Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RLV3-01)

Etter Vg3

Service- og vertskapsrollen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere muntlig og skriftlig med kunder og gjester, også på engelsk
 • bruke enkle formuleringer på et annet fremmedspråk enn engelsk i møte med kunder og gjester
 • formidle produkt og tjenester fra egen virksomhet og samarbeidende virksomheter ut fra kundens behov
 • yte service og tilpasse kommunikasjon, atferd og klesdrakt i møte med kunder og gjester med ulik kulturbakgrunn og nasjonalitet
 • bruke ulike virkemidler og hjelpemidler ved formidling av aktiviteter og opplevelser i egen virksomhet og på destinasjonen
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplevelser i det helhetlige reiselivsproduktet
 • formidle informasjon om turistattraksjoner og hovedtrekkene i lokal og nasjonal kultur og historie
 • bruke ulike informasjonskilder og kvalitetssikre informasjon til bruk i service- og vertskapsrollen
 • planlegge og gjennomføre reiselivsopplevelser etter gjeldende regelverk for helse, miljø og trygghet og ut fra hensyn til miljøet og kulturelle verdier
 • formidle hovedtrekkene i det helhetlige reiselivsproduktet som virksomheten inngår i

Salg og markedsføring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere og skildre de viktigste målgruppene for virksomheten og deres behov
 • gjøre greie for faktorer som kan påvirke produktutviklingen i virksomheten
 • gjøre greie for hovedtrekkene virksomhetens markedsplaner
 • planlegge, utføre og dokumentere oppgaver i samsvar med virksomhetens aktivitetsplaner
 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføringen av virksomhetens produkter i samsvar med markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk
 • bygge, dokumentere og benytte kunderelasjoner i markedsføringsarbeidet
 • initiere, gjennomføre og avslutte salg og mersalg
 • gjøre greie for virksomhetens digitale tjenester og for utvikling av virksomhetens hjemmeside
 • opptre i samsvar med etiske normer for salg og markedsføring
 • bruke digitale hjelpemiddel ved salg og markedsføring
 • utforme salgsbrev og annet kommunikasjonsmateriell

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om virksomhetens historie, og gjøre greie for virksomhetens mål, kjernevirksomhet, satsingsområde, økonomi og organisering
 • gjøre greie for sin egen arbeidsplass og sin egen rolle i virksomheten
 • planlegge arbeidsdagen og utføre og videreutvikle daglige rutiner i virksomheten
 • samarbeide med andre aktører for å sikre at kunden får en helhetlig reiselivsopplevelse
 • vurdere hvordan ulike faktorer kan påvirke virksomhetens økonomiske resultat
 • bruke kasse og betalingsterminaler, behandle kontantsummer, utføre oppgjørsrutiner og gjøre enkle valutaoverslag og kalkulasjoner
 • bruke virksomhetens kundebehandlingssystemer ved bestillinger, endringer og avbestillinger
 • føre statistikker og utarbeide rapporter i samsvar med virksomhetens behov og med gjeldende lovverk
 • bestille varer og tjenester til virksomheten
 • vurdere hvordan medarbeideren og virksomheten kan medvirke til en bærekraftig utvikling i egen virksomhet og i samfunnet
 • gjøre greie for og arbeide i tråd med gjeldende regelverk for reiselivsnæringen
 • vurdere sammenhenger mellom eget arbeid, internt arbeidsmiljø, lønnsomhet i avdelingen og kvalitet på reiselivsproduktet
 • gjøre greie for og arbeide i tråd med virksomhetens rutiner som skal sikre tryggheten til medarbeiderne og verdiene i virksomheten
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i reiselivsfaget, og gjøre greie for hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!