Learoesoejkesje eatnemefaagesne saemien (NAT2-03)

Maahtoeulmie Jåa1 mænngan – barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammh

Dotkijassa

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • soejkesjidh jïh tjirrehtidh ovmessie såarhts goerehtimmieh juktie damtijidh variabelh, veedtjedh jïh gïetedidh daatah jïh reektehtsem tjaeledh gusnie digkede jueriem möölehtimmeste jïh vuarjasjidh mejtie fiejliegaaltijh

Monnehke evtiedimmie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • buerkiestidh dïejvesem monnehke evtiedimmie
 • faktovrh buerkiestidh mah illedahkh vedtieh akten populasjovnen stoeredahkese, jïh vuesiehtimmieh vedtedh mah jarkelimmieh orreme flora’sne jïh fauna’sne noerhtedajvine
 • goerehtalledh mah vaaroeh jïjtje veeljie jïh faageles jïh etihkeles argumenteradidh dej veeljemi bïjre mah maehtieh viehkiehtidh aktine monnehke åtnoemaalline
 • suksesjovneprosessh aktene ekosystemesne goerehtidh jïh buerkiestidh

Beapmoe jïh healsoe

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • buerkiestidh dah vihkielommes energijevedtije fearoe-aamhth, dej kjemiske væhtah jïh buerkiestidh man åvteste dah vihkeles kråahpese
 • vuesiehtimmieh vedtedh mah vitamijnh, mineraalh jïh sporstoff kråahpe daarpesje, jïh guktie maahta aktem jeereldihkie beapmoevuekiem hoksedh
 • aelhkie kjemiske voejhkelimmieh darjodh juktie fearoe-aamhth vuesiehtidh beapmojne, jïh buerkiestidh maam vïhtesjamme
 • åejviebiehkide buerkiestidh beapmoesjalkemen (fordøyelse), transporten jïh jeatjahtehtemen bïjre energijevedtije fearoe-aamhtijste kråahpesne
 • såemies åejviebielieh buerkiestidh kosmetiske dorjesinie jïh aktem dagkeres dorjesem darjodh jïjtse vaaroedeklarasjovnine
 • digkiedidh gyhtjelassh seagkanimmien, byöpmedimssturremen jïh saavremen bïjre, jïh guktie jieledevuekie healsoem tsevtsie

Energije båetijen aajkan

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • voejhkelimmieh darjodh biejjiecellajgujmie, biejjiefeengkijigujmie jïh baahkedimmiepumpajgujmie, buerkiestidh guktie dah fungeradieh jïh aelhkie aerviedimmieh darjodh man stoerre nåhtoe lea
 • buerkiestidh ovmessie såarhts åtnoem biomasseste goh energijegaaltije

Side 11 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!