Rammeverk for eksamen LK06

5. Analyse av eksamen og bruk av resultatene

Direktoratet ønsker å gi de ulike brukerne den informasjonen de trenger i sin rolle i kvalitetsutviklingsarbeidet med eksamen. Dette er en del av oppdraget til Utdanningsdirektoratet, gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet: «Direktoratet skal også legge til rette for at informasjon fra det sammenhengende prøve- og vurderingssystemet kan brukes til kvalitetsutvikling.»

Det finnes data, blant annet karakterstatistikk, for hver eksamenskode som gir Utdanningsdirektoratet, statsforvalterne, skoleeier og skolene et kunnskapsgrunnlag om eksamen.

Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer for 10. trinn

Karakterer i videregående skole

5.1 Spørreskjema til sensorer

Spørreskjema gis til alle sensorer ved sentralt gitt skriftlig eksamen. Sensorene inviteres til å gi tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet om

  • deltagelse på sensorskolering og hvor mange ganger de har sensurert i faget tidligere
  • læreplanen, eksamensveiledning med kjennetegn på måloppnåelse, og vurderingsskjema ble benyttet ved sensurarbeidet
  • innholdet i forberedelsedelen er relevant for eksamen, uten å avsløre eksamensoppgaven
  • det er samsvar mellom de gitte eksamensoppgavene og kompetansemålene i læreplanen
  • arbeidsmengden på eksamen er rimelig i forhold til eksamenstiden
  • eksamensoppgavene gir mulighet til å vise kompetanse på ulike nivå

5.2 Eksamensrapporter

I noen fag skrives det eksamensrapport. Denne skrives av fagnemnda sammen med Utdanningsdirektoratet og gir informasjon fra gjennomføringen av eksamen og sensur. Hensikten er å gi lærere og elever bedre innsikt i hvordan eksamensoppgavene er forankret i læreplanen og hva slags erfaringer Utdanningsdirektoratet har etter eksamensgjennomføring og fellessensur. Rapporten skal beskrive årets eksamen og er basert på læreplanen i faget, eksamensveiledningene, vurderinger som ligger til grunn for utforming av eksamensoppgavene og erfaringer fra eksamensgjennomføringen og sensorskoleringer.

Rapportene beskriver hensikten med oppgavene, forankring i læreplanen, utfordringer under sensuren, kjennetegn på måloppnåelse, oppsummering fra sensorspørreskjema og karakterstatistikk. Skriftlig eksamen utgjør én vurderingssituasjon i motsetning til standpunktvurderingen som er basert på flere ulike situasjoner. Eksamensrapporten kan likevel gi skolen informasjon som kan brukes i planleggingen av opplæringen og gi lærere et utgangspunkt for å diskutere hva kompetanse i faget kan være, og kan brukes i samtaler med elevene.