Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Matematikk R2

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre beregninger med tredimensjonale vektorer som er representert både geometrisk og på koordinatform
 • bruke og tolke skalar- og vektorproduktet i beregning av avstander, vinkler, areal og volum
 • bruke vektorregning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater
 • beregne lengder, vinkler og arealer i legemer avgrenset av plan og kuleflater

Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene
 • gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis
 • summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer
 • regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter, bestemme konvergensområdet for disse rekkene og presentere resultatene

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonene
 • derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner
 • omforme trigonometriske uttrykk av typen a sin kx + b cos kx , og bruke dem til å modellere periodiske fenomener
 • gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert
 • beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon
 • tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer
 • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte

Differensiallikninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet
 • løse lineære første ordens og separable differensiallikninger ved regning og gjøre rede for noen viktige bruksområder
 • løse andre ordens homogene differensiallikninger og bruke Newtons andre lov til å beskrive frie svingninger ved periodiske funksjoner
 • løse differensiallikninger og tegne retningsdiagrammer og integralkurver, og tolke dem ved å bruke digitale hjelpemidler

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!