Erfaringer og vurderinger med eksamen 2020 og prioriteringer for 2021

3 Kvalitetssikring og evaluering

Vårt arbeid med kvalitetssikring av eksamen har vært en videreføring av arbeidet med å produsere eksamensrapporter og vurderte eksamenssvar med våre eksamensnemnder, gjennomføring av sensorskoleringer i samarbeid med FM og oppfølging og styrking av oppmannsordningen i norsk for Vg3. Vi har styrket støtte- og veiledningsmateriell for de som har eksamener med tilgang til åpent internett som et ledd i vår kvalitetssikring av disse eksamenene.

Evaluering av eksamen i matematikk for grunnskolen er sluttført, og vi har med støtte fra den nasjonale eksamensgruppa utredet kunnskapsgrunnlaget for eksamen. Vi har også evaluert utprøvingen med eksamen i praktiske og estetiske fag.

3.1 Sensorskolering, støtte og veiledning

Udir gjennomførte for første gang sensorskolering på digital flate for fagene
norsk hovedmål og sidemål, fransk, tysk, spansk, matematikk 1T, 1P, 2P, R1, S1, R2 og S2, biologi, Kjemi, fysikk, fransk, spansk, tysk og samfunnsfagene.

Teknisk tilrettelegging med formelle prosedyrer og rutiner for verktøybruk og arbeidsprosesser førte til at de digitale sensorskoleringene ble gjennomført med stor deltakelse. Tilbakemeldinger fra sensorer viser at den digitale arenaen både ivaretar og utvikler de prosesser som sikrer at tolkningsfellesskapet opprettes og videreføres inn i sensorarbeidet til den enkelte sensor. Vi tar med oss erfaringene i planleggingen av sensorskoleringen våren 2021, hvor alle sensorskoleringer vil gjennomføres digitalt.

3.2 Evaluering av eksamensordningen

Eksamensgruppa har bistått oss med å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget om eksamen, å vurdere endringer i eksamensordningene som følge av fagfornyelsen og å komme med anbefalinger på kort og lang sikt. Arbeidet har munnet ut i to rapporter, "Vurderinger og anbefalinger om framtidas eksamen" og "Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen", som har gitt et viktig grunnlag for det videre arbeidet på eksamensfeltet. Sluttrapporten ble publisert i juni og ligger til grunn for vårt arbeid med å fornye eksamen i fagfornyelsen. 

3.3 Utredning og evaluering

Vi utreder nå eksamensordningen i programfag i vgo. Utredningen vil øke kunnskapsgrunnlaget og identifisere endringsbehov. Arbeidet vil følges av referansegruppen for vurderingsfeltet, samt en egen gruppe for yrkesfagene med representanter fra partene.

Vi har i år sluttført den samfunnsøkonomiske analysen ved eksamen i grunnopplæringen og fag- og svenneprøven. Både kostnadene ved lokalt og sentralt gitte og sensurerte eksamenstyper er utredet. Rapporten tar også for seg kostnadene for enkelte alternative eksamensformer og endringer i trekkordningen.

Vi har startet arbeidet med å øke kunnskapsgrunnlaget ved sensuren på skriftlig eksamen. Den første rapporten tar for seg 40 utvalgte fag for å gi økt kunnskap om sentral og lokal sensur ved sentralt gitt eksamen, foruten lokalt gitt skriftlig eksamen. Reliabiliteten på dagens skriftlige eksamener varierer fra høy i noen fag til lav i andre fag. Lav reliabilitet på eksamen medfører usikkerhet og risiko for feilvurderinger. Vi iverksetter flere tiltak for å styrke reliabiliteten ved sentralt gitt eksamen i fagfornyelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!