Karakterstøttende prøver

Karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag skal være til støtte for underveisvurderingen i faget. Informasjon fra prøvene skal også bidra til å se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng.

Prøvene er frivillige, og skolen bestemmer selv når de vil gjennomføre prøvene. Dette semesteret kan eleven bare gjennomføre en prøve èn gang.

Nytt for gjennomføring i 2018

Vi har én karakterstøttende prøve i samfunnsfag og flere prøver i naturfag. Prøvene er basert på kompetansemålene etter 10. trinn. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene.

I PAS – prøver finner du en total oversikt over hvilke prøver som er tilgjengelige. Der finner du også lærerveiledninger med utdypende informasjon om hva prøvene måler, hvor lang tid du trenger for å gjennomføre prøvene, og du kan forhåndsvise alle prøvene.

Prøvene inneholder oppgaver fra alle hovedområdene i læreplanen, men de dekker ikke vurdering av elevens helhetlige kompetanse i faget. Prøvene kan derfor være én av flere kilder til informasjon om elevenes helhetlige kompetanse i faget, og må sees i sammenheng med andre vurderingssituasjoner hvor eleven får vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger.

Prøvene med tilhørende veiledninger skal være til støtte for underveisvurderingen i faget. Underveisvurderingen skal fremme læring og gi eleven mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden. I tillegg til å være en støtte til underveisvurderingen, er prøvene og veiledningene utformet slik at de kan bidra til å se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng.

Støtte til underveisvurderingen 

 • Prøvene kan brukes på hele ungdomstrinnet.
 • Prøvene kan gjennomføres når som helst. Eleven kan kun gjennomføre prøven én gang.
 • Prøvene gir skolen og lærerne informasjon om hva elevene mestrer og hva de må arbeide videre med.
 • Prøvene skal brukes til å gi elevene tilbakemeldinger underveis i opplæringsløpet og danne grunnlag for tilpasset opplæring.
 • Prøvene kan danne grunnlag for diskusjoner i kollegiet for eventuelt å justere opplæringen underveis og lærernes vurderingspraksis.
 • Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng

 • Prøvene kan bidra til å se underveis- og sluttvurdering i sammenheng.
 • Prøvene kan være en av flere kilder til informasjon om elevenes helhetlige kompetanse i faget.
 • Resultatene må alltid brukes sammen med annen informasjon lærer har om elevene.
 • Prøvene gir mulighet til å sammenlikne gruppas resultater med et nasjonalt nivå, og de kan bidra til en mer rettferdig standpunktvurdering.

Påmelding og gjennomføring

For å gjennomføre en karakterstøttende prøve må skoleadministrator melde på elevene til prøvene i PAS – prøver. Her legger også skoleadministrator til lærer(e) som prøvegruppeansvarlig(e).  Prøvegruppeansvarlig får tilgang til å starte og monitorere en eller flere prøver og til resultatene etter prøvegjennomføring i PAS – prøver.

Hvilke trinn kan ta hvilke prøver?

 • Skoler med 1. til 7. trinn kan melde på og bruke prøver som er laget for 1. til 10. trinn.
 • Skoler med 11. til 13. trinn kan melde på og bruke prøver som er laget for 8. til 13. trinn.
 • Skoler med 1. til 10. trinn og skoler med 8. til 10. trinn kan melde på og bruke alle prøver.

Se hvordan du forbereder gjennomføring av en prøve i PAS-prøver (vimeo.com)

IP-adresser og tekniske krav ved prøver

Resultater

Elevbesvarelsen og resultater fra karakterstøttende prøver blir tilgjengelig under «Resultater» i PAS – prøver rett etter gjennomføring. Dette gjelder ikke for prøver med åpne oppgaver. Disse må læreren vurdere og skåre i skåringsverktøyet først. Under «Resultater» i PAS – prøver kan skoleadministrator og lærer gå direkte til skåringsverktøyet. 

Følgende karakterstøttende prøver har åpne oppgaver

 • Karakterstøttende prøve i naturfag 2014
 • Karakterstøttende prøve i naturfag 2016

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!