Læreplan i samfunnsfag, samisk plan (SAF2-02)

Utgått


Etter 10. årstrinn

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes
 • presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier
 • søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie
 • drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy
 • presentere viktige utviklingstrekk i samisk og norsk historie på 1800- og første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan disse peker fram mot dagens samfunn
 • gjøre rede for fornorskningspolitikk som har vært ført overfor samer og andre minoriteter, og opposisjon mot fornorskningspolitikken og diskutere følger for enkeltmennesker og samfunn
 • forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge
 • forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjon
 • drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen og følger dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge
 • gjøre rede for imperialisme og kolonialisme og gi eksempler på avkolonisering
 • formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene
 • vihkeles siebriedahkejarkelimmieh digkiedidh urrebe tïjjen, jïh ussjedidh guktie daan beajjetje siebriedahke orre jarkelimmieh sjugnede

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og beherske målestokk og karttegn og sammenligne tradisjonelle og moderne måter å finne frem i naturen på
 • gjøre rede for egne rettigheter og konsekvenser når en arbeider på Internett og publisering av eget materiale
 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne forskjellige land og regioner
 • fortelle om naturgrunnlaget med vekt på jordas indre og ytre krefter, luftmassenes bevegelse, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn
 • buerkiestidh gusnie dïhte geografeles Saepmie, jïh guktie nasjovnaalestaati raasth jïh reeremerasth daejtie dajvide juekieh
 • buerkiestidh naan saemien dïejvesh eatnemehammojne jïh saemien sijjienommh
 • vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljø og samfunn og konflikter dette kan skape lokalt og globalt
 • gjøre rede for befolkningers størrelse, struktur og vekst og drøfte befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering
 • forklare og drøfte variasjoner i levekår i forskjellige deler av verden og sammenligne og vurdere de store forskjellene mellom fattige og rike
 • drøfte premisser for bærekraftig utvikling

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere arbeidsprosess og resultater
 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene
 • legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra undersøkelse av grunnlaget for denne
 • analysere utviklingen av rusmiddelbruk og røyking i Norge og reflektere over holdninger til rusmiddel
 • samtale om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle og religiøse normer
 • beskrive utviklingen av forbruksmønsteret i Norge og redegjøre for forbrukeres rettigheter
 • forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn
 • utforske hva som kreves for at samfunn skal kunne bestå og sammenligne to eller flere samfunn
 • aerpievuekien daajroem goerehtidh, jïh digkiedidh guktie maahta aerpievuekien daajroem sertiestidh daajbaaletje ektiedimmide
 • gjøre rede for politiske institusjoner i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge og sammenligne disse med institusjoner i andre land
 • gi eksempler på og drøfte demokrati som styreform, gjøre rede for politisk innflytelse og maktfordeling i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og bruke digitale kanaler for demokratiutøvelse
 • diskutere årsaker til og følger av kriminalitet, og forklare hvordan rettsstaten fungerer ut fra hvordan et aktuelt lovbrudd er blitt behandlet
 • åejvievæhtah buerkiestidh nöörjen ekonomijesne, jïh guktie dïhte lea ektiedamme abpeveartenen ekonomijine
 • gjøre rede for grunnleggende menneskerettigheter og drøfte betydningen av at disse blir respektert

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!