Hvordan følge opp etter ekstern skolevurdering?

Følge opp prosesser og resultater

Det er en tid for å drøfte, en tid for å ta veivalg og en tid for handle. Mange skoler har mye å hente på å se på bruken av fellestid. Å holde retning og energi oppe i utviklingsarbeidet er krevende. Tidligere pekte vi på at en burde legge opp til tiltak som kunne gi synlige resultater relativt raskt. Gjennomførte tiltak må markeres for å vise at arbeidet er i gang.

Skoleeier, veileder og den som leder utviklingsarbeidet har som oppgave, hver fra sin vinkel å stimulere til utprøving, gi tilbakemeldinger og etterspørre resultater. Dette skal legges inn i utviklingsplanen og det kan være viktig å feire også de små seirene underveis.

Vi bør ikke undervurdere betydningen av hyppige, faglige tilbakemeldinger. Skoleledelsens arbeidsgruppe bør derfor være bevisst på at den legger til rette for arenaer som stimulerer til utprøving og tilbakemelding.

Skolen bør stadig stille seg spørsmål om hvordan den utvikler sin  kultur for læring og utvikling. Her kan skolen hente relevante spørsmål blant annet i Ståstedsanalysen. Se ståstedsanalysen for skole.

 

Når ny praksis skal prøves ut, kan det ofte utløse intern motstand som kanskje ikke har vært så tydelig i tidligere faser av utviklingsarbeidet. Derfor er det viktig å ikke ta for lett på den forberedende fasen før man setter i gang selve endringstiltakene. For å kunne følge opp prosesser må en være så nær utviklingsarbeidet at en kan se de tidlige tegnene på uro eller frustrasjon.

Praksisendringen kan kreve spesiell kompetanse, veiledning og takhøyde for å feile. Skoleledelsens arbeidsgruppe må klargjøre muligheter, behov for veiledning, trening og administrativ støtte. På samme måte må det være klart hvilke resultater arbeidet skal resultere i, og hva konsekvensene av utviklingsarbeidet skal være for elevenes læring. Jevnlige underveisvurderinger gir medarbeiderne en mulighet til å uttale seg, og de gir skoleledelsen og arbeidsgruppa nyttige tilbakemeldinger og lojalitetsmålinger på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Eksempel på punktliste for underveisvurdering:

  • Hva er bra i utviklingsarbeidet nå?
  • Hvorfor er det bra?
  • Hva kan gjøres bedre i utviklingsarbeidet?
  • Hvordan kan det gjøres bedre?

Jacobsen, Dag Ingvar (2018): Organisasjonsendringer og endringsledelse, Bergen: Fagbokforlaget

Roald, Knut (2012): Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring – Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap, Bergen: Fagbokforlaget

Roland, Pål (2015): Hva er implementering?, Kapittel 1 i Roland, Pål og Westergård, Elsa (Red.) (2015): Implementering – Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis, Oslo: Universitetsforlaget

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!