Learoesoejkesje eatnemefaagesne saemien (NAT2-03)

Maahtoeulmie 2. jaepiedaltesen mænngan

Dotkijassa

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • saanside nuhtjedh juktie veartenem goerehtidh gietskene byjresisnie
 • buerkiestidh, vuesiehtidh jïh soptsestidh jïjtse vïhtesjimmiej bïjre voejhkelimmijste jïh eatnamistie
 • vaahra-symbovlem damtijidh vaarege aamhtide jïh vaarege tjoevkese

Almetje eatnamisnie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • darjomh eatnamisnie tjirrehtidh juktie eatnemen bïjre lïeredh, soptsestidh man åvteste daate lea vihkeles, jïh almetji sijjien bïjre eatnamisnie ussjedidh
 • soptsestidh guktie lea almetji jïh kreeki gaskemsh, jïh almetjen dïedten bïjre kreekide hijvenlaakan gïetedidh, gaskem jeatjah våaroeminie saemien heamturine jïh soptsesinie
 • vïhtesjimmieh nuhtjedh jaepieboelhkide buerkiestidh saemien jïh nöörjen aerpievuekesne, jïh soptsestidh guktie dah saemien askedïejvesh, fenomenh eatnamisnie buerkiestieh, jïh reaktoe vaarjoej bïjre soptsestidh vearolden, tsiehkien jïh jaepieboelhken mietie

Gellievoete eatnamisnie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • damtijidh jïh buerkiestidh naan sjædtoe- jïh kreeke-aarhth voengesne, jïh dejtie dåehkine veesmedh

Kråahpe jïh healsoe

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • nommem bïejedh jïh funksjovnem buerkiestidh naan byjngetje jïh sisnjelds bielide almetjekråahpeste
 • raastebïejemen, goerkesen jïh seahkarimmien bïjre soptsestidh jïjtse jïh mubpiej kråahpese,
 • buerkiestidh jïh soptsestidh saansi bïjre jïh dejtie voerkeslaakan vïhtesjimmine nuhtjedh gosse ålkone jïh gåetesne mejnie akt gïehtele

Fenomenh jïh aamhth

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • buerkiestidh jïh vuesiehtidh guktie eatneme, aske jïh biejjie gaskemsh svihtjieh, jïh jaepieboelhki, dygnen jïh askeboelhki bïjre soptsestidh
 • aamhth buerkiestidh jïh aamhth væhtaj mietie veesmedh mejtie maahta vïhtesjidh
 • voejhkelimmieh darjodh tjaetsine jïh tjoevkine, jïh vïhtesjimmiej bïjre soptsestidh

Teknologije jïh hammoe

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • daeverh darjodh mah maehtieh svihtjedh viehkine tjaetseste jallh elmeste, jïh soptsestidh guktie dah fungeradieh
 • daeverh darjodh mah refleksjovnem tjoevkesistie nuhtjieh, jïh soptsestidh guktie dah fungeradieh

Side 6 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!