Høring om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene

Her kan du lese høringsutkast om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene. Frist for å svare på høringen er 14. april 2020.

Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det kan uttale seg. Høringen består av fire deler, som du leser mer om nedenfor. Du finner selve høringen her.

Vi foreslår endringer i en rekke bestemmelser om vurdering (i forskrift til opplæringsloven kap. 3 og 4 og forskrift til friskoleloven kap. 3)

Du finner del 1 av høringen her.

Oppsummert foreslår vi

 • at høringsinstansene bes om å vurdere om lærelyst skal tas inn i formålet med vurdering i fag (underveisvurdering)
 • at kompetansemålene fortsatt skal være grunnlaget for vurdering i fag, men understreker at disse må forstås i lys av teksten om faget
 • at ordensreglementet beholdes som grunnlaget for vurdering i orden og i oppførsel, men høringsinstansene bes om å gi innspill på hva som taler for og hva som taler mot å beholde karakterene i orden og oppførsel, samt å vurdere om det er behov for endring
 • at det tas inn en ny samlet bestemmelse som gjelder både samtale om faglig utvikling og samtale om sosial og annen utvikling
 • at bestemmelsene om underveisvurdering omstruktureres og at prinsippene for underveisvurdering tydeliggjøres
 • at «breitt vurderingsgrunnlag» erstattes med at eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter
 • at realkompetansevurdering skal foretas av to fagpersoner

Som en følge av eksamensgruppas anbefalinger foreslår vi flere endringer i bestemmelser om eksamen. Forslagene gjelder både endringer i innhold og endringer i struktur.

Du finner del 2 av høringen her.

Oppsummert foreslår vi

 • at dagens formål med sluttvurdering videreføres
 • at det presiseres at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen
 • at det åpnes for flere kombinasjoner av eksamensformer enn det vi har i dag
 • at det fastsettes i læreplanen om faget skal ha forberedelsedel
 • at kravet om presentasjon ved muntlig eksamen oppheves
 • at kravet om forberedelsedel til muntlig eksamen videreføres og at dette også innføres til muntlig-praktisk eksamen
 • at det presiseres at de som har det overordnede ansvaret for eksamen avgjør hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen
 • at det tas inn en ny samlet bestemmelse som tydeliggjør det overordnede ansvaret for eksamen for Utdanningsdirektoratet og skoleeiere

Vi forslår her eksamensordninger i læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring.

Du finner del 3 av høringen her.

Oppsummert foreslår vi

 • å innføre muntlig-praktisk eksamen i flere fag, også i grunnskolen
 • å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen
 • å endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på Vg2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen 
 • å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i ny gjennomføringsløsning
 • å videreføre dagens eksamensordninger i en rekke fag

Vi foreslår her mindre endringer i regelverket om vurdering. Dette er endringer både i struktur og innhold. Forslagene har som formål å gjøre forskriften tydeligere, enklere eller mindre omfattende.

Du finner del 4 av høringen her.

Oppsummert foreslår vi

 • egen bestemmelse om virkeområde
 • egen bestemmelse om rett til vurdering
 • egen bestemmelse om fraværsgrensen
 • egen bestemmelse om underveisvurdering i orden og i oppførsel
 • å slå sammen halvårsvurdering i fag for elever, lærlinger og lærekandidater
 • å ta dagens § 3-17a om sammenhengen mellom sluttvurdering og elevstatus inn i bestemmelsen om sluttvurdering
 • egen bestemmelse om realkompetanse som sluttvurdering
 • nytt krav om at sensor skal ha tilfredsstillende kompetanse
 • endring av de fleste paragrafnummer
 • forenklinger og justeringer i en rekke bestemmelser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!