Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag (NAB6-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2008

Formål

Naturbruksnæringene utvikler i stor grad produkter og tjenester rettet mot nye markeder og kundegrupper. Dette omfatter lokal produksjon av nærings- og nytelsesmidler, foredling av produkter, tilrettelegging for opplevelser og tilbud innen turisme, og pedagogisk og helserelatert virksomhet.

Næringsdrift i naturbruk skal bidra til å utvikle produkter og aktiviteter basert på natur- og kulturressurser. Programfaget skal trekke linjer fra historiske tradisjoner for naturhøsting via dagens bruk til framtidig produktutvikling i et nasjonalt og internasjonalt marked. I dette inngår også samiske tradisjoner for naturhøsting. Programfaget skal bidra til å utvikle elevens forståelse for at naturbasert næringsdrift må skje i et bærekraftig perspektiv der hensynet til dyr, miljø og brukere er viktige rammebetingelser. Videre skal programfaget fremme natur- og kulturforståelse og gi eleven øvelse i å se muligheter for bruk av naturressurser i tråd med trender og politiske målsetninger.

Ved hjelp av refleksjon, diskusjon og praksis skal opplæringen gi eleven kunnskap og inspirasjon til å se muligheter og begrensninger ved utvikling av næringsaktiviteter gjennom møte med enkeltbedrifter, institusjoner og personer Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle ferdigheter som veileder og tilrettelegger for ulike publikumsgrupper med ulike behov og krav. Opplæringen skal bidra til at eleven kan utvikle markedsforståelse og bevissthet om egne valg, og gi innsikt i økonomistyring og ledelse.

Struktur

Næringsdrift i naturbruk består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Programfaget næringsdrift i naturbruk må også ses i sammenheng med læreplan for felles programfag Vg3 naturforvaltning.

Oversikt over hovedområdene

Årstrinn

Hovedområder

Vg3

Næringsdrift i naturbruk

Ressurser og muligheter

Marked og økonomi

Drift

Hovedområder

Ressurser og muligheter

Hovedområdet omfatter kartlegging og beskrivelse av muligheter for næringsdrift basert på natur og kultur i nærmiljøet. Det dreier seg om kreative prosesser knyttet til gjennomføring av et valgt prosjekt. Hovedområdet dekker også gjeldende regelverk for næringsdrift i naturbruk.

Marked og økonomi

Hovedområdet omfatter kartlegging av markeder, prisfastsetting og markedsføring av produkter. I dette inngår planlegging og økonomiske vurderinger. Videre dreier det seg om kultur- og markedsforståelse på lokalt og internasjonalt nivå.

Drift

Hovedområdet omfatter det å planlegge og gjennomføre produksjon og salg av naturbaserte produkter. I dette inngår kreativitet i utvikling av aktiviteter og produkter, ledelse, kundebehandling og nettverksbygging. Hovedområdet dekker også helse, miljø og sikkerhet og systemer for kvalitetssikring.

Timetall

Timetallet er oppgitt i enheter på 60 minutter.

Vg3

Næringsdrift i naturbruk 140 timer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I næringsdrift i naturbruk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i næringsdrift i naturbruk innebærer å forklare og begrunne valg, argumentere for et standpunkt og delta i diskusjoner. Det betyr også å formidle fagkunnskap om lokale, regionale og internasjonale problemstillinger.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i næringsdrift i naturbruk innebærer å dokumentere utført arbeid og strukturere og skrive rapporter. Det betyr å utarbeide skriftlige saksframstillinger som underlag for drøfting av en sak.

Å kunne lese i næringsdrift i naturbruk innebærer å innhente informasjon fra saksdokumenter, fagstoff, lov- og regelverk og kart. Videre innebærer det å følge med i debatter om fagfeltet i dagspressen og andre medier.

Å kunne regne i næringsdrift i naturbruk innebærer å prissette et produkt, utarbeide budsjett, tolke et regnskap og sette opp og forstå enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i næringsdrift i naturbruk innebærer å søke etter informasjon nasjonalt og internasjonalt og arbeide med informasjonsutveksling. Det betyr dessuten å bruke tilgjengelig programvare til fakturering, budsjettering og analyse.

Kompetansemål

Næringsdrift i naturbruk

Ressurser og muligheter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre en kartlegging av natur- og kulturressurser i et valgt område
 • planlegge og gjennomføre bedriftsbesøk
 • beskrive og vurdere egne ressurser og kompetanse til å møte utfordringer knyttet til naturbasert næringsdrift
 • gjennomføre og lede en idémyldringsprosess om naturbasert næringsdrift og vurdere framlagte ideer i lys av gjeldende regelverk, miljøhensyn og ulike brukerinteresser
 • velge et prosjekt innenfor naturbasert næringsdrift og vurdere prosjektet i et historisk og framtidig perspektiv
 • finne fram til fagnettverk og eksterne ressurser som kan være til nytte i forbindelse med naturbasert næringsutvikling

Marked og økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre og presentere en enkel markedsanalyse og drøfte ulike markedsføringsstrategier
 • utvikle og drøfte en enkel markedsføringsplan for naturbaserte produkter
 • lage en forretningsplan for naturbasert produksjon
 • beskrive naturbaserte produkter som bygger på lokale tradisjoner, og som kan omsettes på nasjonale og internasjonale markeder
 • vurdere markedsføring av naturbaserte produkter nasjonalt og internasjonalt
 • vurdere kriterier for prising av varer og tjenester
 • gjøre rede for faktorer som kan påvirke det økonomiske resultatet i en naturbasert produksjon

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre produksjon og salg av naturbaserte varer og tjenester
 • diskutere krav som stilles til lederen av naturbaserte næringer, og vurdere seg selv opp mot disse kravene
 • veilede kunder og brukere og drøfte utfordringer knyttet til kundebehandling
 • beskrive rutiner for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med naturbasert produksjon

Vurdering

Vg3 næringsdrift i naturbruk

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Næringsdrift i naturbruk

Eleven skal ha standpunktkarakter i dette valgfrie programfaget.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Næringsdrift i naturbruk

Eleven kan trekkes ut til en praktisk eksamen i dette valgfrie programfaget.

Eksamenen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Næringsdrift i naturbruk

Privatisten skal opp til en skriftlig og en muntlig eksamen i dette valgfrie programfaget. Eksamenene blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!