Hvordan følge opp etter ekstern skolevurdering?

Forankring og spissing av utviklingsplanen

Planen for et utviklingsarbeid blir ofte til under press for å holde tidsfrister. Det kan gå ut over tydeligheten i mål og tiltak, men kan særlig gå ut over forankringsprosessen i personalet. Vurderingsrapporten kan også ha innspill som er med på å spisse et utviklingsarbeid for skolen.

Et utviklingsarbeid som ikke er forankret i personalet, vil ha små muligheter til å lykkes. Vurderingsdagene var i seg selv et viktig forankringsarbeid. Gjennom tegn på god praksis ble personalet på skolen helt konkret minnet på hva utviklingsarbeidet dreier seg om, men forankring er noe en stadig må vende tilbake til. En viktig del av dette arbeidet kan være å gjennomgå mål og tiltak jevnlig og sjekke om de vil forbedre elevenes læring.

Utviklingsplanen bør ha både pedagogiske og organisatoriske mål. Da er det særlig viktig at en hele tiden har samspillet mellom pedagogikk og organisasjon for øye. Dersom en gjennom utviklingsarbeidet legger opp til nye måter å arbeide på uten å tenke på hvilke konsekvenser det får for hvordan skolen fungerer som organisasjon, oppstår det fort en ubalanse. Tiltakene får ikke den underliggende strukturen de trenger, får svak virkning, og frustrasjonen brer seg.

Mange utviklingsprosjekter har svært ambisiøse mål og tiltaksplaner. Det er derfor helt nødvendig å gå kritisk gjennom utviklingsplanen og våge å velge vekk. Å være konkret på resultater og tiltak til beste for elevene gir vanligvis arbeidet tyngde og mening internt, samtidig som det er lettere å trekke inn elever og foresatte underveis.

Arbeidet med å justere målene leder naturlig til en diskusjon omkring mulige forbedringstiltak. Her er funnene fra den eksterne vurderingen og refleksjonsspørsmålene i rapporten til hjelp: Hvilke punkter trenger egne tiltak for å endres? Hvilke kan følges opp gjennom et og samme tiltak? Kan vi spesifisere delmål for hvert tiltak?

Spørsmål som kan diskuteres

 • Hva er det vi skal gjøre mer av?
 • Hva er det vi skal gjøre mindre av?
 • Hva er det vi skal gjøre annerledes?
 • Hva forventes det av meg som lærer?
 • Hva forventes det av oss som team?
 • Hva forventes det av meg som leder?
 • Hva forventes det av meg som elev?
 • Hvilke endringer i måten vi arbeider på, er nødvendige, dersom vi skal lykkes?

En utviklingsplan lages som følge av resultatene fra analyseverktøyene og den eksterne vurderingen. De skolene som får ekstern skolevurdering som bistand fra Veilederkorpset utformer utviklingsplanen ut fra tegnene på praksis som kan bli bedre i rapporten de har fått.

Utviklingsområder

Resultatmål

2020-2025

Prioriterte tiltak

Når skal tiltakene gjennomføres

Dokumentasjon av endringer

Ansvarlig

Organisasjons-læring: Klasseledelse/ Lærende møter

Tydelig pedagogisk ledelse som følger opp klare vedtak.

Klasseledelse

 • Lage tydelige systemer innenfor utviklingsområdene
 • Utvikle felles retningslinjer for god klasseledelse

Start høst 2020, ferdig 2022

 • Det blir gjort klare vedtak på skolen
 • Vedtakene blir fulgt opp

Ledelse, lærere og foreldre

Tilpasset opplæring

En tydelig endring i organisering, fra individfokus il systemfokus

 • Tydelig endring av kurs, med tanke på mindre bruk av assistenter til mer bruk av pedagoger
 • Pedagoger likestilt i klasserommet
 • Kompetanse-planlegging

Start høst 2020, ferdig 2023

 • Pedagogene som er inne i klasserommet er likestilte

Ledelse og lærere

Vurdering for læring

Skolen drøfter vurderingspraksis og «Vurdering for læring»

 • Utvikle god praksis på bruk av vurderingskriterier

 

Start høst 2022, Evaluering vår 2023, System ferdig 2024

 • Elevene kjenner kriteriene
 • Elevene får underveisvurdering
 • Elevene får være aktive i vurderingsarbeidet

Rektor og lærere

Skolen bruker resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev

Skolen har innarbeidet et system for oppfølging av kartlegging og prøver

 • Skolen kartlegger elevens forutsetninger og gir utfordringer i tråd med elevens evner og forutsetninger

 

Start høst 2020, evaluering vår 2024 og 2025,

 

Forbedring av systemet: Ferdig vår 2020

 • Lærerne bruker resultater i planleggingen av ny undervisning.
 • Elevene kan velge arbeidsmåter

Rektor og lærere

 

Alt endringsarbeid tar tid. Her kan det være en god idé å ha delmål og tiltak som på et tidlig tidspunkt kan gi synlige resultater. Å plukke lavt hengende frukter, det vil si å være god til å feire de raske og små seirene underveis, vil gi endringsarbeidet energi. Dersom lærerne har tro på utviklingsarbeidet, og de ser at tiltakene vil få positive konsekvenser for elevene, utløses mye positiv energi.

Alt endringsarbeid tar tid. Her kan det være en god idé å ha delmål og tiltak som på et tidlig tidspunkt kan gi synlige resultater. Å plukke lavt hengende frukter, det vil si å være god til å feire de raske og små seirene underveis, vil gi endringsarbeidet energi. Dersom lærerne har tro på utviklingsarbeidet, og de ser at tiltakene vil få positive konsekvenser for elevene, utløses mye positiv energi.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!