Læreplan i matematikk fellesfag 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (MAT6-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Kompetansemål etter 2P-Y

Tal og algebra i praksis

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar
 • rekne med prosent og vekstfaktor, gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst

Statistikk og sannsyn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn
 • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar
 • planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar
 • berekne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
 • berekne og gjere greie for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
 • gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale
 • bruke rekneark i statistiske berekningar og presentasjonar

Funksjonar i praksis

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
 • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar

Modellering

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data
 • analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
 • utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, og vurdere kva for informasjon modellane kan gje, og kva for gyldigheitsområde og avgrensingar dei har
 • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!