Læreplan i isolatørfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (ISO3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2007

Formål

Isolatørfaget omfatter hovedsakelig isolering av rør, tanker, ståldekk og stålvegger mot varme, kulde, lyd og brann. Faget skal bidra til å oppfylle de strenge kvalitetskravene som stilles til isolasjon i bygninger, på skip og innen kjemisk, olje- og gassbasert industri. Manglende isolering kan få alvorlige økonomiske konsekvenser og skade miljøet. Ved effektiv ressursutnyttelse, som tar hensyn til natur og miljø, kan derfor isolatørfaget medvirke til å sikre betydelige samfunnmessige verdier og bidra til bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal utvikle evnen å arbeide nøyaktig og selvstendig etter gjeldende regelverk og prosedyrer, tegninger og kravspesifikasjoner. Den skal også bidra til å øve opp lærlingens evne til å mestre de krav som stilles til tekniske ferdigheter og kvalitet i yrkesutøvelsen. Videre skal faget stimulere til kreativ tenkning og utvikle evnen til å kommunisere med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Opplæringen skal også fremme faglig bevissthet og tverrfaglig samarbeid. I det faglige arbeidet skal det legges vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er isolatør.

Struktur

Faget er strukturert i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg2 ogVg3 / opplæring i bedrift

Isolering og overflatebeskyttelse

Bransjelære

Lærlingen skal ha fellesfag etter bestemmelser gitt av Kunnskapsdepartementet.

Hovedområder

Isolering og overflatebeskyttelse

Hovedområdet dreier seg om montering av ulike typer isolasjonsløsninger mot varme, kulde, lyd og brann. Produksjon og montering av bekledninger for beskyttelse mot vær og mekanisk påvirkning inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også installasjon av panelsystemer, himlinger, dører og gulv. Bruk av redskaper, materialer og produktkunnskaper står sentralt. Planlegging, dokumentasjon, registrering og avviksrapportering er en del av hovedområdet.

Bransjelære

Hovedområdet dreier seg om tegningsforståelse, materialegenskaper og beregning av materialforbruk. Planlegging, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetssikring står sentralt. Hovedområdet omhandler også fagets regelverk og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I isolatørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i isolatørfaget innebærer å kommunisere med kunder, kolleger og leverandører om planlegging av arbeidet, faglige løsninger og risikovurderinger. Det innebærer også å dokumentere utført arbeid skriftlig.

Å kunne lese i isolatørfaget innebærer å finne fram til relevant informasjon i faglitteratur og aktuelle lover og forskrifter. Det innebærer også å forstå og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i isolatørfaget innebærer å beregne volum, mengder, størrelser, tid og kostnader. Det innebærer også å ta mål og anvende målestokk.

Å kunne bruke digitale verktøy i isolatørfaget innebærer å bruke dem i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også å kunne bruke digitale verktøy til måling, beregning og tegning.

Kompetansemål

Etter Vg3

Isolering og overflatebeskyttelse

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med isolering og overflatebeskyttelse
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for faget
 • velge ut og montere isolasjons- og brannsikringsprodukter mot varme, kulde, brann og lyd
 • velge branntettingsmetode og utføre ulike typer passiv brannbeskyttelse innen bygg, industri, på skip og offshore
 • montere ulike typer isolasjon og overflatebeskyttelse på rør, ventiler, beholdere og tankanlegg
 • bruke ulike typer tynnplatemetaller og lage overflatebeskyttelse og festeanordninger til rør, ventiler, beholdere og tankanlegg
 • lage og montere isolasjons- og brannsikringsputer
 • montere isolasjonsjakker
 • dokumentere gjennomført kurs i varme arbeider
 • velge ut og bruke verktøy og utstyr
 • foreta målinger og utarbeide skisser for prefabrikkering i samsvar med tegninger, skjemaer og standarder
 • montere veggsystemer, himlinger, dører, vinduer og møbler
 • montere kjøle- og fryseromspaneler, porter og dører
 • tegne, utfolde, lage og montere overflatebeskyttelse
 • bruke materialer som ivaretar hensyn til miljø og økonomi
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for egenskapene til materialer som brukes i produksjonen

Bransjelære

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • gjøre rede for fagets opprinnelse og plass i samfunnet
 • lese og bruke tegninger, beskrivelser og monteringsanvisninger
 • utarbeide skisser etter målestokk
 • gjøre rede for montering av flytende dørk og datagulv
 • følge bedriftens kvalitetssikringssystem
 • veilede kunder om materialer som ivaretar hensyn til miljø og økonomi
 • beregne materialforbruk knyttet til ulike arbeidsoppgaver

Vurdering

Vg3 isolatørfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Isolering og overflatebeskyttelse

Bransjelære

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst fem virkedager.

Før fagprøven må alle ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

Gjennomført kurs i varme arbeider inngår ikke i vurderingen, men dokumenteres med eget kursbevis.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!