Hvordan gjennomføre skolevurdering?

Fjerde trinn: Dokumentere arbeidet i en rapport

Selve vurderingsprosessen handler om å sammenstille og se mønster i den informasjonen som vurdererne har fått før og i løpet av vurderingsdagene, og å holde dette opp mot tegn på god praksis i det vedtatte framtidsbildet.

Det er viktig at vurderingen som blir gjort, bygger på den totale informasjonsinnhentingen i vurderingsprosessen.  Vurdererne må hele tiden være på vakt mot å gjøre vurdering ut fra egne, intuitive meninger og tolkninger.

Eksempler på måter vurdererne kan dokumentere kildene:

 • dette sier lov/forskrift/læreplaner
 • dette har skolen scoret på Ståstedsanalysen
 • dette sier elevene
 • dette sier lærerne
 • dette sier foreldrene
 • dette har vi observert
 • dette står i skolens dokumenter
 • dette står i kommunens plandokumenter

Vurderernes arbeid rundt gjennomføring av vurderingen:

Gjennom dagene på skolen får vurdererne stadig nye inntrykk som de jevnlig deler med hverandre.Mellom de ulike samtalene og observasjonene diskuterer vurdererne: Hva så vi? Hva hørte vi? Hvilke områder i framtidsbildet er godt dekket? Hva trenger vi å vite mer om?

På slutten av den første dagen er det nyttig å gå gjennom tegn på god praksis og
drøfte:

 • Hva har vi tydelig sett av god praksis
 • Hva er vi usikre på
 • På hvilke områder innen vurderingstemaet ser det ut som om skolen har utfordringer?

Bruk gjerne systemet med grønn - gul – rød fra Ståstedsanalysen til å merke av tegn på god praksis. Neste dag brukes til å sikre god nok bakgrunn for endelige beskrivelser og vurderinger. Når de endelige beskrivelsene og vurderingene skal gjøres, må vurdererne ha
tilgjengelig all informasjon som er hentet inn.

Skolen skal med utgangspunkt i framtidsbildet ha tilbakemelding på:

 • Tegn på god praksis: Hva er skolens sterke sider innen vurderingstemaet?
 • Praksis som kan bli bedre: På hvilke områder innen vurderingstemaet kan skolen forbedres?
 • Spørsmål til refleksjon som kan hjelpe skolen videre etter vurderingsuka.

Vurdererne skal velge ut tegn på god praksis der det er tydelige funn via observasjon, samtaler, dokumenter og undersøkelser, og de skal dokumentere og begrunne dem.

Innen praksis som kan bli bedre, skal vurdererne vise hva som kan bli bedre, men ikke foreslå konkret hvordan.

Dersom det er mange tilbakemeldinger innen tegn på god praksis, er det ikke noe problem, men det er viktig at tilbakemeldingen ikke blir for overveldende for skolen. Vurdererne må derfor velge nøye hvor mange tegn som skal være med innen praksis som kan bli bedre. Det blir da avgjørende å velge tegn som er vesentlige for å sikre at skolen kommer i gang med en utvikling i retning av målene i framtidsbildet.

Personalet kan føle seg litt «lurt» om de ikke får tilbakemelding på hvordan skolen ligger an i forhold til alle tegnene på god praksis. Men det er ikke sikkert vurdererne finner informasjon eller kan prioritere å si noe om alle tegnene. Vurdererne kan velge å gi tilbakemelding på de viktigste områdene i rapporten, og så gi en muntlig tilbakemelding om tegn på god praksis i tillegg, når de legger fram den skriftlige rapporten.

Fra analyse og vurdering til rapport

Resultatene fra vurderingen skal stå i en rapport med en fastlagt mal. Rapporten er offentlig og overleveres skolen før vurdererne avslutter på skolen den siste dagen. Vurdererne bør derfor ha skrevet inn så mye som mulig før de kommer til skolen. Dette kan for eksempel være faktainformasjon om skolen, bakgrunn for valg av vurderingstema, framtidsbildet og plan for vurderingsdagene.

Etter at vurderingen er gjort, og rapporten er skrevet og lagt fram, må vurdererne sørge for å makulere all notater fra samtaler og observasjoner og eventuell annen sensitiv informasjon.

Rapporten fra vurderingen består av:

 • Innledning som sier noe om formålet med skolevurderingen
 • Prosessen – hvordan arbeidet er gjennomført, og hvilke ulike metoder og arbeidsformer som er brukt
 • Fakta om skolen og presentasjon av skolens valg av vurderingstema med begrunnelse. Videre en presentasjon av framtidsbildet, det vil si en beskrivelse av hvilke kvalitetsområder og tegn på god praksis som er brukt for å belyse vurderingsområdet
 • Presentasjon av hovedfunn, vurderinger og spørsmål til refleksjon. Først beskrives skolens sterke sider – områder der det er samsvar mellom tegn på god praksis og faktisk praksis ved skolen. Etterpå beskrives skolens forbedringsområder – områder der det er et avvik mellom tegn på god praksis, og det funnene sier om praksis.
 • Spørsmål til refleksjon for skolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!