Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (TRL2-03)

Denne læreplanen utgår

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2018-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2021-07-31T00:00:00 +2

Formål

Programfagene i transport og logistikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og transport av varer og personer. Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport. Programfagene skal legge grunnlaget for miljøvennlige og effektive transport- og logistikktjenester, som virker i samsvar med gjeldende nasjonalt og europeisk regelverk.

Opplæringen skal utvikle den enkeltes kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler, interne og eksterne rammebetingelser, og de bestemmelser nasjonale og europeiske myndigheter har fastsatt. Opplæringen skal legge grunnlaget for teoretisk kunnskap og bidra til å utvikle den enkeltes praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen er også håndtering og transport av varer med truck. Opplæringen skal bidra til å sikre skadesteder, og å utføre livreddende førstehjelp.

Opplæringen skal bidra til å begrense de miljøbelastninger transport- og logistikknæringene kan medføre. Forståelse for verdikjeden fra produsent og fram til behandlingen av gjenvinnbare sluttprodukter skal stå sentralt i opplæringen. Utvikling av kompetanse til å bruke transportteknisk utstyr og hjelpemidler, sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer, betjening av kunder og passasjerer og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår i opplæringen. Samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap i profesjonell yrkesutøvelse skal vektlegges.

Opplæringen skal gi kjennskap til etableringen av egen virksomhet.

Struktur

Programområdet for transport og logistikk består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:

Årstrinn

Programfag

Vg2

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Hovedområder

Bransjeteknikk

Bransjeteknikk omfatter krav som stilles til å bruke utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges i opplæringen.

Transport og logistikk

Transport og logistikk omfatter næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling. I faget inngår nasjonale og internasjonale forskrifter og lover som omhandler næringen. Persontransport og transport av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods- og personterminaler og prosedyrer for frakt av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg2

Bransjeteknikk 140 årstimer

Transport og logistikk 337 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I transport og logistikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i transport og logistikk innebærer å kommunisere med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere for å levere sikre og effektive tjenester.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i transport og logistikk innebærer å utforme rapporter, svare på henvendelser, utarbeide skriftlige planer og dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomhetens kvalitetssikringsarbeid.

Å kunne lese i transport og logistikk innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for god kommunikasjon, og å kunne orientere seg i faglitteratur som grunnlag for problemløsning.

Å kunne regne i transport og logistikk innebærer å forstå tallstørrelser i tilknytning til å beregne mål og vekt, foreta fraktberegning og utarbeide enkle kalkyler for å vurdere transportoppdrag, og å kunne beregne transporttid og avstander.

Digitale ferdigheter i transport og logistikk innebærer å bruke informasjonsteknologi tilpasset bransjens behov for å effektivisere informasjons- og arbeidsprosesser.

Kompetansemål

Bransjeteknikk

Bransjeteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre livreddende førstehjelp, sikre skadestedet ved trafikkulykker og slukke mindre branntilløp
 • håndtere og transportere varer med truck etter gjeldende forskrifter
 • bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler ved transport og logistikkoppdrag
 • gjøre rede for regelverk for håndtering og transport av farlig gods
 • gjøre rede for rutiner ved uhell i forbindelse med håndtering av farlig gods
 • dokumentere gjennomført opplæring i obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei, og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B etter gjeldende bestemmelser

Transport og logistikk

Transport og logistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for utviklingstrekk i norsk samferdselspolitikk
 • gjøre rede for de kvalitetskrav næringen arbeider etter når det gjelder ansatte og andre bedrifter
 • yte service og kundebehandling ved å kartlegge kundens behov og ønsker, og betjene kunder før og under transportoppdrag
 • utføre arbeid i samsvar med internkontrollforskriften.
 • bruke transportfaglige begreper ved nasjonale og internasjonale transportoppdrag
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere transportoppdrag etter gjeldende lovverk
 • gjøre rede for hvordan trafikksikkerheten ivaretas ved gjennomføringen av transportoppdrag
 • gjøre enkle økonomiske beregninger for kostnader ved et transportoppdrag
 • vurdere hvilke faktorer som har betydning for prisfastsettelsen av transportoppdrag
 • gjøre rede for de mest sentrale forsikringsordningene for gods- og persontransport og for personell og utstyr
 • gjøre rede for vareflyten gjennom virksomheten og fram til sluttbrukerne
 • emballere og merke varer, og klargjøre varer for forsendelse
 • bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter
 • sikre last etter gjeldende forskrifter
 • håndtere gods og betjene personer på en terminal
 • forklare bruksområder for påbygg på lastebiler og busser
 • bruke manuelt og digitalt arbeidsutstyr innen faget
 • gjøre rede for hvordan persontransportsystemer er bygd opp lokalt, regionalt og nasjonalt
 • bruke tekniske og servicerelaterte hjelpemidler ved persontransport
 • gjøre rede for prosedyrer ved transport av varer og personer over landegrenser
 • bruke manuelle og elektroniske betalingssystemer innen gods- og persontransport
 • forklare hvordan transporttilbudet innen gjenvinning er bygget opp, og hvilke produkter som gjenvinnes

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Bransjeteknikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Transport og logistikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B inngår ikke i standpunkt- og eksamensvurderingen, men skal dokumenteres særskilt i samsvar med gjeldende bestemmelser.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!