Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Kompetansemål etter Vg1 – yrkesfaglege utdanningsprogram

Forskarspira

 • planleggje og gjennomføre ulike typar undersøkingar med identifisering av variablar, hente inn og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerheit og vurdering av moglege feilkjelder

Berekraftig utvikling

 • gjere greie for omgrepet berekraftig utvikling
 • gjere greie for faktorar som verkar inn på storleiken til ein populasjon
 • kartleggje eigne forbruksval og argumentere fagleg og etisk for eigne forbruksval som kan medverke til eit berekraftig forbruksmønster
 • undersøkje ein global interessekonflikt som gjeld miljøspørsmål, og drøfte kvaliteten på argument og konklusjonar i debattinnlegg

Ernæring og helse

 • beskrive dei viktigaste energigjevande næringsstoffa og dei kjemiske kjenneteikna deira, og grunngje kvifor dei er viktige for kroppen
 • gje døme på vitamin, mineral og sporstoff som kroppen treng, og korleis ein kan sikre variert kosthald
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisingar av næringsstoff i matvarer og gjere greie for observasjonane
 • forklare hovudtrekka i fordøying, transport og omsetning av energigjevande næringsstoff i kroppen
 • gjere greie for nokre av grunnelementa i kosmetiske produkt og lage eit slikt produkt med eigen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål som gjeld slanking, eteforstyrringar og trening, og korleis livsstil påverkar helsa

Energi for framtida

 • gjere forsøk med solceller, solfangarar og varmepumper, forklare hovudtrekk i verkemåten og gjere enkle berekningar av verknadsgraden
 • gjere greie for ulik bruk av biomasse som energikjelde

Side 11 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!