Rammeverk for nasjonale prøver

4 Gjennomføring og resultater

4.1 Tidsbruk og gjennomføring

Gjennomføringstiden for nasjonale prøver i lesing og regning er 90 minutter, og for nasjonal prøve i engelsk 60 minutter. Besvarelser kan leveres før gjennomføringstidens slutt, men alle elever skal sitte ut prøvetiden. Prøvene krever ikke spesielle forberedelser.

4.2 Samme prøver på 8. og 9. trinn

Elevene på 8. og 9. trinn gjennomfører de samme nasjonale prøvene i lesing og regning. Skoler, kommuner og fylker kan dermed sammenlikne resultater for 8. trinn med resultatene for 9. trinn samme år. Det er viktig å merke seg at prøvene er laget etter kompetansemål på 7. trinn, og at de dermed er lettere for 9. trinn enn 8. trinn.

4.3 Skala

Til nasjonale prøver er det utviklet en egen skala hvor gjennomsnittet i 2014 ble satt til
50 og standardavviket til 10. Alle prøveresultater blir omregnet til denne skalaen. Siden prøvene måler utvikling over tid, kan dette gjennomsnittet endre seg etter hvert som ferdighetene til elevene endrer seg.

For lesing starter måling av utvikling over tid i 2016.

4.4 Mestringsnivåer

Grensene for mestringsnivåer på nasjonale prøver ble fastsatt etter gjennomføringen i
2014 for regning og engelsk og blir fastsatt i 2016 for lesing. Mestringsnivåene er fastsatt etter følgende prosentil-fordeling:

 • 5. trinn: 25 – 50 – 25
 • 8. trinn: 10 – 20 – 40 – 20 – 10

Grensene er satt slik at fordelingen blir tilnærmet lik den prosentvise fordelingen på nasjonalt nivå for startåret av måling av endring over tid. Etter dette første året blir skalapoenggrensene ikke endret, og dermed kan vi følge med på om antallet elever på hvert mestringsnivå endrer seg.

4.5 Oppfølging av resultater

Resultatene fra nasjonale prøver skal følges opp i grunnopplæringen. Det stiller høye krav til informasjon, kommunikasjon og generell tilgjengelighet i alle ledd i arbeidet med prøvene.

Prøveutviklerne skal utvikle veiledningsmateriell som følger prøvene og tilhørende analyserapporter. Dette skal bidra til at lærer og skoleleder klarer å hjelpe elevene videre i sin læring. Analyserapporten viser resultatene for skolen, elevgruppene som har gjennomført prøven, og hver enkelt elev. Skoler og skoleeier kan sammenligne resultatene sine med nasjonalt nivå, og se andel elever i prosent på hvert mestringsnivå. Resultatene for eleven viser hvor på mestringsnivået resultatet er, hvilke oppgaver som hører til hvert mestringsnivå og hvilke oppgaver eleven mestrer. I veiledningsmateriellet er det beskrevet forslag og praktiske råd om hvordan lærere følger opp resultatene for hver enkelt prøve.

For å gi skoleeier og skoleleder fullt utbytte av det kunnskapsgrunnlaget resultatene fra nasjonale prøver utgjør, er det utviklet en veiledning som viser hvordan resultatene kan analyseres på kommune og skoleledernivå. Veiledningen inneholder også regler for fritak og bruk av hjelpemidler. Her gis også en kort oversikt over regler for personvern, rett til innsyn og krav til arkivering.

Finn, analyser og bruk resultatene fra nasjonale prøver

4.6 Mestringsnivåbeskrivelser

Prøveutviklerne skal i samarbeide med Utdanningsdirektoratet utarbeide klare beskrivelser av ferdigheter på hvert mestringsnivå. Disse beskrivelsene brukes til rapportering og formidling av resultatene til elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonalt. Resultatene fra IRT-analysen anvendes til dette arbeidet. Mestringsnivåbeskrivelsene skal være utformet slik at de er til mest mulig nytte i elevens videre læring. Mestringnsivåbeskrivelsene vil bli revidert.

Lesing 5. trinn

Mestringsnivå 1

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finnelokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite konkurrerende informasjon
Tolketrekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten
Reflekterebruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i en tekst

Mestringsnivå 2

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med klart konkurrerende informasjon

Tolke

oppfatte hovedtemaet og forstå sammenhenger som ikke er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere

Identifisere formelle trekk ved tekster og ta stilling til eller vurdere tekstens innhold

Mestringsnivå 3

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

skille sterkt konkurrerende informasjon fra informasjon som er relevant for oppgaven

Tolke

forstå motsetningsfylt innhold og komplekse sammenhenger i teksten

Reflektere

bruke kunnskap om språk og tekst til å identifisere og forholde seg til mer komplekse trekk ved tekstens form og innhold

Lesing 8. trinn

Mestringsnivå 1

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i tekster med lite konkurrerende informasjon

Tolke

trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere

bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i tekster

Mestringsnivå 2

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i tekster med noe konkurrerende informasjon

Tolke

trekke slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst på bakgrunn av informasjon som ikke er tydelig uttrykt

Reflektere

bruke personlige erfaringer eller holdninger til å vurdere form eller innhold i tekster

Mestringsnivå 3

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

lokalisere flere informasjonselementer fra ulike steder i tekster som inneholder klart konkurrerende informasjon

Tolke

definere et ikke tydelig uttrykt tema i en eller flere tekster eller forstå sammenhenger mellom ulike deler av en eller flere tekster

Reflektere

bruke personlig og/eller formell kunnskap til å vurdere form eller innhold i tekster

Mestringsnivå 4

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

lokalisere og kombinere informasjon fra ulike steder i en eller flere tekster og vurdere hvilken informasjon som er relevant

Tolke

forstå hvordan ikke tydelig informasjonselementer i en eller flere tekster henger sammen, og/eller hvordan disse henger sammen med tekstene som helhet. Forstå meningsinnhold som står i motsetning til det forventede

Reflektere

vurdere form og/eller innhold i en eller flere tekster kritisk ved å sammenlikne, kontrastere eller kategorisere informasjon fra tekstene

Mestringsnivå 5

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne

lokalisere og kombinere informasjon – ofte implisitt eller godt skjult – fra ulike steder i én eller flere tekster. Skille relevant informasjon fra sterkt konkurrerende informasjon

Tolke

forstå tvetydigheter, meningsinnhold som står i motsetning til det forventede, eller meningsinnhold som er implisitt eller negativt uttrykt i en eller flere tekster

Reflekterevurdere form og/eller innhold i én eller flere tekster kritisk og analytisk ved å utforme hypoteser på bakgrunn av egen kunnskap, sammenligne, kontrastere eller kategorisere informasjon i tekstene

Regning 5. trinn

Mestringsnivå 1

Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner enkle problemer i kjente kontekster som kan løses ved å bruke enkle framgangsmåter.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever kjennskap til plassverdisystemet for hele tall
 • utføre regneoperasjoner med enkle tall der blant annet telling, halvering og dobling kan brukes som framgangsmåte
 • foreta enkle tidsberegninger
 • regne med noen måleenheter i kjente kontekster
 • gjenkjenne enkle geometriske figurer og mønster og finne areal ved opptelling
 • lese av og plassere punkter i rutenett og koordinatsystem i kjente kontekster
 • lese av og lage enkle tabeller og søylediagrammer

Mestringsnivå 2

Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner og beskriver problemer og løser oppgaver ved å bruke enkle strategier.

Den typiske eleven kan

 • forstå plassverdisystemet for hele tall
 • utføre regneoperasjoner ved å bruke enkle strategier og uttrykke enkle brøker på ulike måter
 • løse enkle sammensatte problemer i kjente kontekster
 • gjøre enkle overslag og sammenligne størrelser
 • lese analog og digital tid og beregne enkle tidsintervaller
 • regne med noen måleenheter
 • beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer og mønster
 • lese av og plassere punkter i kart og koordinatsystem
 • bearbeide informasjon i tabeller og diagrammer

Mestringsnivå 3

Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner og beskriver sammensatte problemer og løser oppgaver ved å velge hensiktsmessige regnearter og metoder. Eleven vurderer om svar er rimelige.

Den typiske eleven kan

 • utnytte kunnskaper om plassverdisystemet til å velge hensiktsmessige strategier
 • utføre regneoperasjoner som er mer kognitivt krevende og med tall som det er vanskelig å regne med
 • velge hensiktsmessige regnearter og metoder i sammensatte problemer
 • gjøre overslag og vurdere rimeligheten av egne svar
 • regne med tid
 • regne med ulike måleenheter som krever omgjøring
 • utforske og beskrive geometriske figurer og mønster
 • beskrive punkter og gjøre beregninger i kart og koordinatsystem
 • tolke og presentere tallmateriale i tabeller og diagrammer

Regning 8. trinn

Mestringsnivå 1

Den typiske eleven gjenkjenner konkrete situasjoner som kan løses ved å bruke enkle strategier.

Den typiske eleven kan

 • utføre addisjon og dobling/halvering med enkle tall
 • velge passende prefiks i kjente kontekster
 • lese av og lage enkle tabeller og diagrammer
 • vurdere rimeligheten av svar i kjente kontekster med enkle tall

Mestringsnivå 2

Den typiske eleven velger hensiktsmessige regnearter og bruker ulike metoder for å finne svaret i oppgaver som krever ett trinn.

Den typiske eleven kan

 • anvende addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon for å løse enkle problemer
 • bruke kjente brøker (eks: "1" /2, "1" /3, "1" /4) og prosent til å gjøre enkle beregninger
 • beregne enkle tidsintervaller
 • analog og digital tid
 • lese av sammensatte tabeller og diagrammer

Mestringsnivå 3

Den typiske eleven løser enkle sammensatte problemer der tallene er enkle å regne med.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever god kunnskap i plassverdisystemet
 • løse oppgaver som krever divisjon og/eller multiplikasjon
 • regne med prosent og brøk
 • finne prosenttallet i oppgaver der tallene lett kan gjøres om til kjente brøker
 • løse oppgaver som krever enkel algebraisk tenking
 • relatere negative tall til tallinja
 • løse oppgaver som krever omgjøring mellom de mest kjente prefikser
 • løse oppgaver som krever kjennskap til geometriske egenskaper til trekanter, firkanter og sirkel
 • 60-tallssystemet i min og s
 • løse oppgaver som krever forståelse av gjennomsnitt
 • reflektere over og vurdere rimeligheten av egne svar

Mestringsnivå 4

Den typiske eleven ser sammenhenger mellom sammensatte problemstillinger og kjente løsningsmetoder. Eleven foretar i tillegg omgjøringer.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever algebraisk tenking
 • løse oppgaver som krever omgjøring mellom alle prefikser
 • løse oppgaver som krever omgjøring mellom måleenheter
 • regne med areal og volum
 • tolke, bearbeide og analysere diagrammer og tabeller
 • gjøre overslag

Mestringsnivå 5

Den typiske eleven bruker et variert utvalg problemløsnings-strategier. Eleven kan begrunne metodevalg og finne løsninger, både når det gjelder kognitivt krevende oppgaver og oppgaver med tall som er utfordrende å regne med.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever regning med forhold
 • vurdere, analysere og sammenligne datamateriale
 • analysere og reflektere over svaralternativer og egne svar

Engelsk 5. trinn

Meistringsnivå 1

Elevane

 • kan forstå nokre konkrete, vanlege ord og uttrykk, til dømes uttrykk for tid
 • kan finne kjente og konkrete ord i ein tekst
 • kan følgje korte, klare og enkle instruksjonar
 • kan kople ein del vanlege og konkrete ord med bilde
 • kan kople kjente og konkrete ord innanfor same tema, til dømes fish og aquarium
 • kan kjenne igjen nokre innlærte grammatiske uttrykk i ein kontekst

Meistringsnivå 2

Elevane

 • kan forstå nokre vanlege ord og uttrykk
 • kan forstå nokre enkle setningar
 • kan kople enkle setningar med bilde
 • kan kople vanlege ord i ein tekst når dei er innanfor same tema
 • kan kople enkeltord i ein tekst med t.d. ei enkel beskriving (hat med something for my head)
 • kan finne spesifikke detaljar i ein lengre tekst
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein enkel tekst
 • kan finne enkle opplysningar sjølv når det finst noko konkurrerande informasjon i teksten
 • kan gå fram og tilbake i ein enkel tekst for å finne informasjon
 • kan kjenne igjen nokre enkle funksjonsord (t.d. but, her, with) og grammatiske strukturar i ein kontekst

Meistringsnivå 3

Elevane

 • kan forstå ein del mindre vanlege ord og uttrykk
 • kan få meining ut av ein del komplekse setningar
 • kan få meining ut av korte og lengre enkle tekstar
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein tekst
 • kan finne opplysningar sjølv når det er konkurrerande informasjon i teksten
 • kan nærlese ein tekst
 • kan kople enkel informasjon frå ulike delar av ein tekst
 • kan bruke konteksten for å forstå vanskelege punkt i teksten
 • kan kjenne igjen grunnleggjande grammatiske strukturar og funksjonsord i ein kontekst

Engelsk 8. trinn

Meistringsnivå 1

Elevane

 • kan forstå nokre konkrete, vanlege ord og uttrykk
 • kan finne kjente og konkrete ord i ein tekst
 • kan følgje korte, klare og enkle instruksjonar
 • kan kople vanlege og konkrete ord med bilde
 • kan kople kjente og konkrete ord innanfor same tema, t.d. fish og aquarium
 • kan kjenne igjen nokre innlærte grammatiske uttrykk og enkle funksjonsord i ein kontekst, til dømes personlege pronomen

Meistringsnivå 2

Elevane

 • kan forstå ein del vanlege ord og uttrykk
 • kan forstå enkle setningar
 • kan kople enkle setningar med bilde
 • kan kople vanlege ord i ein tekst når dei er innanfor same tema
 • kan finne spesifikke detaljar i ein lengre tekst
 • kan finne enkle synonym i ein kort tekst
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein enkel tekst
 • kan finne enkle opplysningar sjølv når det er noko konkurrerande informasjon i teksten
 • kan gå fram og tilbake i teksten for å finne informasjon
 • kan trekkje enkle slutningar når det er mykje støtte i teksten
 • kan kjenne igjen og bruke nokre enkle funksjonsord og grammatiske strukturar i ein kontekst

Meistringsnivå 3

Elevane

 • kan forstå tildels abstrakte og mindre vanlege ord og uttrykk
 • kan få meining ut av ein del komplekse setningar
 • kan få meining ut av korte og lengre enkle tekstar
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein tekst
 • kan finne opplysningar sjølv når det er konkurrerande informasjon i teksten
 • kan nærlese ein tekst
 • kan forstå korleis avsnitta i ein lengre tekst heng saman
 • kan kople enkel informasjon frå ulike delar av ein tekst
 • kan bruke konteksten for å forstå vanskelege punkt i teksten
 • kan trekkje enkle slutningar
 • kan kjenne igjen og bruke grunnleggjande grammatiske strukturar/funksjonsord i ein kontekst

Meistringsnivå 4

Elevane

 • har eit ganske breitt vokabular
 • kan forstå kva ukjente ord tyder ut frå samanhengen
 • kan forstå ganske komplekse setningar
 • kan forstå ganske lange og til dels komplekse tekstar
 • kan kople informasjon frå ulike delar av teksten
 • kan trekkje slutningar
 • kan velje mellom nokre vanlege grammatiske strukturar/funksjonsord for å uttrykkje seg

Meistringsnivå 5

Elevane

 • kan bruke lesestrategiar som passar til formålet
 • har eit ganske breitt og nyansert vokabular
 • kan forstå komplekse setningar
 • kan forstå lange og komplekse tekstar
 • kan lese mellom linjene
 • kan velje mellom ei rekkje grammatiske strukturar/funksjonsord for å uttrykkje seg