Ofte stilte spørsmål

Før du søker

 • Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

  Du kan også søke om å delta på andre studietilbud ved andre universiteter og høgskoler enn de som er nevnt i studiekatalogen. I så fall må du søke opptak til studiet ved høgskolen eller universitetet som tilbyr studiet. For studier hvor du selv søker studieplass kan du søke finansiering gjennom vikar- eller stipendordning på samme måte som når du søker studietilbud fra Udirs studiekatelog.

  Søknaden din må godkjennes av skoleeier.

 • Vikar- og stipendordningen er for lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene, og lærere i kulturskoler.

  Både lærere i offentlige og private skoler kan søke.

  For lærere i private skoler er det verdt å merke seg:

 • Dersom universitetene eller høgskolene har ledig kapasitet etter direktoratets søknadsbehandling, kan de ta opp lærere utenfor stipend- eller vikarordningen på studietilbudene. Dette gjelder også lærere som ikke er tilsatt i skolen. Du må i så tilfelle henvende deg til den aktuelle høgskolen eller universitetet og høre med dem om hvilke muligheter de har for å gi deg opptak til studiet.

   

 • Ordningene gjelder lærere i arbeid. Ettersom ordningene gjelder videreutdanning, bør man ha en grunnutdanning som lærer fra før.

 • Ja, det kan du! Du kan søke på alle videreutdanningstilbud ved alle universiteter og høgskoler i landet. Ønsker du å delta på et studietilbud som ikke er i Udirs studiekatalog må du selv søke om studieplass ved det aktuelle universitetet eller høgskolen.

  Du kan også søke om å delta på andre studietilbud ved andre universiteter og høgskoler enn de som er nevnt i studiekatalogen. Lærere som ønsker å søke andre ordinære studietilbud må selv søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskole eller universitet. I tillegg må du søke om å delta i vikar- eller stipendordningen ved å registrere søknaden under «annet studietilbud» i søknadssystemet på udir.no.

 • Studietilbud i samisk språk skal i søknadsskjemaet på Utdanningsdirektoratets nettsider registreres under «Annet studietilbud». Hvis du ønsker å søke på dette, må du både søke om vikar- eller stipendordning og ev. dekning av studieavgift i søknadsskjemaet på utdanningsdirektoratets nettsider. I tillegg må du søke om opptak til studiet direkte til institusjonen du ønsker å studere ved.

 • Nei. Fagskoleutdanning og fagskolepoeng tilsvarer ikke høyere utdanning og studiepoeng. Fagskoleutdanning kommer derfor ikke inn under videreutdanningsordningene.

 • Ja. Videreutdanningen kan inngå i en mastergrad. Du må da registrere søknaden din i søknadssystemet under "annet studietilbud" innen 1. mars, og du må søke om opptak ved den aktuelle høgskolen/universitetet på ordinært vis. Søknaden må godkjennes av skoleeier.

 • Ja. Det er ingen begrensninger på hvor du kan studere. Skoleeier må godkjenne søknaden din.

 • Nei, selve studiet koster deg ikke noe, men du må eventuelt betale semesteravgift til studietilbyder. Du må også bruke noe fritid til videreutdanningen.

  Du kan velge mellom to finansieringsordninger, vikarordning og stipendordning.

 • Med vikarordning skal du frigjøres du fra dine ordinære arbeidsoppgaver for å studere tilsvarende 37,5 % av full stilling dersom du tar 30 studiepoeng.

  Hvordan denne tiden fordeles ut over året, må dere bli enige om lokalt. Resten av tiden du bruker på studiet, må du ta av fritiden din. Tar du færre studiepoeng frigjøres du mindre.

  I vikarordningen kan du ta maks 60 studiepoeng i hvert fag.

 • Med stipendordning kan du få inntil 110 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng. Hvor stort stipend du kan søke om avhenger av hvor mange studiepoeng du tar.

  I stipendordningen har du krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med ditt lokale avtaleverk. Dersom du trenger ytterligere fri for å gjennomføre studiet, er det en sak mellom arbeidsgivere og deg som arbeidstaker om du eventuelt skal ha permisjon med eller uten lønn.

  I stipendordningen kan du ta maks 30 studiepoeng på ett år.

  Studiestipend er i utgangspunktet skattepliktig.

 • For studier i matematikk og naturfag er statens andel 75 % i vikarordningen. I alle andre fag er statens andel 60 % i vikarordningen.

 • I vikarordningen kan du ta maks 60 studiepoeng i hvert fag. I stipendordningen kan du ta maks 30 studiepoeng på ett år.

  Studietilbudene i Udirs studiekatalog er på 30 studiepoeng.

 • Ja. Snakk med din leder om dine og skolens kompetansebehov og mulighetene for å delta i vikar- eller stipendordningen.

Søknadsprosess

 • Hvis du har søkt et av tilbudene i Udirs studiekatalog, trenger du ikke søke på annen måte. Dette er studieplasser direktoratet disponerer og direktoratet gir beskjed til studieinstitusjonen om hvilke lærere som blir fordelt til tilbudene.

  Univeristetene og høgskolene tar kontakt med lærere som får tilbud om plass på studietilbud i Udirs studiekatalog, for å innhente nøvendige opplysninger.

 • Nei. Du kan bare levere en søknad i ett fag. På tilbudene i Udirs studiekatalog kan du angi 1. og 2. prioritet for hvor du vil studere faget, dersom flere institusjoner har samme tilbud.

 • Ja. Du kan kun søke finansiering for ett år av gangen.

 • Søknaden vil først bli sendt til skoleeier (skoleleder i private skoler), som skal godkjenne og prioritere eller avslå søknadene før 15. mars. Når skoleeier godkjenner en søknad, må skoleeier samtidig ta stilling til om de vil godkjenne deg for stipend- eller vikarordningen.

 • Skoleeier skal godkjenne eller avslå søknaden din innen 15. mars. Du får en epost med beskjed om skoleeier har godkjent eller avslått søknaden.

  Kun godkjente søknader blir behandlet videre av Utdanningsdirektoratet. Skoleeier får svar fra Utdanningsdirektoratet senest 30. april, og skoleeier skal deretter gi deg beskjed om utfallet. 

  Universitetene og høgskolene gjennomfører det endelige opptaket.

 • Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioriterte for studieåret 2017-2018. Deretter prioriteres søknader i realfag fra Realfagskommuner.

  Inntil 30 millioner kr er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

 • Dersom universitetene eller høgskolene har ledig kapasitet etter direktoratets søknadsbehandling, kan de ta opp lærere utenfor stipend- eller vikarordningen på studietilbudene. Et slikt opptak skal skje lokalt. Du må i så tilfelle henvende deg til den aktuelle høgskole eller universitet og søke på ordinært vis.

Gjennomføring

 • Med ordinære arbeidsoppgaver menes alle oppgaver innenfor en lærers årsverk. Det legges til grunn at man normalt frigjør lærerne med lik prosentsats fra alle typer oppgaver som inngår i lærernes arbeidsår. Hvordan man fordeler tiden læreren skal frigjøres ut over året, ligger det ingen sentrale føringer for. Dette må derfor avtales lokalt. Dette gjelder også dersom samlinger foregår i ferier eller helger.

 • Stipendordningen legger føringer for at skoleeier skal gi deg fri til lesedager og eksamen etter avtaleverket. Snakk med arbeidsgiveren din om hva det vil bety for deg.

  Vikarordningen legger føringer for hvor mye du skal frigjøres fra dine ordinære arbeidsoppgaver totalt sett, det vil si 37,5 % av full stilling dersom du tar 30 studiepoeng over ett år. I vikarordningen er det ikke spesifisert om lesedager kommer i tillegg til eller inngår som en del av den totale tiden du frigjøres fra arbeidsoppgavene dine. Dette må avklares lokalt.

 • I vikarordningen er det lagt føringer for hvor mye du skal frigjøres totalt, men det er ikke lagt føringer for hvordan tiden skal fordeles gjennom arbeidsåret. Du og arbeidsgiver må selv komme frem til en løsning som legger til rette for at du kan studere, samtidig som skoleeier på en best mulig måte får benyttet tilgjengelige personalressurser .

  Behovet for når frigjøring skal skje vil kunne variere (avhengig av studieopplegget), og skoleeier må da kunne vurdere hvordan videreutdanningen lar seg gjennomføre med tanke på skolens behov.

 • Målet med videreutdanningen er at du skal få økt formell kompetanse, det vil si studiepoeng. Skoleeier må vurdere om de skal stille krav til lærere som av ulike årsaker ikke får studiepoengene som forutsatt.

  I stipendordningen forutsettes det at lærerne følger planlagt studieprogresjon, fullfører og består. Om du ikke fullfører eller ikke består kan hele eller deler av stipendet trekkes tilbake.

 • Dersom din nåværende og din fremtidige arbeidsgiver (skoleeier) blir enige om det, kan skoleeiers forpliktelser overføres, og du kan fortsette med stipend- eller vikarordning.

  Dersom du bytter arbeidsgiver, og din nåværende skoleeier ønsker å benytte midlene til en annen lærer i stedet, har de anledning til det.

 • Dersom du deltar i stipendordningen, er det et krav om at studiet skal være fullført og bestått innen 1. august 2019 (gjelder studenter som studerer studieåret 2017-2018, altså ett år etter planlagt avsluttet studie). Det forutsettes at dere lokalt avklarer med universitetet eller høgskolen om det er mulig å fullføre studiet på et senere tidspunkt enn opprinnelig planlagt.

  Dersom du deltar i vikarordningen, kan skoleeier, dersom læreren går ut i fødsels- eller adopsjonspermisjon eller blir langvarig sykemeldt, legge til rette for at læreren kan utsette studiene til læreren er tilbake i jobb. I slike tilfeller kan skoleeier beholde det statlige tilskuddet og bruke det senere. En slik lokal løsning forutsetter at skoleeier har en plan for når studiet skal fullføres, at det skjer innen rimelig tid og at det aktuelle studiestedet kan holde av studieplassen for senere gjennomføring. Det må i så tilfelle avtales direkte mellom skoleeier og det aktuelle studiestedet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!