Læreplan i samfunnsfag, samisk plan (SAF2-02)

Utgått


Etter 7. årstrinn

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser i en tidslinje
 • presentere historiske hendelser gjennom å lage fortellinger om samme hendelse, sett fra ulike ståsteder
 • utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortida, og forklare hvordan historikere bruker dem til å lage historiske fremstillinger.
 • siebriedahkem aktene sïjtesne buerkiestidh, dsj. saemien siebriedahke aktine jïjtse sisnjelds öörnedimmine
 • presentere hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge fra 800-900- tallet til slutten av 1700-tallet og gjøre nærmere rede for koloniseringen av Sápmi/Sábme/Saepmie, dvs. ulike nabogruppers etablering av permanent bosetting
 • gjøre rede for hvilke nasjonale minoriteter som finnes i Norge og fortelle om hovedtrekk ved minoritetenes historie og levekår
 • lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy
 • undersøke greske og romerske samfunn i antikken og finne eksempler på hvordan deres kultur har påvirket vår egen
 • gjøre rede for sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunner til tidsinndelingen
 • bruke historiske kart og gjenskape oppdagelsesreiser som europeere gjorde, beskrive kulturmøter, og samtale om hvordan de forskjellige kulturene opplevde møtet

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i eget fylke, nabofylkene, Sápmi/Sábme/Saepmie, Norge, Europa og andre verdensdeler og gjøre rede for samiske stedsnavn
 • registrere og ordne spor etter istiden på hjemstedet og beskrive istidens betydning for landskapsdannelse og landet som helhet
 • ektiedimmieh buerkiestidh gaskem eatnemevierhtieh, jielemh, årrome, jïh jieledevuekieh
 • sammenligne og påvise likheter og forskjeller mellom land i Europa og land i andre verdensdeler
 • fortelle om regnskog, grasslette, ørken og andre landskapstyper og beskrive hvordan mennesker gjør seg nytte av dem, og gjøre rede for samiske benevnelser
 • forklare hvordan produksjon og forbruk kan føre til ødeleggelse av økosystemer og forurensning av jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres
 • forklare hvordan vi i bruker ressurser fra andre steder i verden
 • baataræjjastraejmieh vïhtesjadtedh, buerkiestidh man åvteste naaken sijjen hïejme-laantijste baatarieh, jïh digkiedidh guktie maahta årrodh akten ammes laantese baataræjjine båetedh
 • planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved å bruke digitale verktøy

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over dem ved å bruke ulike kilder
 • forklare hvordan informasjon fra massemedier og kommersiell påvirkning kan ha innflytelse på forbruksvaner
 • samtale om variasjon i seksuell orientering i tilknytning til kjærlighet, samliv og familie
 • beskrive roller i sin egen hverdag og undersøke hvilke forventninger som knytter seg til rollene
 • drøfte spørsmål knyttet til bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmidler og reflektere over holdninger til rusmiddel
 • buerkiestidh mij akte siebriedahke lea, jïh ussjedidh man åvteste almetjh siebriedahkine tjåanghkenieh
 • forklare forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati og beskrive de viktigste maktinstitusjonene i det samiske og det norske samfunnet
 • samtale om hva som forbindes med identitet og kultur, gjenkjenne kulturelle uttrykk og lage en visuell presentasjon av dem
 • beskrive hovedtrekk ved dagens samiske samfunn og diskutere former for revitalisering
 • gjøre rede for en aktuell konflikt og drøfte forslag til løsning
 • beskrive det internasjonale urfolkssamarbeidet og gi eksempler på hvordan Norge deltar i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjoner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!