Læringsstøttande prøver

Læringsstøttande prøver kan brukast som eit verktøy i undervegsvurderinga og gir læraren grunnlag for læringsfremjande tilbakemeldingar til elevar på alle nivå. Prøvene er frivillige, og skolen bestemmer sjølv når dei vil gjennomføre prøvene. Eleven kan berre gjennomføre ei prøve ein gong.

Vi har læringsstøttande prøver for grunnskolen i lesing, rekning og digitale ferdigheiter. 

For vidaregåande skole utarbeider direktoratet læringsstøttande prøver i lesing, rekning og engelsk for Vg1. Desse prøvane gir læraren grunnlag for læringsfremjande tilbakemeldingar til elevar på alle nivå, og erstattar dei tidlegare kartleggingsprøvane.

Det finst fleire læringsstøttande prøver innanfor kvar av ferdigheitene/faga. Nokre prøver testar heile ferdigheita, mens andre prøver testar berre enkelte område innanfor ei ferdigheit.

Nytt for gjennomføring i 2017

Hausten 2017 skal prøvene gjennomførast i det nye prøveadminstrasjonssystemet PAS prøver. Her kan du lese meir om kva som er nytt.

Påmelding og gjennomføring

For å gjennomføre ei læringsstøttande prøve må skoleadministrator melde på elevene til prøvene i PAS – prøver. Her legg skoleadministrator også til lærare som prøvegruppeansvarleg. Prøvegruppeansvarleg får tilgang til å starte og overvake ei eller fleire prøver og til resultata etter prøvegjennomføring i PAS – prøver.

Se hvordan du forbereder gjennomføring av en prøve i PAS-prøver (vimeo.com)

Resultat

Svaret til eleven og resultat frå læringsstøttande prøver vert tilgjengeleg under «Resultater» i PAS – prøver rett etter gjennomføring. Dette gjeld ikkje for prøver med opne oppgåver. Desse må læreren vurdere og skåre i skåringsverktøyet først. Under «Resultater» i PAS – prøver kan skoleadministrator og lærer gå direkte til skåringsverktøyet.

Følgende prøver har opne oppgåver:

  • Læringsstøttande prøve i lesing Vg1 2016
  • Læringsstøttande prøve i lesing Vg1 2017

 

Gjennomføringsperiode 2017-2018

Det vil være mogleg å gjennomføre læringsstøttande prøver frå måndag 21. august. Påmelding til alle prøvene opnar 14. august.

Forhandsvisning

Det er også mogleg å se og forhandsvise tilgjengelege prøver i PAS – prøver før påmelding.

Støtte til undervegsvurderinga

  • Prøvene med tilhøyrande rettleiingsmateriell gir skolen og lærarane informasjon om kva elevane meistrar, og kva dei må ha hjelp til å arbeide vidare med.
  • Resultata skal brukast til å gi elevane tilbakemeldingar undervegs i opplæringsløpet og danne grunnlag for tilpassa opplæring. 
  • Prøvene kan gjennomførast når som helst. Eleven kan gjennomføre ei prøve ein gong.
  • Resultata skal ikkje brukast til å setje karakterar.
  • Resultata skal ikkje rapporterast til Utdanningsdirektoratet.

Det finst fleire læringsstøttande prøver innanfor kvar av ferdigheitene/faga. Nokre prøver testar heile ferdigheita, mens andre prøver testar berre enkelte område innanfor ei ferdigheit.

Prøvene er laga slik at utprøvinga (standardane/nivåa skolane kan samanlikne seg med) er gjort på visse steg. Prøvene kan òg brukast på andre nærliggjande steg. Lese- og rekneprøvene på 6. trinn kan til dømes gjennomførast på 5. og 7. trinn.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!