Læreplan i fordypning i matematikk (MAT7-01)

Etter 10. årstrinn

Tall og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle, gjøre greie for og bruke forskjellige metoder i hoderegning og overslagsregning i ulike tallsystemer
 • undersøke og sammenligne ulike algoritmer for regneoperasjoner og presentere disse
 • undersøke, forklare og bruke tallsystemer på forskjellige måter
 • bruke regneark og graftegner til å utforske tall og variabler og presentere resultatene
 • gjøre rede for bruk av brøk i ulike sammenhenger og uttrykke brøkene på ulike måter
 • undersøke, gjøre greie for og bruke ulike metoder for regning med brøk
 • beskrive, forklare og presentere strukturer og forandringer i geometriske mønstre og tallmønstre
 • med utgangspunkt i praktiske situasjoner stille opp og løse likninger og ulikheter, vurdere og tolke svarene
 • undersøke og uttrykke funksjoner på ulike måter, vise sammenhengen mellom dem og knytte disse til praktisk bruk
 • lage, forklare og bruke formler uttrykt med ord og symboler med utgangspunkt i en praktisk problemstilling
 • sammenlikne, vurdere og presentere ulike typer sparing, lån og bruk av kredittkort
 • beregne og vurdere kostnadene ved ulike typer betingelser på kjøp fra inn- og utland

Geometri og måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke digitale verktøy til å tegne, undersøke og presentere geometriske figurer, og begrunne bruk og valg av dette verktøyet
 • velge og bruke egnede måleredskaper, vurdere måleenheter og drøfte konsekvensene av måleusikkerhet
 • bruke målestokk til forstørring og forminskning, lage arbeidstegninger og bygge tredimensjonale modeller, og presentere modellene
 • undersøke geometriske mønstre, finne ulike geometriske figurer og beskrive og presentere hvordan disse er sammensatt for å danne en helhet
 • undersøke geometriske egenskaper ved ulike gjenstander, beskrive dem ved å bruke beregninger og geometriske begreper og presentere resultatet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!