Læreplanen er utgått!

Læreplan i samfunnsfag, samisk plan (SAF2-01)

Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring

Individ og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere sentrale begrep knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke trekk ved sosialiseringen av ungdom i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer og diskutere hvorfor kjønnsrollene endrer seg over tid
 • regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i et hushold ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi
 • drøfte rettighetene en har som forbruker og diskutere forbrukeren sitt etiske ansvar
 • gjøre rede for endringer i familie-, slekts- og samlivsformer
 • gjøre rede for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i et samliv og diskutere følger av samlivsbrudd
 • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, begrunne hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere begrepet levestandard, gjøre rede for årsaker til at levestandarden i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge har økt og diskutere om økningen har ført til bedre livskvalitet
 • gjøre rede for utvikling av næringsliv og diskutere muligheter og utfordringer for videre verdiskaping og sysselsetting i samiske samfunn
 • reflekteret mávssolašvuođa das ahte olbmos lea bargu, ja mat leat buori bargobirrasa dovdomearkkat
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og gjøre rede for muligheter på arbeidsmarkedet i dag
 • gjøre rede for årsaker til arbeidsløshet og måter å redusere arbeidsløsheten på
 • diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
 • gjøre rede for organisasjonenes plass i arbeidslivet og drøfte faktorer som bestemmer lønn og arbeidsvilkår
 • vurdere utfordringer ved å etablere en bedrift
 • trekke ut hovedlinjene i resultat- og balanseregnskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy

Politikk og demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet og diskutere hva som kan true demokratiet
 • selvehit eamiálbmotvuoigatvuođaid ja ságaškuššat sámi álbmoga iešmearridanrievtti
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter
 • gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge og Sápmi/ Sábme/Saepmie og drøfte flertalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoriteter
 • identifisere grunnleggende forskjeller mellom politiske partier og grupperinger i samisk og i norsk politikk og argumentere fra ulike politiske ståsteder
 • selvehit Norgga ekonomalaš politihka guovddáš dovdomearkkaid
 • forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor

Kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere begrepet kultur og gi eksempler på at kultur varierer fra sted til sted og endrer seg over tid
 • digaštallat dálá sámi kultuvrra váldoiešvuođaid ja variašuvnnaid ja reflekteret das maid mearkkaša leat eamiálbmogin
 • forklare årsaker til og drøfte tiltak for å fjerne fremmedfrykt, fordommer og rasisme
 • gi eksempler på påvirkning mellom samfunn, kultur og religion
 • forklare skillet mellom etnisk og statsborgerlig tilknytning og reflektere over betydningen av å tilhøre ulike felleskap

Internasjonale forhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere begrepet makt og gi eksempel på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
 • forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering med vekt på urfolks situasjon
 • gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør og urfolks håndtering av ulike internasjonale prosesser
 • gjøre rede for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
 • gjøre rede for EU sine mål og styringsorgan og diskutere Norges forhold til EU
 • bruke digitale verktøy til å finne eksempel på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten
 • gjøre rede for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden
 • gjøre rede for hva som kjennetegner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
 • diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!