Ofte stilte spørsmål – videreutdanning

Før du søker

 • Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Dersom du har fått godkjent søknad om stipend eller vikarordning for å delta på et tilbud i studiekatalogen, må du selv søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som du er blitt fordelt til.

  Du kan også søke om å delta på andre studietilbud ved andre universiteter og høgskoler enn de som er nevnt i studiekatalogen. Lærere som ønsker å søke andre ordinære studietilbud må selv søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskole eller universitet. I tillegg må du søke om å delta i vikar- eller stipendordningen ved å registrere søknaden under «annet studietilbud» i søknadssystemet på udir.no.

  Søknaden din må godkjennes av skoleeier.

 • Vikar- og stipendordningen er for lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene, og lærere i kulturskoler.

  Både lærere i offentlige og private skoler kan søke.

  For lærere i private skoler er det verdt å merke seg:

  • Lærere som jobber på skoler som er godkjent etter friskoleloven, og har fått drftstillatelse, kan søke videreutdanning
  • Lærere som jobber ved private skoler som er godkjent etter opplæringsloven §§ 2 -12 og 3-11 faller utenfor ordningen
  • Lærere som jobber i skoler som er godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 faller utenfor ordningen
 • Dersom universitetene eller høgskolene har ledig kapasitet etter direktoratets søknadsbehandling, kan de ta opp lærere utenfor stipend- eller vikarordningen på studietilbudene. Dette gjelder også lærere som ikke er tilsatt i skolen. Du må i så tilfelle henvende deg til den aktuelle høgskolen eller universitetet og høre med dem om hvilke muligheter de har for å gi deg opptak til studiet.

   

 • Ordningene gjelder lærere i arbeid. Ettersom ordningene gjelder videreutdanning, bør man ha en grunnutdanning som lærer fra før.

 • Studietilbud i samisk språk skal i søknadsskjemaet på Utdanningsdirektoratets nettsider registreres under «Annet studietilbud». Hvis du ønsker å søke på dette, må du både søke om vikar- eller stipendordning og ev. dekning av studieavgift i søknadsskjemaet på utdanningsdirektoratets nettsider. I tillegg må du søke om opptak til studiet direkte til institusjonen du ønsker å studere ved.

 • Nei. Fagskoleutdanning kommer ikke inn under videreutdanningsordningene.

 • Ja. Videreutdanningen kan inngå i en mastergrad. Du må da registrere søknaden din i søknadssystemet under "annet studietilbud" innen 1. mars, og du må søke om opptak ved den aktuelle høgskolen/universitetet på ordinært vis. Søknaden må godkjennes av skoleeier.

 • Ja. Det er ingen begrensninger på hvor du kan studere. Skoleeier må godkjenne søknaden din.

 • Nei, selve studiet koster deg ikke noe, men du må eventuelt betale semesteravgift til studietilbyder. Du må også bruke noe fritid til videreutdanningen.

  Du kan velge mellom to finansieringsordninger, vikarordning og stipendordning.

 • I vikarordningen kan du ta maks 60 studiepoeng i hvert fag. I stipendordningen kan du ta maks 30 studiepoeng på ett år.

  Studietilbudene i Udirs studiekatalog er på 30 studiepoeng.

 • Dersom du har lærerutdanning fra utlandet, bør du ha søkt om å få godkjent utdanningen din i Norge, før du søker videreutdanning. Lærestedene som tilbyr videreutdanning pleier å kreve at du har fått godkjent utdanning din før du kan begynne å studere.

  Les mer og søk her.

Søknadsprosess

 • Ja. Universitetene og høgskolene har ansvar for det formelle opptaket av studenter, hvor de blant annet sjekker at du fyller opptakskravene til studiet du har søkt. Dersom du har søkt et tilbud i Udirs studiekatalog, og søknaden blir godkjent av direktoratet, må du selv søke opptak ved det studiestedet du er fordelt til og laste opp nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder ved studiestedet.

  Universiteter og høgskoler kontakter søkere til tilbud i Udirs studiekatalog tidligst tidlig i mai, etter at vi i direktoratet er ferdig med fordeling av midler til vikar- og stipendordning.

 • Nei. Du kan bare levere en søknad i ett fag. På tilbudene i Udirs studiekatalog kan du angi 1. og 2. prioritet for hvor du vil studere faget, dersom flere institusjoner har samme tilbud.

 • Ja. Du kan kun søke finansiering for ett år av gangen.

 • Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioriterte for studieåret 2019-2020. Deretter prioriteres søknader i realfag fra Realfagskommuner. Søknader fra Finnmark og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, vil også bli prioritert.

  Inntil 30 millioner kr er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

 • Dersom universitetene eller høgskolene har ledig kapasitet etter direktoratets søknadsbehandling, kan de ta opp lærere utenfor stipend- eller vikarordningen på studietilbudene. Et slikt opptak skal skje lokalt. Du må i så tilfelle henvende deg til den aktuelle høgskole eller universitet og søke på ordinært vis.

Gjennomføring

 • Målet med videreutdanningen er at du skal få økt formell kompetanse, det vil si studiepoeng. Skoleeier må vurdere om de skal stille krav til lærere som av ulike årsaker ikke får studiepoengene som forutsatt.

  I stipendordningen forutsettes det at lærerne følger planlagt studieprogresjon, fullfører og består. Om du ikke fullfører eller ikke består kan hele eller deler av stipendet trekkes tilbake.

 • Dersom din nåværende og din fremtidige arbeidsgiver (skoleeier) blir enige om det, kan skoleeiers forpliktelser overføres, og du kan fortsette med stipend- eller vikarordning.

  Dersom du bytter arbeidsgiver, og din nåværende skoleeier ønsker å benytte midlene til en annen lærer i stedet, har de anledning til det.

 • Dersom du deltar i stipendordningen, er det et krav om at studiet skal være fullført og bestått innen 1. august 2021 (gjelder studenter som studerer studieåret 2019-2020, altså ett år etter planlagt avsluttet studie). Det forutsettes at dere lokalt avklarer med universitetet eller høgskolen om det er mulig å fullføre studiet på et senere tidspunkt enn opprinnelig planlagt.

  Dersom du deltar i vikarordningen, kan skoleeier, dersom læreren går ut i fødsels- eller adopsjonspermisjon eller blir langvarig sykemeldt, legge til rette for at læreren kan utsette studiene til læreren er tilbake i jobb. I slike tilfeller kan skoleeier beholde det statlige tilskuddet og bruke det senere. En slik lokal løsning forutsetter at skoleeier har en plan for når studiet skal fullføres, at det skjer innen rimelig tid og at det aktuelle studiestedet kan holde av studieplassen for senere gjennomføring. Det må i så tilfelle avtales direkte mellom skoleeier og det aktuelle studiestedet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!