Læreplanen er utgått!

Læreplan for forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (ARB1-01)

Denne læreplanen gjelder for forsøket fra august 2010.

Forsøket er videreført: http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2014/Udir-3-2014-Arbeidslivsfaget/

Gjelder fra: 01.08.2010

Gjelder til: 31.07.2015

Formål

Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker krever dette høy kompetanse og gode grunnleggende ferdigheter. Arbeidslivsfag skal bidra til at elever på ungdomstrinnet kan tilegne seg grunnleggende kompetanse innenfor utvikling av tjenester og produkter i samfunnet. Gjennom arbeidet med faget skal elevene få kunnskap om krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere, samt gis praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer.

Opplæringen skal stimulere elevenes interesser og gi motivasjon, arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom arbeid med tjenester og produkter. Faget skal legge grunnlag for gode arbeidsvaner og fremme evne til samarbeid. Elevene skal lære begreper og arbeidsmetoder innenfor lærefagene og utvikle evne til god samhandling med mennesker og godt håndlag med verktøy og hjelpemidler. I faget skal eleven gjennomføre ulike og varierte i aktiviteter frem til ferdigstilt tjeneste eller produkt.

Opplæringen skal tilby praktisk arbeid med oppgaver fra yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasset ungdomstrinnet. Dette kan foregå i samarbeid med fagmiljøer lokalt eller regionalt og partene i arbeidslivet. Det skal videre legges til rette for å bruke varierte arbeidsformer med relevante materialer, redskaper og teknikker i et trygt arbeidsmiljø. Gjennom arbeid med tjenester og produkter skal faget bidra til å utvikle selvstendighet, samarbeid, serviceinnstilling, entreprenørskap og kreativitet.

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor.

Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Årstrinn

Hovedområder

8–10

Tjenester og produkter

Yrkesetikk og arbeidsmiljø

Tjenester og produkter

Sentralt i hovedområdet er planlegging, utførelse og dokumentasjon av praktisk arbeid etter kvalitetskrav og refleksjon knyttet til egne arbeidsprosesser. Valg av hensiktsmessige råvarer, materiell og tjenester inngår i hovedområdet. Økonomiske rammer og beregninger inngår også. Videre skal det brukes arbeidsteknikker og aktuelle hjelpemidler eller verktøy som er egnet for å utføre arbeidet.

Yrkesetikk og arbeidsmiljø

Sentralt i hovedområdet står orden på arbeidsplassen, helse, miljø og sikkerhet. Videre inngår etikk, samarbeid og service.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

UNGDOMSTRINNET

8.–10. årstrinn 227 timer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I arbeidslivsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i arbeidslivsfag innebærer å kommunisere, begrunne og forklare eget arbeid.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i arbeidslivsfag innebærer å planlegge, presentere og beskrive eget arbeid.

Å kunne lese i arbeidslivsfag innebærer å lese og forstå tegninger, tabeller, bruksanvisninger produkt- og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i arbeidslivsfag innebærer å bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale og foreta enkle kostnads- og mengdeberegninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i arbeidslivsfag innebærer å kommunisere og dokumentere, å finne, velge ut og bearbeide informasjon.

Kompetansemål

Etter 10. årstrinn

Tjenester og produkter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre aktuelle arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
 • velge og begrunne valg av råvarer, materiell og tjenester
 • utnytte råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte
 • ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester og produkter, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og kunne presentere dette for andre – også digitalt
 • bruke arbeidsteknikk og verktøy eller utstyr tilpasset arbeidsoppgavene
 • bruke relevante faguttrykk i det aktuelle fagområdet
 • dokumentere og vurdere kvaliteten av eget arbeid også ved hjelp av digitale verktøy

Yrkesetikk og arbeidsmiljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i tråd med arbeidslivets etiske normer og retningslinjer
 • utføre arbeid i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • holde orden på arbeidsplassen
 • yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet
 • kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon

Vurdering

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller på det årstrinnet faget blir avsluttet.

Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller på det årstrinnet faget blir avsluttet

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Eksamen skal gjennomføres med et praktisk innslag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!