Læreplan i kroppsøving (KRO1-03)

Utgått


Kompetansemål etter 4. årssteget

Aktivitet i ulike rørslemiljø

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
 • utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar
 • vere trygg i vatn og vere symjedyktig
 • ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane
 • samhandle med andre i ulike aktivitetar
 • anerkjenne kroppslege føresetnader og skilnader mellom seg sjølv og andre
 • bruke småreiskapar og apparat frå tradisjonelle og alternative rørsleaktivitetar
 • avlevere, ta i mot og leike med ulike balltypar og vere med i enkle ballspel
 • utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler til ulike rytmar og musikk
 • vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar
 • bruke ski og skøyter der det ligg til rette for det
 • lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet
 • bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte
 • samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel
 • setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar
 • forklare kva personleg hygiene har å seie for eiga og andres helse og trivsel
 • følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar

Side 6 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!