Erfaringer og vurderinger av eksamen 2018

4. Endringer og utprøving

Vi har i 2018 igangsatt og videreført forsøk og utprøvinger som berører eksamensfeltet. Dette gjelder videreføring av digital eksamen uten distribusjon av oppgaver på papir, gjennomføre utprøving av lokalt gitt eksamen i praktiske og estetiske fag. Vi har også forberedt høring om endring av skoleårets lengde.

4.1 Innføring av nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler

Våren 2017 ble det obligatorisk for fylkeskommunene å legge til rette for tilgang til et avgrenset utvalg, i tillegg til at hver fylkeskommune skulle samordne hjelpemidlene for sine skoler. Det samme kravet skulle gjelde for kommuner fra våren 2018. Vi vurderte sammen med KD hvilke justeringer ved ordningen som burde gjøres fra nasjonalt hold for å bidra til økt likebehandling for kandidatene våren 2018, både i videregående opplæring og i grunnskolen. Det ble besluttet å innføre nasjonale føringer for bruk av nettbaserte hjelpemidler. Målsettingen med de nasjonale føringene er å sikre mest mulig rettferdig og lik eksamensgjennomføring.

Vi har samarbeidet med arbeidsgruppa for fylkeskommunene for å koordinere tiltakene for videregående skoler. Arbeidet har resultert i en felles oversikt over nettbaserte hjelpemidler til eksamen våren 2018. Hjelpemiddelbruken varierer mellom grunnskolene og ulike kommuner. De nasjonale føringene innebærer minimumskrav for hva kommunene og grunnskolene skal tilby. For å gi lokalt handlingsrom til å vurdere hvilke nettbaserte hjelpemidler som er hensiktsmessige, har vi anbefalt å sette grensen ved til sammen 15 nettbaserte hjelpemidler for fagene med sentralt gitt eksamen. Vi har i samarbeid med Fylkesmannen evaluert vårens eksamensgjennomføring og erfarer at både fylkeskommunene og kommunene har god teknisk og organisatorisk kompetanse på å legge til rette for eksamensgjennomføring med nettbaserte hjelpemidler.

4.2 Innføring av åpent internett til eksamen i sju programfag

For at eksamen bedre skal kunne gjenspeile opplæringen, ble eksamen med åpent internett innført i sju utvalgte programfag på vg2 og vg3, våren 2018. 10 168 deltakere gjennomførte eksamen i disse fagene våren 2018, og 642 høsten 2018. Eksamensoppgavene er utformet på en slik måte at det er kandidatens fagkompetanse som prøves, det vil si at kandidatene ikke må benytte åpent internett for å svare på oppgaven. De vil heller ikke kunne svare relevant ved å bare kopiere andres tekst. Kandidatene skal løse oppgaven ved å velge ut relevant informasjon, vise evne til kildekritikk og vise selvstendighet gjennom egne vurderinger og refleksjoner. Rambøll har på oppdrag fra oss evaluert ordningen med åpent internett til eksamen, og (upubliserte) hovedfunn fra denne viser at:

  • Det er få tekniske eller praktiske utfordringer knyttet til eksamensgjennomføringen og de fleste skolene har iverksatt forberedende tiltak.
  • Eksamensansvarlige har informert elevene om fusk og plagiat før eksamen, men færre elever oppgir at de har mottatt informasjonen. Elevene ser ut til å ha god forståelse for fusk og plagiat og det er kun rapportert om ett tilfelle av fusk på eksamen i de aktuelle fagene.
  • Lærerne oppgir at internett inngår som en viktig del av elevenes læring og sier elevene har fått opplæring i kildebruk. Elevene opplever nytte av å ha tilgang til internett på eksamen, men både sensorer og lærere er mer usikre på utbyttet av tilgangen.
  • Vårens eksamensoppgaver oppleves som godt egnet. Samtidig oppgir 62 prosent av sensorene og 36 prosent av lærerne at tilgang til internett fordrer nye oppgaver.
  • 1 av 5 elever opplever eksamensformen som mer stressende enn eksamen uten internett.
  • Eksamensveiledning og vurderingskriterier oppleves som tydelige. En del sensorer sier de vurderer besvarelser der elever har hatt tilgang til internett strengere, uten at dette vises i karakterstatistikken.

4.3 Innføring av endring i privatistordningen i felles programfag for yrkesfag

I brev av 27.02.2017 til Kunnskapsdepartementet foreslo direktoratet å endre privatistordningen for programfag på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I brev 14.09.2017 fikk vi i oppdrag av departementet å utarbeide forslag til endringer i vurderingsordningen i læreplanene for programfagene. Høringen ble gjennomført, og i brev av 05.07.2018 opplyste KD om at de hadde fastsatt nødvendige forskriftsendringer, og direktoratet fikk i oppdrag å foreta nødvendige endringer i læreplanene. Saken dreide seg om forslag om endring i privatistordningen i felles programfag for yrkesfaglige studieprogram. I den tidligere ordningen måtte privatister som fikk IV i et felles programfag, ta privatisteksamen også i de andre felles programfagene, inkludert tverrfaglig eksamen. I den nye ordningen må de som får IV i et felles programfag kun ta privatisteksamen i dette programfaget. I den nye privatistordningen er det mulig å forbedre karakteren ved å ta privatisteksamen i ett enkelt programfag. Dette var ikke mulig tidligere. Den nye privatistordningen er innført på Vg1 og Vg2, og i de Vg3 på yrkesfag der det er ordinær opplæring i skole også på Vg3 fra høsten 2018.

4. 4 Utprøving av digital eksamen uten distribusjon av oppgaver på papir

Vi startet våren 2018 med utprøving av å distribuere eksamensoppgavene i noen utvalgte fag digitalt uten å samtidig sende ut papirversjon. Hovedargumentet for å gjøre dette er å øke sikkerheten ved eksamen og minske risikoen for at eksamensoppgaver kan komme på avveie. Det vil også gi en effektivitetsgevinst gjennom mindre kostnader til trykk og distribusjon. Fagene psykologi 2 og medie- og informasjonskunnskap 2 ble valgt fordi de har eksamensoppgaver med relativt lite tekst og er uten vedlegg. Hensikten med utprøvingen har vært å innhente erfaringer og kartlegge utfordringer ved gjennomføring av eksamen uten papiroppgaver.

I brukerundersøkelsen etter våreksamen 2018 oppgir nesten halvparten av skoleadministratorene at de skrev ut oppgavesettet fra PAS om morgenen og delte ut til kandidatene (104 respondenter). Usikkerhet knyttet til teknisk (kapasitet) i PAS/PGS og tanken om at det er best for kandidatene å lese på papir, synes å være årsaker til at så mange valgte å skrive ut oppgavene. For våreksamen 2019 kan det være aktuelt å innhente kunnskap om hvordan elevene selv opplever papirløs eksamen. Hensynet til en trygg og forutsigbar eksamensavvikling er overordnet. Vi ser det som viktig at en omlegging i retning av mindre papir ikke fører til ulemper for eksamenskandidatene. Hvis utprøvingen tilsier det, kan vi avvikle trykking av eksamensoppgaver gjennom ny gjennomføringsløsning.

4.5 Utprøving av lokalt gitt eksamen i praktiske og estetiske fag

Som en del av Meld. St. 28 (2015–2016), ønsker KD å vurdere om fagene mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk og musikk skal bli en del av trekkfagsordningen. Skoleåret 2017–2018 deltok 4 fylker med til sammen 16 skoler. De skolene som deltok, fikk selv velge mellom: muntlig eksamen, med praktiske innslag, med 24 timers forberedelse og eksaminering på 30 minutter per elev eller muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på inntil 48 timer og eksaminering på 45 minutter per elev.

Skoleåret 2018–2019 deltar 5 fylker, 15 kommuner med til sammen 19 skoler. Til sammen skal 40 lærere prøve ut en eksamensliknende prøve i de praktiske og estetiske fagene. 10 lærere deltar i utprøvingen i hvert av fagene, og halvparten prøver hver av de to eksamensformene. Skoler og lærere som valgte å delta 2017–2018 er positive til utprøvingen. De fikk til en god fordeling mellom de to delene, og elevene fikk vist både praktisk og muntlig kompetanse.

Utfordringene så langt er knyttet til oppgaver som skal gi elevene anledning til å vise kompetanse - og til vurderingen i selve eksamenssituasjonen. Det er også utfordringer knyttet til regelverk, til tidspunkt for å sette standpunkt og trekk til eksamen. Dette har betydning for organisering av opplæringen fordi mange skoler har opplæring i enkelte av de praktiske og estetiske fagene kun over ett år. Konsekvenser for trekk og vitnemålsføring må avklares før det tas en beslutning om ev. trekkfagseksamen. Vi gjennomfører en ekstern evaluering av utprøvingen av eksamen i praktiske og estetiske fag våren 2019.

4.6 Høring om skoleårets lengde

Arbeidsgruppen som KD nedsatte i oktober 2016 fant at eksamensperioden er den enkeltårsaken som bidro til at flest undervisningstimer falt bort. På bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger ber KD Udir i oppdragsbrev 30-18 om å sende fire ulike forslag til endringer i organiseringen av skoleåret i videregående skole på høring: Gjennomføre eksamen i alle trekkfag på to eksamensdager, flytte eksamenstrekket noen uker tidligere, ikke sette standpunkt før lokalt gitt eksamen gjennomføres og endre skoleårets varighet.

Vi anbefaler at forslaget om å komprimere eksamensperioden ikke innføres før nye læreplaner og nytt gjennomføringssystem i 2022, og at forslaget om å endre tidspunktet for fastsettelse av standpunktkarakter må ses i sammenheng med endringer av eksamensformer som følge av fagfornyelsen. Forslaget om å komprimere eksamensperioden vil få økonomiske og administrative konsekvenser for oss, da det innebærer at det må utarbeides to alternative oppgavesett til hver våreksamen. Endringen vil også gi endringsbehov i PAS/PGS-systemet. En slik endring vil kreve økt bevilgning til Udir. Forslagene sendes på høring i januar.