Eksempeloppgaver i engelsk

Her finner du eksempeloppgaver i engelsk på 10. trinn og videregående skole.

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan.

Hva blir som før i engelskeksamen?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler opplæring gjelder fortsatt.

Hjelpemidler er tillatt under eksamen, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Det betyr at du ikke kan bruke mobiltelefon, programvare for samskriving, chat, automatisk tekstproduksjon (som for eksempel chatbot) eller lignende. Det er ikke tillatt med åpent internett til eksamen i engelsk.

Nettbaserte hjelpemidler for grunnskolen
Nettbaserte hjelpemidler, for videregående

Det er forberedelsedel til eksamen, og forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag der elevene skal få veiledning av læreren. På selve eksamensdagen har elevene fem timer til disposisjon.

Hva er nytt?

Elevene skal gjennomføre digital eksamen i tråd med ny læreplan. Eksamen i engelsk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. 

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver slik at elevene kan vise kompetanse på ulike måter.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal lese, lytte, videreformidle, skrive og interagere med tekster av ulike slag og på ulike måter, og til sammen vise en helhetlig kompetanse. Eksamen vil derfor også inneholde lytteoppgaver hvor elevene skal bruke hodetelefoner.

For vg1 er det ett sett med oppgaver til studieforberedende utdanningsprogram, og ett sett med oppgaver til yrkesfaglige utdanningsprogram. Med bakgrunn i læreplanen vil noen av oppgavene være identiske, og noen av oppgavene vil være unike for hvert sitt utdanningsprogram.

Eksamen i engelsk for elever med tegnspråk

Under eksamen i engelsk for elever med tegnspråk skal elevene lese, oppfatte, videreformidle, skrive og interagere med tekster av ulike slag og på ulike måter. De skal til sammen vise en helhetlig kompetanse.

Hva skal eksamen i engelsk måle?

Eksamen i engelsk består av fire oppgavetyper. Den har én del som skåres automatisk, og tre deler som sensor skal vurdere.

De tre første oppgavetypene er beregnet til omtrent én time hver. Oppgavetypen med skriftligproduksjon er beregnet til omtrent to timer. Elevene må selv disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene.

Oppgavetypene er prøvd ut på elever i grunnskolen og på videregående i engelskfaget. Sammen med andre tilbakemeldinger legger analysen fra utprøvingen grunnlag for det videre arbeidet med de endelige eksamensoppgavene.

Vurdering av eksamen

Sensor vurderer oppgaver i videreformidling, samhandling og skriftlig produksjon med utgangspunkt i vurderingskriterier. Oppgavetypen innenfor lytting/oppfatting og lesing blir skåret automatisk. Vurderingskriterier ble utarbeidet etter at oppgavetypene ble pilotert på skoler i hele landet.

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur.

Ansvar for eksamen