Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.


Etter 7. årssteget

Tal og algebra

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassere dei på tallinja
 • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
 • utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning, og bruke lommereknar i berekningar
 • beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere enkle berekningar
 • stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar
 • utforske og beskrive strukturar og forandringar i enkle geometriske mønster og talmønster

Geometri

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep
 • byggje tredimensjonale modellar og teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt
 • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
 • bruke koordinatar til å beskrive plassering og rørsle i eit koordinatsystem, på papiret og digitalt
 • bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem

Måling

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar
 • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
 • forklare oppbygginga av mål for areal og volum og berekne omkrins og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurar
 • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar
 • bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
 • representere data i tabellar og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere kor nyttige dei er
 • finne median, typetal og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dei i høve til kvarandre
 • vurdere sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!