Læreplan i valgfaget medier og informasjon (MOI1-01)

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 8. juni 2012.

Gjelder fra: 01.08.2012

Formål

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Bruk av digitale verktøy og medier til kommunikasjon og utveksling av informasjon er en nødvendig forutsetning for å opprettholde viktige funksjoner i samfunnet. Redaksjonelle tekster eksisterer side om side med ulike typer publiserte ytringer og disse knyttes ofte sammen gjennom sosiale medier. Ved bruk av digitale medier har vi mulighet til å tilegne oss informasjon, ytre oss, påvirke og få respons, og derved bruke den ytringsfriheten et demokrati gir oss.

Valgfaget skal bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Faget skal styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering. Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at elevene får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget legge til rette for mestringsopplevelser og motivere for læring.

Elevene skal planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen fra ide til ferdig produkt er ivaretatt. Innholdet som blir produsert kan ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og elevenes nærmiljø, slik at forsatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og sosiale aktiviteter.

Valgfaget henter hovedelementer fra norsk/samisk og samfunnsfag. Elementer fra RLE og kunst og håndverk/duodji kan også inngå.

Hovedområder

Valgfaget er strukturert i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Hovedområder

Redaksjonelt arbeid

Produksjon og publisering

Redaksjonelt arbeid

Å samarbeide i en redaksjon, velge mediekanal og innhold og definere målgrupper er sentralt i hovedområdet. Innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i dialog med publikum inngår i hovedområdet. Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern på Internett og i sosiale medier inngår også.

Produksjon og publisering

Hovedområdet omfatter å produsere ulike komponenter i sammensatte tekster for publisering på nett. Bruk av digiverktøy for å produsere, redigere og publisere bilde, tekst, film og lyd er sentralt i hovedområdet. Innsikt i forholdet mellom utforming og budskap hører til hovedområdet.

Timetall

Valgfaget medier og informasjon: 57 årstimer

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene på fagets premisser.

Kompetansemål

Medier og informasjon

Redaksjonelt arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen
  • velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper
  • samarbeide om det løpende arbeidet i redaksjonen
  • bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Produksjon og publisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd
  • innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale
  • velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller det trinnet faget avsluttes på

Elevene skal ha en standpunktkarakter

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller det trinnet faget avsluttes på

Det er ikke eksamen i faget

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller det trinnet faget avsluttes på

Det er ikke privatistordning i faget

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!