Søkertall og prioriterte fag for videreutdanning

Over 10 000 lærere har søkt videreutdanning studieåret 2018/2019. Skoleeiere skal nå behandle alle søknader om videreutdanning innen fristen 15. mars.

I fjor fikk i overkant av 6 000 lærere tilbud om stipend- eller vikarordning. For studieåret 2018/2019 er bevilgningen økt ytterligere slik at enda flere lærere vil kunne videreutdanne seg.

Innen lærernes frist 1. mars hadde 10 147 lærere søkt videreutdanning. Skoleeiere skal nå behandle alle søknader, og kun søknader som er godkjent av skoleeier blir behandlet videre av oss i direktoratet. Vår behandling av søknader skal være ferdig innen utgangen av april, og universiteter og høgskoler skal ha gjennomført det formelle opptaket av studenter innen utgangen av mai.Opptak innen utgangen av mai gjelder kun for tilbudene i Udirs studiekatalog, som er særskilt opprettet for strategien. Søkere til andre tilbud må selv holde deg oppdatert om hvilke frister som gjelder for tilbudene de har søkt.

Les mer om søknadsprosessen og viktige frister.

Prioriterte søkere studieåret 2018/2019

I vår behandling av godkjente søknader, er søknader til tilbud i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk prioritert for det kommende studieåret. Deretter prioriteres søknader i realfag fra realfagskommuner. Alle søknader fra Finnmark og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, vil også bli prioritert.

Inntil 30 millioner kroner er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

For søknader om videreutdanning i andre fag fordeler vi midlene forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk i kommunen eller fylkeskommunen.

I vår behandling av søknadene tar vi hensyn til de totale budsjettrammene for videreutdanningen i 2018/2019, og til kapasiteten på studietilbudene. Vi følger også skoleeiernes prioriteringer så langt det er mulig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!