Erfaringer og vurderinger med eksamen 2020 og prioriteringer for 2021

4. Eksamen etter fagfornyelsen

Vårt arbeid med å evaluere eksamensordningen er i år fulgt opp med høringen av forskriftsendringer og eksamensordninger i fagfornyelsen og anskaffelse av ny gjennomføringsløsning.

4.1 Fastsetting av eksamensordninger i grunnskolen og fellesfag i videregående opplæring

Vi hørte i år forslag til nye eksamensordninger hvor vi foreslo vi å:

  • innføre muntlig-praktisk eksamen i flere fag, også i grunnskolen
  • endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på Vg2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen
  • innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen
  • prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i ny gjennomføringsløsning
  • videreføre dagens eksamensordninger i en rekke fag

Vi anbefalte i oppsummeringen å gå videre med forslagene med unntak av å innføre nye eksamener i praktiske og estetiske fag – her var høringsinstansene så delt at vi anbefalte å styrke kunnskapsgrunnlaget med videre utprøvinger og forsøk. 1. juli 2020 fastsatte KD eksamensordningene i fagfornyelsen i tråd med våre innspill.

4.2 Revisjon av forskrift, rundskriv og bestemmelser om eksamen

Vi har revidert og forenklet kap. 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven i lys av de endringene som gjøres i læreplanverket. Bestemmelsene er omstrukturert, tydeliggjort og forenklet. Mange av formuleringene er nye, men mye av innholdet fra tidligere ble videreført.
Vi har revidert rundskriv om individuell vurdering Udir-2-2020, regler for muntlig og muntlig- praktisk eksamen, og gjennomført og oppsummert høring av endringer i kap. 5.

4.3 Innføringstakt og overgangsordninger

Vi har revidert kap. 24. om innføringstakt og overgangsordninger i forskrift til opplæringslova, fastsatt av KD 20. juli 2020. Hovedreglene beskriver når første eksamen og fagprøve i ny læreplan (LK20 og LK20S) skal være og når siste eksamen etter gammel læreplan (LK06 og LK06S) skal være. Udir kan fastsette unntak og vurderingen av unntaksbehov pågår. 

4.4 Nytt rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen

Vi har utviklet nytt rammeverk for eksamen for nye eksamener etter fagfornyelsen. Arbeidet er forankret i referansegruppen for vurderingsfeltet og følger opp eksamensgruppas anbefaling. Det nye rammeverket skal hjelpe fagansvarlige og nemnder å ivareta kvalitetskrav for utvikling av eksamen. Rammeverket setter spesifikke krav til reliabilitet, antall oppgaver og kriterier til bruk i vurderingen av hver oppgave.

Rammeverket er utformet på et overordnet nivå og ikke spesifikt for hvert fag, med en tydeligere beskrivelse av kvalitetskravene til eksamen og metoder for å møte disse kravene. Rammeverket brukes i første omgang for fellesfagene og gjennomgående fag og justeres for bruk i programfag i 2021.

4.5 Nye eksamener i fagfornyelsen

Eksamensgruppa peker på at fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner også har ført til et behov for å styrke kvaliteten på eksamen. De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetanse skal vurderes til eksamen. I overordnet del i de nye læreplanene er kompetanse definert som å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Eksamen skal være både pålitelig, gyldig og rettferdig. Det vil si at oppgavene eleven skal måle det de er ment å måle, og eleven må få mulighet til å vise kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at det er mulig å si noe om kompetansen de har i faget. Vurderingen som sensor gir av elevenes kompetanse ut fra besvarelsen må være pålitelig, slik at alle har tillit til resultatet. Eksamensgruppa mener dagens ordning har svakheter på alle disse områdene som gjør at eksamen på sikt vil ha en utfordring med å leve opp til de forventingene skolen og samfunnet har til ordningen. EKVAs analyser av sensuren ved skriftlig eksamen viser at påliteligheten ved eksamen i flere fag er for lav. Dette medfører at vi må fornye hvordan vi utvikler eksamensoppgaver og sensurerer besvarelser for å sikre en pålitelig og gyldig eksamen. Oppgaveutviklingen vil derfor følge minstekrav beskrevet i det nye rammeverket for eksamen.

Noen oppgavetyper er nye, for eksempel at elevene vil få lytteoppgaver i engelsk. Det er også nytt at matematikkeksamen ikke lenger en del uten hjelpemidler som skal besvares på papir. Den nye læreplanen i matematikk legger vekt på at elevene skal utforske, bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i og mellom fagets kunnskapsområder. I de nye oppgavetypene som er foreslått til eksamen skal elevene selv i større grad velge fremgangsmåte og forklare hvorfor de løser oppgaven som de gjør. I slike utforskende oppgaver vil det av og til være nødvendig å bruke hjelpemidler. Av og til vil det være mest hensiktsmessig og effektivt å løse et matematisk problem uten bruk av hjelpemidler, men denne vurderingen er en del av kompetansen i matematikkfaget.

En heldigital eksamen betyr at både oppgaveutvikling, utprøving, gjennomføring og sensur blir digital. En heldigital eksamen gir muligheter for flere og mer varierte oppgavetyper, bedre utprøvinger av oppgaver, automatisk vurdering av enkelte oppgaver og en bedre tilrettelagt eksamen som ivaretar kravene for universell utforming. Vi gjennomfører brukertesting av systemet med elever og lærere. Systemet tas i bruk ved eksamen etter fagfornyelsen.

Vi prøver ut oppgavetyper med elever for å få erfaring med hvordan oppgavene fungerer og hvilken vanskegrad de har. Denne høsten er det gjennomført utprøving i engelsk og matematikk for Vg1. Vi har også publisert nye eksempeloppgaver for eksamen våren 2021 i matematikk og engelsk og fått tilbakemeldinger fra lærere og elever.

Arbeidet med endringer av eksamen er utfordrende. Mange er vant til at eksamen ligger fast, mens læreplanen endres. Noen mener at vi endrer faget ved å endre eksamen – vi mener det er læreplanen som skal styre opplæringen, ikke eksamen, og at god sammenheng mellom dem er viktig. Vi ser samtidig flere dilemmaer vi må balansere i arbeidet. Vi kan ikke bare ha en mest mulig gyldig og pålitelig eksamen, den må også være håndterbar i praksis, for elevene og for skolene. Vi kan jobbe for en mer rettferdig og lik eksamen, men opplæringen har vært ulik. Det betyr at både tilgang til og fravær av hjelpemidler kan oppleves urettferdig. Vi vil gjerne gi lærere og elever forutsigbarhet, men vi trenger å gjøre oss erfaringer mens vi endrer eksamen etter nye læreplaner. Til tross for at flere rapporter viser trekk som bør endres ved eksamen, har den høy tillit i samfunnet. Når eksamen forbedres, er det derfor likevel en risiko for at tilliten til eksamen svekkes.

4.6 Ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver

Implementeringen av den nye gjennomføringsløsningen for eksamen og prøver er i prosess. I 2020 har hovedaktivitetene vært integrasjoner mot andre systemer og gjennomføring av utprøving på skoler. Det er utfordrende å innføre et nytt system samtidig som eksamen og prøver skal fornyes etter fagfornyelsen. Utprøvinger og brukertesting er spesielt viktig inneværende høstsemester og våren 2021. Dette arbeidet vil fortsette i 2021. Vi viser forøvrig til egen dialog og rapporteringer til KD jfr. oppdragsbrev 4/19.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!