Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04)

Kompetansemål etter 1T-Y – Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

Tall og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innholdet i ulike tekster
  • vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder, og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en hensiktsmessig måte
  • regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk, bruke kvadratsetningene og lage fullstendige kvadrat
  • omforme en praktisk problemstilling til en ligning, en ulikhet eller et ligningssystem, løse det matematiske problemet både med og uten digitale verktøy, presentere og begrunne løsningen og vurdere gyldighetsområde og begrensninger

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter
  • bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer med lengder, vinkler og areal
  • lage og bruke skisser og tegninger til å formulere problemstillinger, i oppgaveløsning og til å presentere og begrunne løsningene, med og uten bruk av digitale verktøy

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • lage, tolke og gjøre rede for funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for tilnærmede lineære sammenhenger, med og uten bruk av digitale verktøy
  • gjøre rede for funksjonsbegrepet og kunne oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner
  • beregne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjæringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkninger av disse aspektene

Side 12 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!