Konferansen i Stavanger dekker Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal.

Kompetanseløftet skal bidra til å bygge kompetanse i barnehager og skoler slik at alle barn og unge inkluderes og får mulighet til mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en oppfølging av Meld St 6 (2019 – 2020) Tett på. Hovedsatsingen i kompetanseløftet er tilskudd til lokal kompetanseutvikling i partnerskap mellom barnehage- og skoleeiere og UH.

Høsten 2023 skal vi gjennomføre bredt anlagte regionale erfaringskonferanser der målet er å legge til rette for erfaringsdeling, nettverksbygging, faglig påfyll og videre utvikling av arbeidet i partnerskapene. Et hovedtema i konferansene vil være hvordan bygge et godt lag rundt barna og elevene. Konferansene vil rette seg mot den brede målgruppen i laget rundt, representert ved ledere og ansatte i kommune/fylkeskommune, barnehage, skole, SFO, PPT og andre relevante tjenester i kommunen, statsforvaltere og UH-sektoren. Målgruppen omfatter både offentlige og private eiere og institusjoner.

Konferansene er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, statsforvalterne, KS, Statped og UH, og det legges til rette for at flere representanter for partnerskapene lokalt kan delta sammen for å få felles faglig påfyll og inspirasjon.

Meld deg på konferansen i Stavanger 8.–9. november

Her kan du lese mer om konferansene

Påmeldingsfristen er 15. juni.