Rammeverk for kartleggingsprøver på 1.-4. trinn

Del I Hensikt med rammeverket

1.1 Innledning

Kartleggingsprøver er en del av kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsvurdering i skolen. I sin nåværende form har kartleggingsprøver vært gjennomført på grunnskolen siden 2008. Kartleggingsprøver i grunnskolen gjennomføres på 1. - 4. trinn.

Rammeverket avklarer formålet med kartleggingsprøver og beskriver hva som skal prøves og hvordan. På denne måten bidrar rammeverket til å skape klarhet og åpenhet om prøvene, i tillegg til å bidra til nødvendige rolleavklaringer ved å beskrive organiseringen av arbeidet med prøvene.

Rammeverk for kartleggingsprøver er utarbeidet for prøveutformere, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Det regulerer prøveutformers arbeidsoppgaver og fastsetter tekniske og innholdsmessige krav til prøvene.

1.2 Organisering av arbeidet med kartleggingsprøvene

Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for utforming og organisering av arbeidet med kartleggingsprøver. Direktoratet knytter til seg ulike fagmiljø som har ansvar for å utarbeide kartleggingsprøver. Nedenfor beskrives aktørenes oppgaver og ansvarsområder.

Kunnskapsdepartementet

Kartleggingsprøvene utarbeides på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for utviklingen av kartleggingsprøvene og kvaliteten på disse. Dette innebærer ansvar for rammeverk, framdrift, økonomiske rammer, og å inngå avtaler med fagmiljøene som skal utvikle prøvene. Direktoratet skal godkjenne oppgavene fra prøveutformer før pilotering og godkjenne oppgavene og de ferdige prøvene i god tid før gjennomføring.

Prøveutformere

Prøveutformer er fagmiljøet som utarbeider kartleggingsprøven i henhold til de føringer og krav som fastsettes i dette rammeverket. Rammeverket utgjør en del av avtalen mellom prøveutformer og direktoratet. Prøveutformer har ansvar for utvikling og pilotering av oppgaver og for å involvere direktoratet i hele prosessen. 

Ekstern kvalitetssikrer

Ekstern kvalitetssikrer er et fagmiljø som vurderer hovedtrekkene i utformingen av kartleggingsprøven med et spesielt fokus på prøveutformers tekniske rapport fra pilotering og gjennomføring av endelig prøve. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!