Læreplan i bilde - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK4-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2017

Formål

Faget bilde skal bidra til å utvikle kompetanse om bilders kommunikasjonsevne og om produksjon av bilder, både stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse. Bildebaserte medieprodukter utgjør en stor del av mediemangfoldet i samfunnet, og de vil ha en sentral plass i fremtiden uavhengig av ny teknologi. Konkurransen om oppmerksomhet øker behovet for kompetanse om bilders påvirkningsmulighet for å nå gjennom med et budskap.

Opplæringen skal bidra til at den enkelte elev utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt særlig knyttet til egne interessefelt innen bildeproduksjon og kompetanse innen visuell kommunikasjon. Opplæringen skal utvikle den enkelte elevs kritiske bevissthet om bruk av virkemidler i egne og andres bildeproduksjoner. Videre skal det praktiske arbeidet i faget styrke elevens evne til refleksjon rundt egen og andres arbeidsprosess.

Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og samhandling innen produksjon av bilder. Videre skal den legge til rette for utforsking og produksjon av ulike budskap og uttrykk innen visuell kommunikasjon. Opplæringen skal også gi grunnlag for praktisk arbeid i samsvar med gjeldende etiske og juridiske normer og regler.

Struktur

Programfaget er strukturert i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Fag

Hovedområder

Bilde

Bildekommunikasjon

Bildeproduksjon

Hovedområder

Bildekommunikasjon

Hovedområdet omfatter analyse av og refleksjon over bilders budskap, formidlingsevne og påvirkningskraft i egne og andres bildeproduksjoner. Sentralt i bildekommunikasjon er bruken av ulike virkemidler og fortellerteknikker.

Bildeproduksjon

Hovedområdet omfatter å planlegge, produsere, lagre og publisere bildeproduksjoner. Bildeproduksjon innebærer også kjennskap til regler og lover for opptak og distribusjon. Det inngår videre å kunne reflektere over eget arbeid og egen prosess.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Bilde: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I valgfritt programfag bilde forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i bilde innebærer å analysere og vurdere egne og andres bilder ved hjelp av fagterminologi både muntlig og skriftlig.

Å kunne lese i bilde innebærer å tolke, analysere og forstå hvordan bilder kommuniserer i ulike medieprodukter.

Å kunne regne i bilde innebærer å forstå filformater og på en hensiktsmessig måte bruke prinsippene for bildeoppløsning, filstørrelser og kompresjonsteknikker.

Digitale ferdigheter i bilde innebærer å lage, behandle, lagre og publisere bilder ved hjelp av digitale verktøy. Det innebærer også å følge gjeldende regler for opphavsrett, personvern og publisering.

Kompetansemål

Bilde

Bildekommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne bildefortellinger
 • bruke ulike virkemidler og teknikker i egne bildeproduksjoner for å formidle et budskap
 • bruke og drøfte tidligere og samtidige visuelle uttrykk som inspirasjonskilde for egne medieprodukter
 • beskrive og tolke innholdet i bilder og redegjøre for den påvirkningskraft de har
 • vurdere hvordan valg og bruk av komposisjon, lys, utstyr, programvare og andre virkemidler påvirker budskapet i egne og andres produksjoner
 • bruke fagterminologi i vurderingen av egne og andres bildeproduksjoner

Bildeproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og produsere bildeproduksjoner på location og i studio
 • presentere og publisere egne bildeproduksjoner i ulike kanaler
 • bruke hensiktsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr for å oppnå ønsket kvalitet i egne bildeproduksjoner
 • velge hensiktsmessig filformat for produksjon og publisering i ulike kanaler og for arkivering til videre bruk
 • følge regler for opphavsrett, personvern og publisering
 • bruke gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere og drøfte egen prosess i arbeid med bildeproduksjoner

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Fag

Ordning

Bilde

Elevene skal ha en standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Fag

Ordning

Bilde

Elevene kan trekkes ut til praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Fag

Ordning

Bilde

Privatistene skal opp til praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringslova.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!