Behandling av søknader studieåret 2017-2018

Arbeidsgivere må behandle søknader til videreutdanning innen 15. mars.

Arbeidsgivere er kommuner, fylkeskommuner, private skoler, statlige skoler eller private barnehager.

Arbeidsgivere må godkjenne søknader til

 • videreutdanning for lærere
 • rektorutdanning
 • videreutdanning for pedagoger i barnehage
 • styrerutdanning
 • videreutdanning for ansatte og ledere i PP-tjenesten
 • stipendordning for PPU/YFL

En eller flere av dine ansatte kan ha søkt. Gå til https://komp.udir.no/extranet for å behandle søknadene. Her finner dere oversikt over søkere til alle ordningene.

Søknadene må behandles i perioden 3. til 15. mars. Etter 15. mars er ikke søknadene tilgjengelige for behandling lengre.

Hvordan gjennomføre søknadsbehandlingen

1. Gå til https://komp.udir.no/extranet og logg deg på med ditt UBAS-brukernavn og –passord.

Søknader til videreutdanningsordninger som gjelder skole skal behandles av skoleeier: kommuner, fylkeskommuner, private eller statlige skoler.

 • Søknader til videreutdanningsordninger for barnehage skal behandles av kommunen eller fylkeskommunen for kommunale barnehager, og styrer for ikke-kommunale barnehager.
 • Søknader til videreutdanning for PP-tjenesten skal behandles av kommuner og fylkeskommuner.

Dere må sørge for at den eller de personene som skal behandle søknadene har nødvendig tilgang i UBAS.

Den standardrollen som er tildelt din UBAS-bruker avgjør hvilke søknader du får tilgang til å behandle:

 • De som har standardrolle «Skoleeier_offentlig» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for offentlige skoler og for PPT
 • De som har standardrolle «Skoleleder_privat» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for private skoler
 • De som har standardrolle «Barnehagemyndighet» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for offentlige barnehager.
 • De som har standardrolle «Barnehagestyrer» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for private barnehager

Mer informasjon om hjelp til å oppdatere bruker/rolletildelinger i UBAS.

Dersom det er brukere med andre standardroller enn de nevnt ovenfor som trenger hjelp for å få behandlet søknader (for eksempel ledere for statlige skoler), må disse ta kontakt med oss i Utdanningsdirektoratet.

2. Velg hvilken videreutdanningsordning du skal behandle søknader til og riktig årstall.

3. Godkjenn eller avslå søknadene.

For godkjente søknader må du angi hvilken prioritet søknaden har (1, 2 osv) i egen kolonne. Husk å mellomlagre det du har gjort underveis. Merk at skoleeier både må registrere og godkjenne søknader til stipendordning for YFL/PPU.

4. Hent inn nye søknader om ønskelig.

Frem til 15. mars kan arbeidsgivere hente inn søknader til de ulike videreutdanningsordningene. Søkere må da benytte en engangslenke for å fylle ut søknadsskjema, og arbeidsgiver må ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få tilsendt lenken.

5. Send godkjente søknader videre.

Trykk på «Send» for å videresende søknadene du vil godkjenne til Utdanningsdirektoratet.

Det er ikke mulig å sende søknadene til direktoratet før du har behandlet alle søknadene i en av videreutdanningsordningene, ved enten å godkjenne (og prioritere) eller avslå dem.

Når søknadene er sendt til direktoratet blir det også automatisk sendt en e-post til søkere hvor de får vite om arbeidsgiver har godkjent eller avslått søknaden (gjelder alle ordninger bortsett fra stipendordning for YFL/PPU).

Nytt i år er at før 15. mars kan dere som arbeidsgivere tilbakestille statusen på sendte søknader og redigere opplysninger dere har lagt inn. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med Udir for å gjøre slike endringer. Dette gjøres ved å krysse av for den søknaden det gjelder, og trykke på «Unsend». Søknaden kan da behandles og sendes på nytt. Det sendes deretter en ny e-post til søkeren. Det er den sist sendte e-posten til søkeren som er den gjeldende.

6. Arbeidsgiver har ansvar for videre kontakt med søkeren.

Etter at søknadene er behandlet og sendt til Utdanningsdirektoratet, har arbeidsgiver ansvar for den videre dialogen med søkeren.

Utdanningsdirektoratet tar sikte på å fordele midler og studieplasser innen utgangen av april 2017. Arbeidsgiver kan da logge seg på søknadssystemet for å se utfallet av behandlingen.

Særlig om søknader til videreutdanning for lærere

Søkeren har enten søkt et studietilbud i Udirs studiekatalog eller et såkalt «annet studietilbud».

Skoleeiere skal godkjenne og prioritere søknader både til tilbud i Udirs studiekatalog og til «annet studietilbud».

Udir fordeler vikar- og stipendmidler til deltakere på begge typer studietilbud. Udir fordeler kun studieplasser til tilbudene i Udirs studiekatalog (også kalt frikjøpte studietilbud). Utdanningsdirektoratet fordeler ikke studieplassene til søknader i «annet studietilbud». Dette må søker selv skaffe.

Her finner du mer informasjon om vikarordningen, stipendordningen og veiledende retningslinjer om skatteregler for utdanningsstipend.

Søknader til regionale tilbud

Søkere til regionale tilbud (se Kompetanse for kvalitet pkt. 2 s. 6) skal ha registrert søknaden som «annet studietilbud».

Ved godkjenning av søknader til slike tilbud må skoleeiere samtidig registrere om søknaden er til et regionalt tilbud eller ikke. Dette for at det skal være mulig å identifisere deltakere på regionale tilbud. Dersom dere eksporterer søknadene til en excel-fil, vil deltakelse på regionale tilbud synliggjøres i egen kolonne.

Studieavgift

For å søke om å få studieavgift dekket for «andre studietilbud», må dere bekrefte studieavgiften i egen kolonne.

Vær oppmerksom på at studieavgift ikke er det samme som semesteravgift.

Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Det er ikke mulig å søke om å få dekket semesteravgiften.

Særlig om søknader til rektorutdanning, styrerutdanning og lederutdanning for PPT

Studieplasser til rektorutdanningen, styrerutdanningen og lederutdanningen for PP-tjenesten er finansiert av staten. Andre utgifter til for eksempel reise og opphold i forbindelse med samlinger, læremidler og eventuelt frikjøp eller vikarutgifter, må finansieres av arbeidsgiver eller deltakeren selv.

Disse ordningene omfattes altså ikke av vikar- eller stipendordningen for videreutdanning for lærere, eller ordningen med tilretteleggingsmidler for ansatte i PPT eller pedagoger i barnehage.

Arbeidsgivere må før studiestart avklare med søkeren hvordan utgifter skal dekkes, og eventuelt hvilke andre tilretteleggingsbehov ansatte som arbeidsgiver har godkjent søknaden til har.

Særlig om søknader til videreutdanning for pedagoer i barnehage

Nytt av året er at søknadene skal behandles av arbeidsgiver, det vil si kommuner, fylkeskommuner eller private eller statlige barnehager.

Barnehagemyndigheten vil fortsatt ha ansvar for å utbetale midler fra Udir, og har derfor lesetilgang til søknadene i egen modul i søknadssystemet.

Merk derfor at det i søknadssystemet skilles mellom moduler som gjelder søknadsbehandling og moduler som gjelder oversikt for barnehagemyndighet.

Bekrefte deltakelse i videreutdanning våren 2017

For å få utbetalt midler våren 2017, må arbeidsgiver bekrefte at deltakere som startet videreutdanning høsten 2016 fortsetter studiene våren 2017.

Dette gjelder

 • videreutdanning for lærere
 • videreutdanning for ansatte i barnehage
 • videreutdanning for ansatte i PPT

Logg inn i søknadssystemet og velg ordningen og årstall du skal bekrefte fortsatt deltakelse for. Årstallet reflekterer det året dere søkte om støtte for deltakeren. For studieåret 2016-2017 velger dere 2016. Merk hvilke deltakere dere skal bekrefte deltakelse for i første kolonne til venstre og trykk «Bekrefte fortsatt deltakelse vår».

Frist for å bekrefte deltakelse for våren 2017 er 15. mars. Bekreftelsen danner grunnlag for utbetaling av stipend- og vikarmidler for lærere, og tilretteleggingsmidler for ansatte i PPT og pedagoger i barnehage, våren 2017.

Frafall til studier våren 2017 må registreres umiddelbart i søknadssystemet for deltakeren det gjelder.

Registrere fullført utdanning for deltakere i stipendordning for PPU/PPU-Y 2017.

Deltakere som tar PPU/PPU-Y og som fikk første del av stipendet sitt utbetalt høsten 2015, skal få andre del av stipendet utbetalt høsten 2017. Skoleeiere må bekrefte at utdanningen er fullført i søknadssystemet innen 15. oktober 2017 for at andre halvdel av stipendet skal bli utbetalt.

Registrere fullført for stipenddeltakere studieåret 2015-2016

For stipenddeltakere i Videreutdanning for lærere som startet sine studier studieåret 2015-2016 har skoleeier fått beskjed om å avvente utbetaling av siste del av stipendet til læreren har gjennomført og bestått studiet. Skoleeiers frist for å registrere at studiet er fullført i søknadssystemet er 1. august 2017.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!