Følge opp resultatene fra nasjonale prøver i klasserommet

Eleven og foreldre skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene.

Resultatene er en del av elevenes underveisvurdering

Sammen med annen informasjon om elevenes læring skal resultatene danne grunnlag for å tilpasse opplæringen. 

Å bruke resultater fra prøver som grunnlag for å hjelpe elevene videre i sitt læringsløp er en del av det vi kaller vurdering for læring. På udir.no/vfl kan du finne eksempler og nyttige filmer som du kan bruke i vurderingsarbeidet.

Se eksempelrapport med fiktive elevresultater

Eksempel på en resultatrapport for nasjonale prøver i engelsk

Eksempelvisningen kan brukes av for eksempel

  • skoleledere som skal informere lærere og foreldre
  • studenter ved lærerutdanningene
  • forskere
  • andre som ønsker å forberede seg på hvordan resultatene blir presentert og hva de kan brukes til

Vi har foreløpig laget en eksempelvisning for nasjonale prøver i engelsk. Vi jobber med eksempelvisninger til de andre nasjonale prøvene også.

Av personvernhensyn skal rapporter med reelle elevresultater kun brukes av skolen for å følge opp hver enkelt elev, og skal aldri deles med andre.

Lærerveiledninger for oppfølging

Lærerveiledningene blir tilgjengelige i PAS – prøver siste gjennomføringsdag for den aktuelle prøven. Lærerveiledningene innholder mye informasjon om oppgavene, hva oppgavene måler og forslag til oppfølging.

Vurdering og skåring av åpne oppgaver i lesing og lesing samisk

Bruk veiledningen for å vurdere og skåre åpne oppgaver i lesing 8. og 9. trinn, og lesing samisk 8. og 9. trinn. Frist for skåring finner du under datoene for prøvene. Veiledningen finner du i PAS - prøver fra første gjennomføringsdag.

Analyserapport i PAS – prøver

Foreløpige resultater blir tilgjengelig i analyserapporten i PAS – prøver rett etter gjennomføring. For leseprøver med åpne oppgaver, må læreren vurdere og skåre åpne oppgaver først. Dersom de åpne oppgavene ikke er vurdert og skåret innen fristen, blir oppgavene automatisk skåret med 0 poeng etter fristens utløp. De endelige resultatene blir tilgjengelig når analysearbeidet av besvarelsene er ferdig. Dette er omtrent en uke etter at gjennomføringsperioden er over. 

Analyserapporten (logg inn i PAS – prøver)

Analyserapporten viser bl.a. resultatene for skolen din, elevgruppene som har gjennomført prøven, og til den enkelte elev. Resultatet for eleven viser hvilke oppgaver eleven mestrer og hvilket mestringsnivå eleven er på. Du kan også finne mer utfyllende informasjon om hver oppgave, andel elever i prosent på hvert mestringsnivå og sammenligne resultatene med nasjonalt nivå.

For noen få elever vil ikke elevbesvarelsen være tilgjengelig. Dette er elever som har gjennomført en versjon av prøven som inneholder ankeroppgaver. 

De samiske leseprøvene har en egen analyserapport i PAS–prøver 

Årlig er det er i underkant av 100 elever som gjennomfører nasjonale prøver i lesing på ett av de tre samiske språkene. Det store flertallet gjennomfører prøven på nordsamisk.  Fordi elevtallet som gjennomfører prøvene er så lavt, skiller de samiske leseprøvene seg fra de norske leseprøvene ved at vi ikke publiserer resultater på aggregert nivå på samme måte som på de andre nasjonale prøvene. Av samme grunn måler vi ikke utvikling over tid, og vi deler heller ikke resultatene inn i mestringsnivåer. Resultatene fra prøvene gir allikevel mye informasjon, selv om resultatene ikke viser utvikling over tid eller er delt inn i mestringsnivåer.

Men bakgrunn i de samiske leseprøvenes egenart, har vi utviklet en egen resultatrapport i PAS – prøver for disse prøvene. Målet er at skolene skal få rask tilgang til informasjon om resultatene slik at de kan følge opp elevene så fort som mulig etter gjennomføringen. 

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing samisk blir publisert som gjennomsnittlig antall poeng for den enkelte elev. Det er også mulig å se hvilke oppgaver den enkelte elev har fått til og ikke, og det er mulig å se hva eleven faktisk har svart på oppgavene. Resultatene blir også publisert som løsningsprosent per oppgave på gruppenivå sammenlignet med alle som har gjennomført nasjonale prøver i lesing på samisk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!