Informasjon til skoleeiere - videreutdanning for lærere 2017-2018

Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er 1. mars. Skoleeieres frist for å behandle og prioritere søknader er 15. mars. Midler for høsten 2017 til skoleeiere blir utbetalt i desember 2017.

Nytt i 2017

Lærere kan selv redigere opplysningene i søknaden sin fram til 1. mars.

Skoleeiere kan selv redigere enkelte opplysninger i søknadssystemet fram til 15. mars.

Tilskuddet i vikarordningen og satsen for stipend øker fra høsten 2017.

Videreutdanning for lærere studieåret 2017-2018

Skoleeiere bør så tidlig som mulig være i dialog med ansatte om behov for videreutdanning og muligheter for å delta i vikar- eller stipendordningen.

Dersom skolen eller kommunen har flere lærere som har behov for videreutdanning i samme fag, kan utbyttet bli større hvis lærerne fra skolen eller kommunen studerer sammen. Skoleeiere kan legge til rette for dette gjennom lokal planlegging og tilrettelegging for sine ansatte.

Legg spesielt merke til at

  • lærere nå skal logge seg på søknadsportalen med ID-porten eller Feide for å registrere søknaden. Dette gir en høyere sikkerhet for brukerne, og gjør at de selv kan redigere opplysningene i søknaden sin fram til søknadsfristens utløp.

  • skoleeiere kan endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader og valg av finansieringsordning i søknadssystemet fram til 15. mars. Dette gjør du ved å klikke på knappen «unsend» dersom søknaden allerede er sendt videre til Utdanningsdirektoratet.

  • i vikarordningen øker det statlige tilskuddet for 30 studiepoeng til 240 000 kr i matematikk og naturfag fra og med høsten 2017, og til 192 000 kr i andre fag. I stipendordningen øker stipendet til 110 000 kr til lærere som tar 30 studiepoeng, fra høsten 2017.

Viktige datoer i studieåret 2017-2018

1. februar: Søknadsskjema for lærere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for lærere

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

1. september: Frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse

Desember: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for høstsemesteret til skoleeierne

15. mars 2018: Frist for skoleeiere for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere som underviser voksne på grunnopplæringsnivå, og lærere på kulturskoler. Ordningen gjelder lærere i arbeid.

Finansiering av ordningen

Det er satt av midler til at drøyt 5 000 lærere kan ta videreutdanning på 30 studiepoeng studieåret 2017-2018.

Vikarordning

I vikarordningen er det statlige tilskuddet for 30 studiepoeng 240 000 kr i matematikk og naturfag og 192 000 kr i andre fag.

Vær oppmerksom på at søknader til tilbud i regning som grunnleggende ferdighet ikke finansieres med satsen for videreutdanning i matematikk.

Videreutdanningen i naturfag må være relevant for undervisning i naturfag, for eksempel tilbud i kjemi, fysikk og biologi.

Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeids­oppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av studieåret, må avklares lokalt.

Stipendordning

I stipendordningen gir staten et stipend på 110 000 kr til lærere som tar 30 studiepoeng. Dette er maksimalt antall studiepoeng lærere kan få stipend for å ta i løpet av et studieår. Dersom en lærer tar færre studiepoeng, blir stipendet justert tilsvarende. Stipendet blir utbetalt til skoleeieren, som deretter utbetaler stipendet til læreren. 

Studiestipendet er i utgangspunktet skattepliktig

Vi forutsetter at lærere som får stipend, følger den planlagte studieprogresjonen.

I stipendordningen har læreren krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Dersom læreren trenger ytterligere fri for å gjennomføre studiet, må dere avtale lokalt om læreren skal innvilges permisjon med eller uten lønn.  

Reise, opphold, læremidler

Skoleeierne skal dekke kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende for lærere i både vikar- og stipendordningen.

Studietilbud

Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta på studietilbudene som er opprettet for Kompetanse for kvalitet, regionale studietilbud eller andre ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr.  

Tilbud opprettet for Kompetanse for kvalitet

For studieåret 2017-2018 er det opprettet 185 videreutdanningstilbud for strategien Kompetanse for kvalitet.

Oversikt over tilbudene finner du i studiekatalogen.

Studietilbudene har et omfang på 30 studiepoeng over to semestre. Det er også mulig å søke om å delta på én modul på 15 studiepoeng enten i høst- eller vårsemesteret. Vikar- og stipendmidler vil da bli justert i tråd med antall studiepoeng.  

Organiseringen av tilbudene kan variere hos de ulike universitetene og høgskolene. Flere av tilbudene er rent nettbaserte uten samlinger. I studiekatalogen finnes også MOOC-inspirerte tilbud i matematikk 1 og matematikk 2 for 1.-7.trinn, og i engelsk 1 1.-7. trinn.

Det er viktig at dere lokalt vurderer hva slags tilbud skolen og den enkelte lærer vil være best tjent med at lærere deltar på.

Andre studietilbud

Regionale studietilbud

Et av prinsippene i Kompetanse for kvalitet er at nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud.

Regionale og lokale tilbud er i denne sammenheng videreutdanningstilbud som er utviklet av skoleeiere, arbeidstakerorganisasjoner og universitetet eller høgskoler sammen. Hensikten med regionale tilbud er blant annet å legge til rette for kompetanseutvikling for flere lærere ved den samme skolen, eller fra det samme geografiske området. Slike tilbud kan også bidra til å redusere skoleeiernes kostnader til reise og opphold.

Andre ordinære studietilbud

Det er også mulig å søke om å delta på andre ordinære videreutdanningstilbud enn de 185 tilbudene som er omtalt i Udirs studiekatalog.

Lærere som ønsker å søke regionale eller andre ordinære studietilbud, må selv søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet. I tillegg må læreren søke om å delta i vikar- eller stipendordningen ved å registrere søknaden under «annet studietilbud» i søknadssystemet på udir.no innen 1. mars.

Skoleeiere behandler slike søknader på samme måte som søknader til tilbudene i studiekatalogen til Udir.

Forutsetningen for å delta i regionale tilbud og andre ordinære studietilbud er at skoleeierne oppfyller sine forpliktelser for at lærerne kan delta.

I tillegg til å søke om vikar- og stipendmidler kan skoleeiere søke om å få dekket studieavgifter.

Studieavgift er ikke det samme som semesteravgift.

Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Det er ikke mulig å søke om å få dekket semesteravgiften

Prioriterte søkere i 2017-2018

Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioriterte søkere for det kommende studieåret. Deretter prioriteres søknader i realfag fra Realfagskommuner.

Inntil 30 millioner kr er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

For søknader om videreutdanning i andre fag fordeler vi midlene forholdsmessig mellom skoleeierne ut fra antall lærerårsverk i kommunen/ fylkeskommunen.

I direktoratets behandling av søknadene tar vi hensyn til de totale budsjettrammene for videreutdanningen og til kapasiteten på studietilbudene. Vi vil følge skoleeiernes prioritering av søknadene så langt det er mulig.

Vi oppfordrer alle skoleeiere til å motivere sine lærere til å søke om å få delta på videreutdanning i fag eller på fagområder der det er behov for økt formell kompetanse.

Steg i søknadsbehandlingen

1. Lærere søker sin skoleeier om å få delta innen 1. mars

Læreren må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars. I søknaden må læreren bekrefte at rektor støtter søknaden.

Nytt av året er at læreren må logge seg på systemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Dette gir læreren mulighet til å redigere opplysningene som er lagt inn fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må læreren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Søknaden gjelder kun for studieåret 2017-2018. Dersom læreren tar sikte på et flerårig studium, må læreren søke på nytt neste studieår.

Lærere som ønsker å delta på andre tilbud enn studietilbudene i Udirs studiekatalog, må selv søke opptak til det det aktuelle studiestedet.

Fra 1. februar kan du som skoleeier logge deg inn i søkesystemet med ditt UBAS-passord og se oversikt over registrerte søknader.

2. Skoleeierne behandler og videresender aktuelle søknader til Udir innen 15. mars

Fra 3. mars får skoleeierne tilgang til å behandle søknadene i systemet. Skoleeierne mottar før dette en e-post fra Udir som beskriver hvordan dette skal gjøres.

I perioden fra 3. mars til 15. mars må skoleeierne godkjenne eller avslå søknadene, prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Udir.

Utdanningsdirektoratet behandler kun søknader som er godkjent av skoleeierne.

Skoleeierne kan innhente flere søknader dersom det er ønskelig. Da må skoleeier kontakte Udir for å få tilsendt engangslenke til søknadsskjema. 

Merk at skoleeierne fra i år kan tilbakestille statusen på sendte søknader og redigere opplysninger de selv har lagt inn før 15. mars. Skoleeierne trenger ikke å ta kontakt med Udir for å gjøre slike endringer i denne perioden. Endringer gjøres ved å klikke på knappen «Unsend» dersom søknaden allerede er sendt til Utdanningsdirektoratet.

Etter at dere har behandlet søknadene og sendt dem videre til Udir, får lærerne automatisk en e-post med beskjed om at skoleeieren har godkjent eller avslått søknaden, og hvilken finansieringsordning søknaden er godkjent for.

Dersom du som skoleeier endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar læreren som har søkt, en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for læreren.

Skoleeier har ansvar for den videre dialogen med lærerne som har søkt.

Private og statlige skoler har ansvar for å behandle søknader fra ansatte ved egne skoler. Vi forutsetter at søknaden er avklart med eieren av virksomheten.   

3. Skoleeierne får svar på søknadene om videreutdanning senest 30. april

Utdanningsdirektoratet behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 15. mars.

Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget. Dette kan dere gjøre så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, og senest innen 30. april. Når søknadsbehandlingen er ferdig, sender direktoratet en e-post om dette til alle skoleeierne.

Skoleeierne må sørge for å orientere de aktuelle lærerne og deres skoleledere om utfallet av direktoratets søknadsbehandling.

4. Høgskolene og universitetene foretar selve opptaket

Innen 31. mai blir lærere som har fått tildelt studie­plass på et av tilbudene i Udirs studiekatalog, kontaktet av utdanningsinstitusjonen. De vil innhente nødvendig dokumentasjon, og vurdere og foreta selve opptaket i tråd med studiets opptakskrav.

Lærerne skal også sjekke at de er kvalifisert for opptak når de søker studietilbudet.

5. Skoleeierne bekrefter deltakelse i søknadssystemet

Skoleeierne må bekrefte deltakelsen for lærerne i søknadssystemet i høst- og vårsemesteret:

  • Bekreftelse for lærere som starter studiene høsten 2017, må gjennomføres mellom 1. august og 1. september. Skoleeierne skal også i samme periode registrere hvilke lærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
  • Bekreftelse for lærere som fortsetter sin deltakelse i vårsemesteret, må registreres i perioden fra 1. februar til 15. mars 2018.

Merk at bekreftelsen i høst- og vårsemesteret danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere, og fra skoleeiere til stipendmottakere.

Skoleeierne må selv sørge for å få beskjed fra lærerne om de er tatt opp på studietilbudet de har søkt på, og om de har takket ja til å starte på studiet.

6. Utbetaling av statlig støtte 

Vikarmidler og stipend blir tildelt ut fra antall studiepoeng som læreren tar, og ut fra satsene for vikar- og stipendordningen. Vikar- og stipendmidler for høstsemesteret 2017 blir utbetalt i desember. Midler for vårsemesteret 2018 blir utbetalt i juni. For stipendmottakere er det et krav til bestått.

Skoleeierne har ansvar for å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

7. Gjennomføring, frafall og endringer

Frafall til vikar- eller stipendordningen må registreres umiddelbart i søknadssystemet av skoleeierne. Statlig støtte kan i slike tilfeller bli helt eller delvis inndratt.

Ved frafall kan skoleeierne melde inn en annen lærer så sant vilkårene for deltakelse i ordningen er oppfylt. Kontakt Utdanningsdirektoratet dersom dere ønsker å melde inn en annen lærer.

Dersom universitetet eller høgskolen har ledig kapasitet etter at direktoratets søknadsbehandling er ferdig, kan de ta opp lærere uten stipend- eller vikarordning på studietilbudene som er opprettet for Kompetanse for kvalitet. Et slikt opptak skal skje lokalt, og læreren må henvende seg direkte til universitetet/høgskolen som har tilbudet. Deltakere utenfor ordningene trenger ikke å registrere søknaden i søknadssystemet på udir.no.

Siden det er et krav om bestått for stipendmottakere, har lærere i stipendordningen tid til å ta eksamen på nytt dersom de ikke består første gang. Innen 1. august 2019 må skoleeierne registrere i søknadssystemet de stipendmottakerne som har gjennomført og bestått sine studier. Skoleeierne må ikke utbetale siste del av stipendet til læreren før studiet er registrert som bestått.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!