Læreplan i samfunnsfag, samisk plan (SAF2-02)

Utgått


Etter 4. årstrinn

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien
 • presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy
 • skape fortellinger om mennesker i fortiden og snakke om forskjeller og likheter før og nå
 • utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden
 • fortelle om egen slekt én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg
 • dejpeli gïejh jïjtse voengesne damtijidh, jïh gietskies våarhkoeh jïh mojhtesemïerhkh goerehtidh
 • gjenfortelle myter, sagn og eventyr med historisk innhold
 • beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
 • fortelle om hovedtrekk ved jernalder i Sápmi/Sábme/Saepmie og samtale om bronsealder og jernalder i Norge og Norden for øvrig
 • fortelle om hvordan overgang fra fangstsamfunn til primærnæringsøkonomi forandret levemåten i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • forklare hvorfor 17. mai og 6. februar feires og fortelle om andre lands nasjonaldager

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • navnsette på samisk og norsk og plassere hjemstedet, hjemkommunen, hjemfylket, Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge på tegninger, kartskisser eller modeller
 • beskrive den samiske årssyklusen, og fortelle hvordan liv og arbeid er knyttet til denne
 • beskrive landskapsformer, bruksområder og steder ved å utforske landskapet nær skolen og hjemmet og benytte samiske og norske benevnelser på disse
 • bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk
 • peke ut verdenshav og verdensdeler og bruke sentrale geografiske begreper
 • tjuvtjiedidh jïh vaaksjoehtidh elmie-otnjegi mietie, jïh buerkiestidh man åvteste tïjjejoekehtsh
 • planlegge og presentere reiser til andre områder i Sápmi/Sábme/Saepmie ved hjelp av kart og Internett

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre samfunnsfaglige undersøkelser som krever telling og regning, og presentere resultatene av undersøkelsene
 • finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres
 • følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett
 • vihkeles væhtaj bïjre saemien kultuvresne jïh jieledevuekesne daan biejjien soptsestidh,jïh saemiej statusen bïjre goh aalkoe-almetjh
 • samtale om familiens og slektens oppgaver og relasjoner, samt variasjoner i familieformer, inkludert aleneforsørgerfamilier, storfamilier, familier der foresatte har samme kjønn og familier med flere sett foresatte
 • gi eksempler på ulike forventninger knyttet til gutter og jenter og drøfte hvordan forventningene kan oppleves
 • samtale om pengebruk til jenter og gutter og samtale om forhold som påvirker forbruk
 • lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og samtale om konsekvenser ved å bryte normene
 • njoelkedassh hammoedieh jïh nuhtjedh gosse mubpiejgujmie ektine, jïh meatan årrodh demokrateles sjæjsjalimmine skuvlesiebriedahkesne
 • samtale om toleranse og respekt i flerkulturelle samfunn og om hvordan møter mellom forskjellige kulturer både kan påvirke og berike hverandre
 • drøfte oppfatninger av rettferdighet

Side 6 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!