Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Kompetansemål etter Vg3 – påbygging til generell studiekompetanse

Forskarspira

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • skilje mellom resultat og påstandar og diskutere kvaliteten på metodar og framstilling av eigne og andre sine data og tolkingar
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglege problemstillingar basert på praktiske undersøkingar eller systematisert informasjon frå ulike kjelder
 • bruke enkle datasimuleringar eller animasjonar for å illustrere og forklare naturfaglege fenomen og teste hypotesar

Berekraftig utvikling

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • undersøkje og beskrive suksesjonsprosessar i eit økosystem

Stråling og radioaktivitet

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • forklare korleis nordlys oppstår, og gje døme på korleis Noreg har vore og er eit viktig land i forskinga på dette feltet
 • forklare kva ozonlaget har å seie for innstrålinga frå sola
 • forklare kva drivhuseffekt er, og gjere greie for korleis menneskeleg aktivitet endrar energibalansen i atmosfæren
 • gjere greie for nokre moglege konsekvensar av auka drivhuseffekt i arktiske og lågtliggjande område, og drøfte eitt aktuelt klimatiltak
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomena og gjere enkle berekningar
 • beskrive kjenneteikn på ulike typar ioniserande stråling og gje døme på korleis slik stråling blir utnytta til teknisk og medisinsk bruk
 • forklare korleis elektromagnetisk stråling frå verdsrommet kan tolkast og gje informasjon om verdsrommet

Energi for framtida

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • forklare kva redoksreaksjonar er, gjere forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse, og gjere greie for resultata
 • beskrive verkemåten og bruksområdet til nokre vanlege batteri og brenselceller
 • gjere greie for skilnaden mellom energikjelder og energiberarar og ein aktuell energiberar for framtida

Bioteknologi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • forklare genetisk kode og hovudtrekka i proteinsyntesen og gje døme på samspel mellom arv og miljø
 • forklare omgrepa kryssing og genmodifisering og gje døme på korleis bioteknologi blir nytta til å modifisere eigenskapar hos plantar og dyr
 • gje ei oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi, og diskutere moglegheiter og utfordringar ved slik bruk
 • samanlikne argument om bruk av bioteknologi og drøfte faglege og etiske problemstillingar knytte til dei

Side 12 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!