Programområde for frisør - Læreplan i felles programfag Vg2 (FRI2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2007-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2018-07-31T00:00:00 +2

Formål

Frisørfaget har lange tradisjoner og skal fylle behov for profesjonell utførelse av hårpleie og frisyredesign. Frisørfaget skal bidra til nyskaping gjennom orientering i internasjonalt perspektiv. Det skal gi forståelse for og erfaring med utvikling og produksjon av frisørarbeid på grunnleggende nivå.

Opplæringen skal stimulere til kreativitet i utformingen av design, til problemløsning og valg av arbeidsmåter i frisørarbeidet. Opplæringen skal bidra til forståelse for forholdet mellom produksjon, ressursforvaltning, marked og økonomi. Opplæringen skal også bidra til oppmerksomhet på etiske problemstillinger knyttet til frisørfaget.

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med hår og hårprodukter, frisørverktøy samt grunnleggende teknikker. Opplæringen skal bidra til å utvikle sosial kompetanse og evne til kommunikasjon med kunder og fagpersoner fra ulike miljøer, og dermed legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i ulike sammenhenger.

Struktur

Programområde for frisør består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:

Årstrinn

Programfag

Vg2

Produksjon

Frisyredesign

Beskrivelse av programfagene

Produksjon

Programfaget omfatter praktiske øvelser i grunnleggende teknikker, bruk av verktøy og materialer og valg av ulike løsninger knyttet til behandling av hår og makeup. Som sentrale elementer i programfaget inngår design, klipp, forming, farge og strukturendring. Programfaget omfatter dokumentasjon og kvalitetssikring av produksjonsprosess og produkt. Relevante bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet inngår i programfaget.

Frisyredesign

Programfaget omfatter idéutvikling, valg av frisyredesign og tjenester innen frisørfaget. I dette inngår stilanalyse, planlegging, nyskaping og vurdering. Det innbefatter bruk av arbeidstegninger og visuelle hjelpemidler samt eksperimentering med teknikker, materialer og redskaper. Kundebehandling er sentralt i programfaget. I dette inngår en særlig vekt på kommunikasjon og konsultasjon. Programfaget omfatter markedsføring, presentasjon og dokumentasjon av egen kompetanse, og innbefatter bruk av digitale verktøy.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg2

Produksjon 337 årstimer

Frisyredesign 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I frisørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i frisørfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om frisyredesign i klipp, farge, forming og strukturendring. Kommunikasjon om estetikk, design og arbeidsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere inngår. Det innebærer vurdering og kvalitetssikring av håndverksprosesser og produkter og å bruke fagspråk i ulike sammenhenger.

Å kunne lese i frisørfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Det innebærer å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til frisørfaget og å bruke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i frisørfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tid. Det omhandler analyse og konstruksjon av former, strukturer og proporsjoner samt komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i frisørfaget innebærer å bruke relevant digitalt utstyr i grunnleggende arbeid i frisørfaget. Digitalt utstyr brukes for å innhente informasjon og dokumentere eget arbeid og egen kompetanse.

Kompetansemål

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre grunnleggende frisyredesign i henhold til egen arbeidsplan, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre grunnleggende praktisk arbeid med klipp, friseringsteknikker, bølge- og oppsetningsteknikker
 • utføre ulike kjemiske behandlinger i tilknytning til farge og strukturendringer
 • skape bestemte uttrykk i en frisyredesign med bruk av farger og formelementer
 • bruke verktøy, produkter og teknikker på en hensiktsmessig måte i frisørfaget
 • bruke produkter og teknikker som er tilpasset kundens behov og forutsetninger
 • utføre makeup tilpasset frisyredesign og kundens ønsker og behov
 • utføre daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner som brukes i frisørfaget
 • dokumentere, kvalitetssikre og presentere arbeidsprosesser og egne frisørarbeider

Frisyredesign

Frisyredesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere kundens stil, ønsker og behov for å skape bestemte uttrykk i frisyren
 • konkretisere og begrunne design og produktutvikling i eget frisørarbeid
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og produksjon
 • eksperimentere med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
 • kommunisere og samarbeide med kunder, kolleger og andre i grunnleggende arbeid med frisyredesign
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for ulike frisørtjenester
 • presentere og dokumentere egen kompetanse visuelt og verbalt, og ved hjelp av digitale verktøy
 • beregne pris på produkter, råvarer og tjenester innenfor frisørfaget
 • forklare sammenhenger mellom forbruk av varer og tid og forklare hvordan produktivitet og lønnsomhet henger sammen
 • vurdere eget arbeid i lys av trender og ved bruk av digitale verktøy

Vurdering

Vg2 Frisør

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Produksjon

Frisyredesign

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Produksjon

Frisyredesign

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Produksjon

Frisyredesign

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!