Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2017

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for andre gang høsten 2017. 106 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 70 prosent og er en økning fra i fjor. Foreldrene er fornøyde med barnehagetilbudet.

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse der foreldre får si sin mening om barnehagetilbudet, inkludert barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

Foreldreundersøkelsen er et av verktøyene for utviklingsarbeid i barnehagen.

Om undersøkelsen i 2017

  • Undersøkelsesperiode: 1.- 30. november
  • Antall barnehager: Totalt 2 661. Av disse er 1 473 private og 1 187 kommunale
  • Antall kommuner: Barnehager fra 280 kommuner har deltatt
  • Antall foreldre som har svart: 106 000 av 151 000
  • Svarprosent: 70 prosent

Her gjengir vi de viktigste nasjonale funnene fra Foreldreundersøkelsen i 2017.
Nederst på siden finner du excelfiler med data på kommune- og barnehagenivå. Vi publiserer utvalgte resultater på barnehagenivå på barnehagefakta.no 15. februar 2018.

Høy tilfredshet med barnehagetilbudet

Barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med barnehagen barna går i.

59 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd. Under 2 prosent er totalt sett misfornøyde med barnehagen.

Trivsel og relasjonen mellom barn og voksen scorer høyest

Foreldrene er særlig fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen:

  • 83 prosent er helt enige i at barnet trives i barnehagen, 14 prosent er delvis enige.
  • 97 prosent opplever at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen og nesten like mange opplever at de ansatte tar hensyn til barnets behov og er engasjerte i sitt barn.
  • 78 prosent opplever at personaltettheten, antallet barn per voksen, er tilfredsstillende.

Foreldre opplever at barnehagen ivaretar barna under tilvenning

Foreldrene er i stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden. Omtrent 65 prosent av foreldre med barn som begynner i barnehagen for første gang, eller bytter avdeling eller barnehage, er svært fornøyde med hvordan barnet ble ivaretatt i tilvenningsperioden, mens 25 prosent er ganske fornøyde.

Foreldrene er litt mindre tilfreds med barnehagens ute- og innemiljø  

Spørsmålene som inngår i hovedområdet ute- og innemiljø får litt lavere snittkarakter enn spørsmål om barnets trivsel og utvikling. Og det er på dette området det er størst forskjell mellom foreldre i kommunale og private barnehager.

  • 76 prosent av foreldrene i kommunale barnehager er fornøyde barnehagens lokaler, mens andelen er 85 prosent blant foreldre i private barnehager.  
  • 62 prosent av foreldrene fornøyde med mattilbudet i kommunale barnehager, mens 82 prosent av foreldrene i private barnehager er fornøyde.

Foreldre er litt mindre fornøyd med informasjonen fra barnehagen

Innen området informasjon er foreldre i minst grad tilfreds med hvordan barnehagen informerer om endringer i personalgruppen. 74 prosent er helt eller delvis enig i at de får god informasjon om endringer i personalgruppen, mens 14 prosent er uenige. Foreldre er mer fornøyde med informasjonen de får om hvordan barnet deres har det i barnehagen. Over 85 prosent er helt eller delvis enige i at denne informasjonen er god, mens kun 2 prosent er helt uenige. 

Om gjennomføringen

Det er barnehagen selv som inviterer foreldre til å delta. Det sendes ut én invitasjon per barn. 

I og med at undersøkelsen er frivillig for barnehagen er den ikke nødvendigvis representativ. Resultatene på lokalt nivå må derfor tolkes med varsomhet. Tallene på nasjonalt nivå er relativt robuste i og med at det er så mange foreldre som har deltatt i undersøkelsen. Over halvparten av foreldre med barn i barnehage har blitt invitert til å delta i undersøkelsen.

Spørsmål og skala

På alle spørsmål svarer foreldrene på en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best. Man kan også svare «vet ikke». Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder/ indekser. Barnehagen og kommuner kan se resultatene og svarfordeling på alle spørsmål i en egen portal.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!