Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10.03.2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2008

Formål

Verdenssamfunnets behov for satellitter til global kommunikasjon, ressurskartlegging, overvåking og utforskning av verdensrommet krever kompetanse innen romteknologi.

Romteknologifaget skal fremme kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet. Felles programfag skal gi grunnleggende innsikt i tekniske og miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling. Programfagene skal fremme elevens evne til å bruke og reparere elektronisk utstyr knyttet til kommunikasjon og romteknologi, telemetrisystemer og satellitteknologi.

Opplæringen skal legge til rette for internasjonalt samarbeid med romteknologisentre, og deler av opplæringen skal foregå i nært samarbeid med norsk romindustri. Bruk av satellittdata, testing og bruk av fagprogramvare for datainnsamling og analyse og geografiske informasjonssystemer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, evne til samarbeid og problemløsning og stimulere til innovativ tenkning og utprøving. Opplæringen skal legge grunnlag for videre utdanning innen fagområdet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er romteknolog.

Struktur

Romteknologi består av fem felles programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. I tillegg består romteknologi av læreplaner for påbygging til generell studiekompetanse i matematikk og i naturfag.

Oversikt over felles programfag:

Årstrinn

Programfag

Vg3

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Romteknologi og satellitteknikk

Telemetri

Romfysikk

Fjernanalyse og

geografiske informasjonssystemer

Beskrivelse av programfagene

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Programfaget omfatter høyfrekvenskretser og deres virkemåte, modulasjons- og demodulasjonstyper i et kommunikasjonssystem, antenneteknikk og -målinger, bølgeutbredelse og påvirkning av bølger. Videre omfatter det innstilling og bruk av utstyr, simuleringsprogram for beregning, konstruksjon, måling og feilsøking på utstyr.

Romteknologi og satellitteknikk

Programfaget omfatter miljøpåkjenninger under oppskyting og i rommet, risikofaktorer, rombaserte transportsystemer, ulike satellitters oppbygning, bruk, funksjon og nyttelast. Videre dreier det seg om forsøk med treningssatellitt, bruk av radiokommunikasjonsutstyr, satellitters aktive og passive analysesystemer, mikrobølgeradiometri og pakkebasert kommunikasjon. Integrert i programfaget er bruk av ny teknologi, forsøk med solceller, laser og forsøk og analyser med infrarødt kamera. Hovedområdet handler også om bruk av GPS for posisjonsbestemmelse og satellittelefonteknologi.

Telemetri

Programfaget omfatter utvikling og oppbygging av analoge og digitale telemetrisystemer, vedlikehold av utstyr, bølgeutbredelse og transmisjonssystemer. Videre dreier det seg om drift og betjening av tilhørende sendere, mottakere og antenneutstyr for rakett og satellittkommunikasjon. Integrert i programfaget er datalagring, sammenkopling, og drift, betjening og vedlikehold av slike apparater. Her inngår også støttesystemer for telemetri og måleteknikker som brukes i rakett- og bakkeinstrumentering.

Romfysikk

Programfaget omfatter romrelatert fysikk, som handler om jordas atmosfære, jordas magnetfelt, sola, nordlys, astrofysikk, ioniserende stråling, satellittbaner og mennesket i rommet. Integrert i programfaget er formidling av den klassiske fysikken om bevegelse, energi, lys og termofysikk.

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Programfaget omfatter den teoretiske bakgrunnen og den praktiske bruken av geografiske informasjonssystemer med alle steg fra datafangst med ulike metoder, databasebygging, ulike analysetyper til presentasjoner og vurdering av kvaliteten. Det dreier seg i stor grad om bruk av datakraft, satellittinstrumentering og satellittdata. Videre handler det om samfunnsfunksjoner som planlegging, ressurskartlegging, meteorologi og ulike typer overvåking.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Vg3

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi 140 årstimer

Romteknologi og satellitteknikk 140 årstimer

Telemetri 140 årstimer

Romfysikk 140 årstimer

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer 140 årstimer

Matematikk, påbygging til generell studiekompetanse 140 årstimer

Naturfag, påbygging til generell studiekompetanse 84 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I romteknologi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i romteknologi innebærer å beskrive egne observasjoner, eksperimenter, ekskursjoner, presentere fagstoff, kommunisere med samarbeidspartnere og innhente informasjon.

Å kunne lese i romteknologi innebærer å trekke ut, tolke og reflektere over informasjon fra romrelaterte tekster fra ulike kilder på norsk og på engelsk. Videre betyr det å innhente informasjon fra tabeller, diagrammer, symboler og formler.

Å kunne regne i romteknologi innebærer å bruke tall og beregninger til å registrere og utarbeide resultater fra egne målinger. Videre innebærer det å bearbeide og tolke ulike typer data, lage tabeller og diagrammer med romrelatert innhold. Det betyr også å bruke og tolke formler og modeller av virkeligheten. Videre vil det si å utføre linkbudsjettanalyser, baneberegninger og beregninger av elektroniske kretser.

Å kunne bruke digitale verktøy i romteknologi innebærer å innhente, registrere og bearbeide informasjon og presentere resultater digitalt. Videre betyr det å bruke animasjoner, simuleringer og digitale navigasjonssystemer. Det betyr også å bruke programvare til å lage og analysere digitale kart og satellittbilder, bruke digitale medier og kommunisere digitalt.

Kompetansemål

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • utføre målinger på høyfrekvente effektforsterkere og forklare prinsipiell virkemåte for HF-kretser
 • bruke simuleringsprogram for måling og feilsøking, konstruksjon og beregninger av elektriske kretser
 • beskrive ulike antennetyper
 • utføre antennemålinger, framstille antennens strålingsdiagram og sammenligne måleresultatene med teoretiske beregninger
 • beskrive bølgeforplantning i kommunikasjonssammenheng
 • gjøre rede for analoge og digitale modulasjonsmetoder, feilkorrigerende koding og kryptering
 • bruke sender- og mottakerutstyr og beskrive prinsipiell virkemåte
 • beskrive kommunikasjonsnett og protokoller
 • beskrive utforming av kommunikasjonssatellitter og jordstasjoner
 • bruke gjeldende protokoller og utstyr for sikkerhet og autentisering
 • forklare hvordan elektronikkutstyr kan tilpasses rommiljø
 • bruke objektorientert programmering for styring og kontroll av elektroniske kretser og enheter
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Romteknologi og satellitteknikk

Romteknologi og satellitteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser og simuleringsprogrammer
 • henvise til gjeldende standarder for romteknologi
 • beregne satellittbaner
 • beskrive ulike romtransportsystemer
 • gjøre rede for satellitters rommiljø og krefter og påvirkninger som de utsettes for under oppskyting
 • forklare ulike typer energiforsyning, retningskontroll og temperaturkontroll på plattformer i rommet
 • forklare bruk av radiolink for telekommando, fjernmåling, målfølging og kontroll
 • beskrive ulike oppdrag og nyttelaster en satellitt kan ha
 • beskrive strategi for oppdeling av bakke- og romsegment
 • forklare kommunikasjonssatellitters formidling av ulike typer informasjon mellom to eller flere steder på jorden
 • beskrive prinsippene for satellittnavigasjon, bruk av GPS og satellittelefon
 • gjøre rede for programmer for den tekniske og vitenskapelige utforskningen av verdensrommet
 • bruke etablerte romteknologisentre for læring om romteknologi og bruke engelsk som kommunikasjonsspråk
 • bruke radiokommunikasjonsutstyr for satellittkommunikasjon på tillatte frekvensbånd og bruke engelsk som kommunikasjonsspråk
 • gjøre rede for prosjekter for studier av vektløshet
 • utføre forsøk med solcellepaneler
 • planlegge, konstruere, dokumentere og teste ut en satellittmodell
 • utføre kontrollerte romrelaterte forsøk med laserteknologi
 • utføre forsøk med treningssatellitt for kontakt med kontrollstasjon, antennestyring og kontroll av status for spenninger, strømmer og temperatur
 • utføre forsøk med varmesøkende og infrarødt kamera og redegjøre for den prinsipielle virkemåten
 • gjøre rede for norsk romforskning og industri, utvikling og deltakelse i internasjonale prosjekter
 • gjøre rede for spin-off-effekter av romteknologisk forskning og utvikling
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Telemetri

Telemetri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare på blokkskjemanivå sammensetningen av en totalt fungerende telemetristasjon
 • beskrive oppbygningen av sendere og mottakere for generell telemetri
 • forklare virkemåten til spesielle apparater for distribusjon av antennesignaler i en telemetristasjon
 • gjøre rede for informasjonsbegrepet og Shannons teori
 • forklare ulike effekter av flammedemping, spinnmodulasjon og dopplerskift i tilknytning til telemetri fra raketter
 • gjøre rede for hvilke fenomener som påvirker signalkvaliteten i en datalink mellom bakke- og romsegment, og plassere disse i et linkbudsjett
 • kople opp og sette i drift sendere og mottakere for et telemetrisystem
 • kople sammen, programmere og bruke et fullt oppsatt dekodersystem på reelle måledata
 • bruke sensorer i telemetrisammenheng
 • beskrive, bygge og tilpasse ulike typer telemetrinyttelast for oppskyting og tester
 • forklare virkemåten til og oppbygging av ulike antennetyper i forbindelse med telemetrioverføring
 • gjøre rede for begrensninger og muligheter ved ulike antennetyper til bruk i romsegmentet
 • beskrive ulike metoder for banebestemmelse av raketter
 • kople opp et telemetrisystem og gjøre rede for datalogging og lagring
 • gjøre rede for sikkerhetsrutiner under rakettoppskytinger og for arbeid på telemetri- og mikrobølgeinstallasjoner
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Romfysikk

Romfysikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • utføre beregninger for rettlinjet bevegelse og for sirkelbevegelse
 • forklare Newtons tre lover og Newtons gravitasjonslov og anvende dem i romrelaterte sammenhenger
 • foreta beregninger og beskrive ulike former for energi og energioverganger
 • beregne den mekaniske energien til satellitter
 • utføre beregninger av unnslipningsfart og frigjøringsarbeid fra tyngdefelt
 • anvende Keplers lover på planet- og satellittbevegelse
 • forklare ulike måter for hvordan vektløshet kan skapes
 • beskrive prinsippet for alternative energikilder
 • anvende termofysikkens første og andre lov
 • gjøre rede for det elektromagnetiske spekteret
 • beskrive ulike atommodeller, forklare emisjons- og absorpsjonsspektre og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer
 • beskrive ulike typer ioniserende stråling, kildene til disse, farer og mulig beskyttelse mot strålingen, spesielt ved romvirksomhet
 • utføre radioaktivitetsmålinger med ulike instrumenter
 • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser
 • utføre forsøk for brytning, bøying/interferens, refleksjon og spredning av lys og gjøre beregninger
 • utføre forsøk med laser og forklare prinsippet for laserstråling og anvendelser
 • beskrive solas oppbygging, temperatur, strålingsspektrum, sykluser, magnetfelt, solflekker, rotasjon og hvordan sola innvirker på jorda og vårt solsystem
 • beskrive stjerners livssykluser og hvordan grunnstoffer blir dannet i stjerner
 • forklare hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et Hertzsprung–Russel-diagram
 • beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling
 • forklare hvordan sammensetning, temperatur, avstand og fart til himmellegemer kan bestemmes
 • utføre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov
 • gjennomføre astronomiske observasjoner med teleskop og utføre analyser og beregninger ved hjelp av programvare
 • beskrive kosmisk stråling
 • beskrive elektriske og magnetiske felt
 • beskrive jordas magnetfelt og forklare variasjoner i magnetfeltet
 • beskrive hvordan det forskes på nordlys og redegjøre for nordlysforskningens resultater
 • beskrive strålingsmiljøet rundt jorda og forklare hvilken praktisk betydning varsling av romværet har
 • gjøre rede for bruk av LIDAR for observasjon og målinger i jordas atmosfære
 • beskrive sammensetning, lagdeling, trykk og temperatur i jordas atmosfære
 • beskrive dannelse og nedbrytning av ozon i atmosfæren, betydning av ozonlaget og hvordan utviklingen av ozonlaget overvåkes
 • drøfte årsaker til klimaendringer og mulige konsekvenser av klimaendringer og vurdere mulige mottiltak
 • gjøre rede for måling av klima både i nåtid og i geologisk tid
 • forklare strålingsbalanse og drivhuseffekt
 • beskrive fysiske og biologiske forhold for mennesker i rommet
 • utføre forsøk/simuleringer innenfor de ulike delene av faget og bearbeide, presentere og vurdere resultater og konklusjoner
 • presentere dagsaktuelle prosjekter og resultater fra forskningen
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • gjøre rede for anvendelser av GIS og fjernanalyse i ulike fagområder
 • forklare grunnleggende teknikker i GIS og anvende dem i praksis
 • bruke standard programvare for GIS og bildebehandling
 • arbeide selvstendig med ulike typer av geografiske data i et GIS
 • beskrive ulike kartprojeksjoner og koordinatsystemer
 • forklare ulike datafangstmetoder og vurdere anvendelsen
 • bygge opp en database og gjøre rede for ulike databasesystemer og datakomprimering
 • bruke ulike analysemetoder basert på raster- og vektordata
 • gjøre rede for interferometri
 • utføre tredimensjonale analyser
 • visualisere analyseresultater
 • gjøre rede for datakvalitet og metadata
 • beskrive ulike navigasjons- og posisjoneringssystemer
 • beskrive prinsippene for fjernanalyse
 • forklare aktive og passive sensorer og deres bruksområder
 • utføre ulike analyser av fly- og satellittbilder
 • korrigere satellittbilder, slik at de kan brukes sammen med kart
 • beskrive anvendelser av fjernanalyse av jorda og utenfor jorda
 • bruke GIS-kompetanse i inn- og utland
 • gjøre rede for hvordan GIS brukes for å vise global miljøstatus og kan bidra til bærekraftig utvikling
 • bruke internettsider og -portaler som er basert på GIS og fjernanalyse

Vurdering

Vg3 romteknologi

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Romteknologi og satellitteknikk

Telemetri

Romfysikk

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

Eleven skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Romteknologi og satellitteknikk

Romfysikk

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse programfagene. Eksamenen utarbeides og sensureres lokalt.

Telemetri

Eleven kan trekkes ut til en praktisk eksamen i programfaget. Eksamenen utarbeides og sensureres lokalt.

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

Eleven kan trekkes ut til en praktisk eksamen i programfaget. Eksamenen utarbeides og sensureres lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Romteknologi og satellitteknikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Telemetri

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Romfysikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

I matematikk og naturfag, påbygging til generell studiekompetanse følger eleven eller privatisten vurderingsordningene i de nasjonale læreplanene.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!