Kom i gang med ekstern vurdering

Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel på hvordan ekstern vurdering kan organiseres.

Ekstern skolevurdering kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå målene i læreplanverket, og som grunnlag for skoleeiers tilstandsrapport.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Samarbeid er viktig

Vi anbefaler at flere kommuner samarbeider om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering.

For å sikre kontinuitet, forutsigbarhet og langsiktighet bør det settes av ressurser til en stilling og utnevnes eller ansettes en koordinator i kommunen/regionen til å koordinere arbeidet med ekstern vurdering.

Lag en plan

Det bør lages en langsiktig plan for kommunen/regionen hvor det for eksempel er satt av en uke i høstsemesteret og en uke i vårsemesteret til ekstern vurdering. Skolene kan få vurdering hvert 3. – 5. år avhengig av kommunens behov, kapasitet og størrelse. Skolene som er valgt ut for det aktuelle året, bør få beskjed om når vurderingsuken skal gjennomføres et halvt til ett år i forkant. Det er viktig at kommunene har anledning til å gjøre et grundig forarbeid og at de følger opp rapporten i etterkant.

Her er et eksempel på hvordan en plan kan se ut

 

Bildet viser et eksempel på plan for ekstern skolevurdering, med oversikt over kommuner som skal være med, og hvilke skoler som skal besøkes når i løpet av året.

Vurderere må være uavhengige

Ekstern skolevurdering handler om å få et eksternt blikk på virksomheten, gjort av likemenn. Vurdererne bør ikke ha et for nært forhold til skolen de skal vurdere, da dette kan bidra til at de ikke får nødvendig tillit og respekt, eller at det blir vanskelig for dem å være uavhengige i vurderingen. Kvalitetsvurderingsarbeid i for små kommuner kan også være vanskelig. Eksterne vurderer bør ikke vurdere i egen kommune.

Hvem kan være vurderere?

Rekruttering av vurderere skjer i kommunene. Dette kan skje ved en utlysning eller ved en direkte forespørsel. Vanligvis er det utviklingsorienterte skoleledere og lærere som engasjeres. Vurderere får opplæring i metodikken lokalt eller i regi av Utdanningsdirektoratet, og kan deretter også få hospitere i en vurderingsuke sammen med andre vurderere som del av opplæringen.

Det kan gjerne etableres et nettverk av eksterne vurderere i kommunen/regionen. Nettverk kan gjøre det enklere å møtes jevnlig, for eksempel før og etter hver vurderingsuke for  kompetanseutvikling, erfaringsdeling og planlegging. Organisering av nettverksmøter kan være en av oppgavene for koordinatoren i kommunen eller regionen.

Eksempel på hvordan vurdering på en skole kan gjennomføres

Forarbeid

 • Personalet informeres om at skolen skal ha ekstern vurdering tidlig i prosessen
 • Når skolen får beskjed om at de skal ha ekstern vurdering, gjennomføres ståstedsanalysen (og organisasjonsanalysen eller evt. andre analyseverktøy) i god tid før vurderingsuken
 • Dataene fra ståstedsanalysen og andre analyser behandles i personalet. På bakgrunn av analysene velger skolen vurderingstema i samråd med skolefaglig ansvarlig/skolesjef. Alternativt kan skoleeier velge felles vurderingstema for skolene i kommunen. Dersom skoleeier har valgt felles vurderingstema for sine skoler, lages framtidsbildet på bakgrunn av den enkelte skoles relevante informasjon fra ståstedsanalysen og andre analyser/egne planer.
 • Skolen får beskjed om hvem som skal være vurderere i god tid før vurderinga. Kontakt mellom skolen og vurdererparet opprettes i god tid, dvs minst 2 mndr før vurderingsuka slik at vurdererparet evt kan veilede skolen ved gjennomføring av analysene.
 • Vurdererparet oppretter kontakt med skolen, evt besøker skolen, og forbereder vurderingsarbeidet minst 2 mndr før vurderingsuka. Det utarbeides kvalitetsmål og vurdererne velger hvilke metoder de vil bruke i vurderingen. Arbeid med kvalitetsmål er viktig arbeid i prosessen. Kvalitetsmål/tegn på god praksis kalles et ”Framtidsbilde” av hvordan tilstanden skal være innen vurderingstema når de ønskelige målene er nådd.
 • Framtidsbildets fire kvalitetsmål behandler det aktuelle vurderingstemaet ut fra et elevperspektiv, et lærerperspektiv, et organisasjons- og ledelsesperspektiv og et foreldreperspektiv.
Eksempel på fremtidsbilde med «Vurdering for læring» som tema
Kvalitetsmål Tegn på god praksis
I. Elevene får vurdering som fremmer motivasjon for læring 1. Elevene er kjent med hvilke læringsmål de arbeider mot i alle fag og hva de vurderes ut fra
2. Elevene får begrunnet tilbakemelding på hvor de står i forhold til læringsmålene i alle fag
3. Elevene får vite hvordan de skal nå læringsmålene i alle fag
4. Elevene får jevnlig vurdere sitt eget arbeid
II. Skolen kartlegger elevenes forutsetninger for å lære, og vurderer deres faglige utvikling 5. Lærerne bruker resultater fra kartlegging i planlegging av undervisning
6. Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev
7. Lærerne gir elevene fortløpende underveisvurderinger muntlig og skriftlig
8. Lærernes vurderingspraksis bidrar til god dialog mellom elev og lærer
III. Foreldrene får tilbakemelding som fremmer elevenes læring 9. Foreldrene får begrunnet tilbakemelding på hvor eleven står i forhold til læringsmålene i alle fag
10. Foreldrene får vite hva som skal til for at eleven skal nå læringsmålene i alle fag
11. Foreldrene får god informasjon om elevenes faglige utvikling
12. Foreldrene bidrar til elevenes læring
IV. Skolen er en lærende organisasjon 13. Ledelsen ved skolen gir tilbakemelding på utført arbeid.
14. Skolen har gode muligheter til å gjennomføre endringer
15. Skolens ledelse legger til rette for god og systematisk vurderingspraksis
16. Skolen har kultur for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling
 • Vurdererne lager tidsplan for gjennomføringen.

Etterarbeid

Etter vurderingen blir det utarbeidet en offentlig vurderingsrapport med skolen sine sterke sider, utviklingsområder og spørsmål til ettertanke. Rapporten drøftes med rektor og legges frem for personalet før vurdererparet forlater skolen. Rapporten er offentlig og går til skoleeiernivået. Representanter for politisk og administrativ skoleeier og foreldrene (FAU) bør være til stede på framleggingen, eventuelt også elevrådet, PPT og andre aktuelle interessenter. Rapporten kan inngå i grunnlaget for tilstandsrapporten.

Det er viktig med gode rutiner for oppfølging av skolens utviklingsområder. Her har skoleeier i samarbeid med skoleledelsen ansvaret. 

Viktige avklaringer

Skolen velger fokusområde i samråd med skolefaglig ansvarlig/skolesjef. Skoleeier velger tema sammen med rektor. Det er viktig at skolevurderingen og vurderingstemaet er forankret i skolens personale.

 • tema velges på bakgrunn av skoleeiers/skolens satsingsområder
 • tema velges på bakgrunn av felles satsing i kommunen/regionen når det gjelder utviklingsarbeid  
 • legge ståstedsanalysen og andre undersøkelser til grunn for valg av tema

Egne avtaler inngås mellom skoleeier, skole og vurdererne vedrørende lønn og arbeidstid.

 • skoleeier betaler for vurderingen
 • det er en fordel at vurdererparet bor på samme sted under vurderingsuka for å kunne fungere som en helhet
 • utgifter til evt. hospitanter betales av hospitantenes hjemkommune

Hvem gjør hva?

 • kommunenes felles vurderingskoordinator leder arbeidet, lager plan for arbeidet, koordinerer, innkaller til nettverkssamlinger, setter sammen vurdererpar, sørger for fremdrift
 • skoleeier velger ut skoler og følger opp sine skoler i prosessen
 • skoleeier og skoleledelse følger opp rapporten for den enkelte skole

Regionskontakter

Koordinatorene som har lokalt ansvar for ekstern skolevurdering er organisert i et eget nettverk i samarbeid med Udir. Dersom du har spørsmål om lokal organisering kan du ta kontakt med en av regionskoordinatorene i for eksempel:

Hamar-regionen v/Anne Jacobsen, anne.jacobsen@hamar.kommune.no

Knutepunkt Sørlandet v/Åse Paulsen, ase.paulsen@kristiansand.kommune.no

Hardanger/Voss v/Helga Opedal, Helga.Opedal@ullensvang.herad.no

RKK Ofoten v/Vivian Schølberg, Vivian@rkkofoten.no

Østre Romerike v/Elisabeth Fossum, elisabeth.fossum@ahk.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune v/Edit Asperanden eller Kenth Rune Teigen Maren, Edit.Marie.Asperanden@sfj.no eller Kenth.rune.teigen.maren@sfj.no

HAFS v/Åsmund Bertelsen, aasmund.Bertelsen@fjaler.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!