Læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK8-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2018 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2018

Formål

En spesialisering i et medieuttrykk skal legge grunnlag for kreativ formidlingsevne, selvstendig uttrykk og tekniske ferdigheter i et mediesamfunn i stadig utvikling. Medieutviklingen peker mot et større mangfold og nye bruksmønstre på en global arena. Samtidig gir ny teknologi mediebransjen nye aktører, samarbeidsformer og publiseringskanaler som stiller krav til et selvstendig uttrykk, kreativitet og kvalitet i konkurransen om oppmerksomhet.

Opplæringen i faget mediespesialisering skal bidra til å videreutvikle faglig refleksjon, kompetanse og tekniske ferdigheter eleven har tilegnet seg tidligere. Opplæringen skal fremme kreativitet, individuelle ferdigheter og refleksjon i hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Forståelse for bransjens kvalitetskrav og viktigheten av å jobbe i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk står sentralt i opplæringen. Faget skal sette eleven i stand til å uttrykke seg innenfor ulike sjangre og bruke trender til inspirasjon i sitt eget uttrykksrepertoar.

Faget omfatter arbeidsoppgaver fra alle deler av en produksjonsprosess, og skal legge til rette for innovasjon og utvikling av strategier for problemløsing og læring. Opplæringen skal legge til rette for at eleven skal produsere kreative og individuelle medieproduksjoner med et klart mål og et personlig uttrykk. Opplæringen skal videre legge til rette for både samarbeid og individuell fordypning i eget fagområde.

Struktur

Valgfritt programfag mediespesialisering bygger på det valgfrie programfaget tilhørende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon som eleven har fullført. Det kan være bilde, grafisk design, lyddesign, medieutvikling eller tekst.

Valgfritt programfag mediespesialisering består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Fag

Hovedområder

Mediespesialisering

Kreativ utvikling

Mediepraksis

Hovedområder

Kreativ utvikling

Hovedområdet handler om å utvikle et personlig og selvstendig uttrykk gjennom utforsking, refleksjon og fordypning i bruk av virkemidler, nyere trender og tidsaktuelle sjangre. Videre handler faget om å søke, analysere og bruke ulike kilder til inspirasjon og ny kunnskap gjennom kreativ utfoldelse og utvikling av medieprodukter.

Mediepraksis

Hovedområdet handler om de tekniske, praktiske og juridiske sidene ved publisering og presentasjon av ulike medieprodukter. Det inngår også i faget å ha oversikt og forståelse for de ulike kravene som videre utdanning og mediebransjen stiller.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Mediespesialisering: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I valgfritt programfag tekst forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i mediespesialisering innebærer å formulere og presentere ideer, prosesser og produkter for oppdragsgivere og samarbeidspartnere ved hjelp av fagterminologi. Det innebærer også å utveksle erfaringer og kunnskap, og bidra med begrunnede tilbakemeldinger i faglige fellesskap.

Å kunne skrive i mediespesialisering innebærer å formulere tekster tilpasset ulike sjangre og målgrupper, og dokumentere idéutvikling, produksjonsprosess og ferdig produkt ved hjelp av fagterminologi.

Å kunne lese i mediespesialisering innebærer å vurdere, tolke og forstå kommunikasjon og virkemidler i ulike medieuttrykk og ulike sjangre. Det innebærer videre å forstå oppdragsbeskrivelser og bransjens terminologi.

Å kunne regne i mediespesialisering innebærer å kunne beregne økonomiske rammer for medieproduksjoner.

Digitale ferdigheter i mediespesialisering innebærer å bruke digitale verktøy til å produsere og publisere medieprodukter i henhold til regler for opphavsrett, personvern og publisering. Det innebærer også å videreutvikle tekniske ferdigheter innen programvare.

Kompetansemål

Mediespesialisering

Kreativ utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utvikle et selvstendig medieuttrykk gjennom utforsking, refleksjon og planlegging av medieprodukter i det valgte medieuttrykket
  • utvikle og argumentere for en idé, konkretisere og dokumentere idéens innhold, omfang og problemstilling
  • bruke, drøfte og utforske nyere trender, tidsaktuelle sjangre og andre virkemidler for å skape et målrettet og kreativt uttrykk
  • analysere egne og andres medieprodukter, og vurdere hvilken betydning sosial og kulturell kontekst har for produktets form, innhold og uttrykk
  • bruke ulike kilder til inspirasjon, innovasjon og ny kunnskap og utvikle strategier for problemløsing og læring

Mediepraksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte, benytte og dokumentere faglig kunnskap, metoder og produksjonsformer fra idé til ferdig publisering
  • utvikle og tilpasse et innhold etter spesifikasjoner og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og målgruppe
  • kommunisere og samarbeide med ulike faglige miljøer om produksjon og etterarbeid
  • drøfte om egen produksjon er i samsvar med bransjens kvalitetskrav og i tråd med etiske normer og juridiske regler
  • beregne og begrunne de økonomiske rammene for egen medieproduksjon

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Fag

Ordning

Mediespesialisering

Elevene skal ha en standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Fag

Ordning

Mediespesialisering

Elevene kan trekkes ut til praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Fag

Ordning

Mediespesialisering

Privatistene skal opp til praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!