og skal klargjøre rollefordelingen mellom skoleeier, skoleleder, lærerspesialisten, lærerne og eventuelt andre aktører.

Skoleeier har ansvar for å sikre at lærerspesialisten får god oppfølging, at lærerspesialistens mandat blir kjent i lærerkollegiet og at det legges til rette for den pådriverrollen han eller hun skal ha i profesjonsfellesskapet. 

Skoleeier må også legge til rette for at lærerspesialistene kan delta i nettverk med andre lærerspesialister. 

Skoleeiere og skoler som får innvilget søknaden må være forberedt på å bidra i en evaluering. Det forutsettes også at deltakerne i piloteringen oppsummerer og deler erfaringene fra piloteringen med andre skoleeiere og skoler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!