Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årssteget

Tal og algebra

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassere dei på tallinja
 • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
 • utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning, og bruke lommereknar i berekningar
 • beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere enkle berekningar
 • stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar
 • utforske og beskrive strukturar og forandringar i enkle geometriske mønster og talmønster

Geometri

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep
 • byggje tredimensjonale modellar og teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt
 • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
 • bruke koordinatar til å beskrive plassering og rørsle i eit koordinatsystem, på papiret og digitalt
 • bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem

Måling

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar
 • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
 • forklare oppbygginga av mål for areal og volum og berekne omkrins og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurar
 • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar
 • bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
 • representere data i tabellar og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere kor nyttige dei er
 • finne median, typetal og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dei i høve til kvarandre
 • vurdere sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!