Vikarordning

I vikarordningen skal du frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, slik at du får tid til å studere uten at du går ned i lønn. 

Skoleeier skal dekke kostnader du har til reise og opphold ved samlinger, og læremidler. Hva som legges i "kostnader til reise, opphold og læremidler" bestemmes lokalt.

Hva er «ordinære arbeidsoppgaver»?

Ordinære arbeidsoppgaver er alle oppgaver innenfor en lærers årsverk. For denne videreutdanningen legges det til grunn at skoleeiere normalt frigjør lærerne med lik prosentsats fra alle typer oppgaver som inngår i læreren sitt arbeidsår.

Hvordan skoleeier fordeler tiden læreren skal frigjøres ut over året, ligger det ingen sentrale føringer for. Dette må derfor skoleeier og lærere (arbeidsgiver og arbeidstaker) avtale selv. Dette gjelder også dersom samlinger for studiet du deltar i foregår i ferier eller helger. 

Hvor mye skal jeg frigjøres?

Hvor mye du frigjøres fra dine ordinære arbeidsoppgaver kommer an på hvor mange studiepoeng du tar.

Tar du 30 studiepoeng i løpet av et studieår skal du frigjøres 37,5 prosent av full stilling. Det statlige tilskuddet til vikar som skoleeier får er beregnet ut fra en gjennomsnittlig årsverkkostnad. Det betyr at dersom det er avtalt at læreren går tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver etter at eksamen er avlagt, må frigjøringen i selve studieåret være mer enn 37,5 %, slik at totalen i løpet av året blir 37,5 %.

Deltar du på et tilbud som gir færre studiepoeng skal du frigjøres mindre. Deltar du på et tilbud som gir flere studiepoeng skal du frigjøres mer.

En lærer som tar 30 studiepoeng i løpet av et studieår, skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver med 37,5 prosent av full stilling.

Arbeider du mindre enn full stilling, men skal ta 30 studiepoeng, skal du likevel frigjøres like mye. Tar du flere studiepoeng skal du frigjøres mer, det er omfanget av studiet (antall studiepoeng) som avgjør hvor mye du skal frigjøres fra stillingen din mens du studerer. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av året, må du og skoleeier (arbeidsgiver) avtale selv. Frigjøringen betyr ikke at du skal ha permisjon, men at du skal bruke arbeidstiden til å studere.

30 studiepoeng over ett arbeidsår tilsvarer en arbeidsbelastning på 50 prosent. Den tiden du bruker på studiene ut over den frigjorte arbeidstiden, må du ta av fritiden din. 

Lesedager

I vikarordningen er det ikke spesifisert om lesedager kommer i tillegg til, eller inngår som en del av, den totale tiden læreren er frigjort fra ordinære arbeidsoppgaver. Hvordan dette løses på din skole, bør du avklare med din arbeidsgiver før du starter studiet. 

Omfang av tilskuddet

I vikarordningen er det statlige tilskuddet til skoleeier for 30 studiepoeng i matematikk og naturfag 270 000 kr og 216 000 kr i andre fag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!