Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Kompetansemål etter Vg1 – yrkesfaglege utdanningsprogram

Forskarspira

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjennomføre ulike typar undersøkingar med identifisering av variablar, hente inn og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerheit og vurdering av moglege feilkjelder

Berekraftig utvikling

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere greie for omgrepet berekraftig utvikling
 • gjere greie for faktorar som verkar inn på storleiken til ein populasjon
 • kartleggje eigne forbruksval og argumentere fagleg og etisk for eigne forbruksval som kan medverke til eit berekraftig forbruksmønster
 • undersøkje ein global interessekonflikt som gjeld miljøspørsmål, og drøfte kvaliteten på argument og konklusjonar i debattinnlegg

Ernæring og helse

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive dei viktigaste energigjevande næringsstoffa og dei kjemiske kjenneteikna deira, og grunngje kvifor dei er viktige for kroppen
 • gje døme på vitamin, mineral og sporstoff som kroppen treng, og korleis ein kan sikre variert kosthald
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisingar av næringsstoff i matvarer og gjere greie for observasjonane
 • forklare hovudtrekka i fordøying, transport og omsetning av energigjevande næringsstoff i kroppen
 • gjere greie for nokre av grunnelementa i kosmetiske produkt og lage eit slikt produkt med eigen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål som gjeld slanking, eteforstyrringar og trening, og korleis livsstil påverkar helsa

Energi for framtida

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere forsøk med solceller, solfangarar og varmepumper, forklare hovudtrekk i verkemåten og gjere enkle berekningar av verknadsgraden
 • gjere greie for ulik bruk av biomasse som energikjelde

Side 11 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!