Læreplan i idrettsanleggsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IAN3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2008

Formål

Driftsoperatørens ansvarsområde er knyttet til drift og vedlikehold av anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter. Godt tilrettelagte idrettsanlegg for et mangfold av brukergrupper skal prege fagutøvelsen.

Idrettsanleggsfaget skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse med vekt på kvalitet og økonomi i idrettsanlegg. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre selvstendig og profesjonelt arbeid i et mangfold av anleggstyper. Faget skal vektlegge den helhetlige yrkesutøvelsen med drift og vedlikehold, sikkerhet, service og brukervennlighet. Faget har et allmenndannende aspekt og skal motivere for videre læring og bidra til personlig utvikling.

Opplæringen skal legge til rette for fagmessig utførelse av arbeid i idrettsanlegg med god sammenheng mellom teori og praksis. Opplæringen skal vektlegge mangfoldet av arbeidsoppgaver i et idrettsanlegg og det at fagarbeideren må forholde seg til ulike brukergrupper. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle selvstendighet, samtidig som evnen til å samarbeide med både anleggseiere, kollegaer, brukere og publikum skal vektlegges.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er driftsoperatør idrettsanlegg.

Struktur

Idrettsanleggsfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Maskiner, redskaper og utstyr

Idrettsanlegget

Hovedområder

Maskiner, redskap og utstyr

Hovedområdet omfatter valg og bruk av maskiner, redskaper og utstyr til drift og vedlikehold av ulike idrettsanlegg der utstyr til trening og ulike arrangementer inngår. Videre inkluderer det sammenhenger mellom yrkesutøvelse, miljø og økonomi. Hovedområdet omfatter manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr etter gjeldende regelverk.

Idrettsanlegget

Hovedområdet omfatter planlegging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg og tilhørende bygninger, Det omfatter forberedelser og tilrettelegging for ulike arrangementer. Hovedområdet dekker også regelverk, standarder og særlige krav til sikkerhet som gjelder for idrettsanlegg. Økonomi og prosedyrer i driftsfasen, styring og drift av tekniske anlegg og installasjoner inngår i hovedområdet.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I idrettsanleggsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i idrettsanleggsfaget innebærer å foreslå, diskutere og begrunne faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Videre betyr det å kommunisere med eiere og brukere av anleggene.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i idrettsanleggsfaget innebærer å rapportere og dokumentere. Det betyr også å kommunisere presist med oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Å kunne lese i idrettsanleggsfaget innebærer å forstå skriftlige dokumenter, anbudspapirer, beskrivelser, bruksanvisninger, HMS-datablader og regelverk.

Å kunne regne i idrettsanleggsfaget innebærer å beregne lengde, areal, volum og vekt. Det betyr også å utføre beregninger knyttet til økonomisk planlegging og drift.

Å kunne bruke digitale verktøy i idrettsanleggsfaget innebærer å kommunisere og innhente og utveksle informasjon, utføre kalkulasjoner og beregninger. Videre vil det si å bruke digitale verktøy og instrumenter til måling og registrering og å bruke digitale styringssystemer.

Kompetansemål

Etter Vg3

Maskiner, redskap og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • velge og bruke maskiner, redskaper, verktøy og utstyr i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre daglig vedlikehold av maskiner, redskaper og utstyr som benyttes i idrettsanlegg
 • utføre arbeidet på en økonomisk og miljø- og ressursvennlig måte
 • gjøre rede for og gjennomføre servicerutiner i samsvar med leverandørenes spesifikasjoner

Idrettsanlegget

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, dokumentere og vurdere drifts- og vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og standarder for idrettsanlegg
 • vurdere oppbygging, driftsprinsipper og bruksområder for idrettsanlegg og drøfte løsninger med oppdragsgivere og eiere
 • utarbeide drifts- og vedlikeholdsplaner for idrettsanlegg
 • drifte og vedlikeholde idrettsanlegg og tilhørende bygninger
 • styre og drifte tekniske anlegg og installasjoner i idrettsanlegg
 • dokumentere og vurdere drift- og vedlikehold i tråd med gjeldende regelverk og standarder
 • produsere, bearbeide og merke dekker i idrettsanlegg med tanke på økonomi, miljø og ressursbruk
 • montere utstyr og tilrettelegge for arrangementer i et idrettsanlegg
 • utføre vaktfunksjoner i tilknytning til arrangementer i idrettsanlegg og ivareta sikkerheten i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • styre prosesser for vann, energi og mekanikk manuelt og digitalt og avdekke slitasje og funksjonsfeil
 • rapportere til og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner
 • arbeide etter bruks- og kontrollrutiner for brann- og sikkerhetsutstyr i idrettsanlegg
 • veilede brukere og yte service til arrangører og publikum i ulike idrettsanlegg
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i idrettsanleggsfaget og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver i idrettsanlegg på en ergonomisk riktig måte

Vurdering

Vg3 idrettsanleggsfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Maskiner, redskaper og utstyr

Idrettsanlegget

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!